Sida 7 . Copyright Erik Boberg

- Verkar på GABA A kanaler och gör att dessa svarar bättre på inbindning av GABA.
- GABA
är CNS huvudsakliga snabba hämmande substans.
- Binder på en specifik site på receptorn
som är annan än den där GABA binder in. De ger an allosterisk ökning av affiniteten för GABA hos receptorn.
-
Jonkanalerna (GABA A är Cl-kanaler) öppnas oftare när GABA sätts till om de först behandlats med en benzodiazepin, men de är inte öppna längre och får inte bättre ledningsförmåga för Cl.
- De olika bensodiazepinerna har liknande verkningsprofil men skiljer sig åt i potens och halveringstid.
- Aktiva metaboliter: Diazepam är det enda preparatet nedan med sådana. Det är negativt för äldre, men positivt vid nedtrappning då den långa halveringstiden de har ger en jämnare nedgång i koncentrationer.

Farmakologiska effekter

- Ger  anxiolytisk effekt
- De har
inte antidepressiv effekt
-
Kan orsaka irritabilitet och aggression , speciellt de kortverkande substanserna . Man tror att dessa effekter är resultat av abstinenssyndromet som benzodiazepiner har, och att effekterna därför blir tydligare hos de typer vars effekter går ned snabbt.

Effekter på sömn

- Minskar tiden det tar att somna
- Ökar antal timmar i sömn
hos de som sover ganska

lite (<6h) annars.
-
Minskar ej REM-sömnen så mycket som andra sömnmedel gör. Detta är gynnsamt eftersom att man tror att REM-sömnen har en viktig fysiologisk funktion.
-
Som långtidssömnpiller är benzodiazepiner inte så användbart då de ger tolerans, beroende och en ”bakfylleeffekt”. De är dock bra om de används då och då.

Reduktion av muskeltonus och koordination

- Reducerar muskeltonus , vilket kan vara användbart i terapin av oroliga personer då oron ofta leder till muskelspänningar som kan ge bla huvudvärk.

Effekt mot konvulsioner

- Speciellt konvulsioner som är kemiskt framkallade av ämnen som blockerar GABA-transmission (då benzodiazepiner förbättrar GABA-transmission).
- Benzodiazepiner används som
behandling av epilepsi , tex vid livshotande kramper i status epilepticus.

Anterograd amnesi

- Benzodoazepiner tar bort minnet av de som händer med en när man är påverkad av dem.
- Denna effekt kan utnyttjas för att
patienter inte skall minnas obehaglig kirurgi .

Biverkningar

- Vid terapeutisk användning ger de ett dageneftersyndrom (bakfylla) med dåsighet, förvirring, amnesi och försämrad koordination. Detta bygger på de långverkande och oförutsägbara effekter som benzodiazepiner ofta har via sina metaboliter (se ovan).
-
Kan även ge hypotension, yrsel, ataxi, minnes– och koncentrationssvårigheter.
- Ökad fallrisk för äldre med bla höftfrakturer.

Beroende

- Låg risk vid behandling av ångest och sömnstörningar.
- Tolerans: Utvecklas efter en tids användning. Tros bero på förändrade receptornivåer, men mekanismen är oklar. Sömninducerande effekten visar en relativt liten toleransutveckling.
- Beroende: Ett stort problem med benzodiazepiner. Efter att man slutar administrera kommer symptom som liknar abstinenssyndromet som opiater producerar (nervositet, tremor, aptitförluster, ibland konvulsioner).
-
Det tar ofta ett tag för syndromet att sätta in , pga långa halveringstider i plasma. Kortverkande benzodiazepiner ger snabbare inträde av syndromet.
-
Psykiskt beroende är dock inte ett stort problem.
- Bensodiazepinberoende kan ge en mångfald symptom: Kan likna både olika psykiska störningar och personlighetsstörning. Kan också maskera psykiska symptom. Detta gör det än mer angeläget att trappa ut en ev överkonsumtion av dessa preparat hos en patient som kan antas ha även andra psykiska problem (innan en adekvat bedömning kan göras).

Nedtrappningsschema

- Indikation: Behandling med bensodiazepiner i > 3-6 månader kräver oftast nedtrappning för avveckling.
- Symptom under nedtrappning: Obearbetade kriser, ångest dyker upp. Viktigt med kompetent kontakt från psykiatrin (tex SSK) för att hantera dessa.
1. Kartläggning: Pat får skriva läkemedelsdagbok under 2 veckor med alla läkemedel denne tar. Detta för att bestämma vilken medeldos pat får i sig.
2. Normalisering: Pat får den medeldos bensodiazepiner denne tar (enl läkem dagboken) ordinerad i 2 veckors tid.
3. Byte från alprazolam/lorazepam: Dessa 2 preparat är inte bra för nedtrappning pga deras korta T½ och därmed svängande effekter. Byte till Diazepam/Oxazepam för en mer jämn effekt.
4. Nedtrappning 10% av dygnsdosen var 14e dag:

Om nedtrappningen blir outhärdlig för pat, stanna upp på den aktuella dosen, men gå inte upp i dos igen!
- Hur länge känner pat av abstinenssymptom: En tumregel säger 1 månad/år med missbruk/regelbundet intag. Detta efter att tabletterna trappats ut.

Toxicitet

- Överdosering är relativt ofarligt. Orsakar långvarig sömn, men inte respiratorisk depression. Sällan krav på stöd av vitala funktioner. 
-
I samband med alkohol (eller andra CNS-deppressiva ämnen) kan de orsaka svåra andningsnedtryckningar.
- En antagonist (flumazenil)
finns som kan ges för att motverka effekterna av en överdos. Detta ökar ytterligare säkerheten.

Anxiolytika

Bensodiazepiner

Namn

T½ (h)

Dosrelation

Alprazolam (Xanor)

6-18

1

Diazepam (Stesolid)

25-85

10

Lorazepam (Temesta)

12-16

2,5

Oxazepam (Oxascand, Sobril)

8-21

50

Övriga anxiolytika

Preparat
Effekt

Buspiron: 5-HT1A-agonist.

Mindre verksamt än diazepam, venlafaxin. Ej effekt på panikångest, GAD, social ångest.

Beta-blockerare: Hämmar oro som har stora perifera effekter (svettningar, tremor och takykardi).

Blockerar det sympatiska svar som oron ger. Kan vara bra vid uttalad rampfeber. Tillägg till SSRI vid social ångest.

Pregabalin: Minskar omsättning av glutamat, NE och substans P.

Ej utsättningssymptom/beroende. Inget rus. Godkänt för beh av GAD.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!