Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Kliniska aspekter

Mixed state

- Depression och mani samtidigt: Kriterier för både manisk och depressiv episod är uppfyllda, med undantag från varaktigheten, varje dag under minst en vecka.
- Symptom:
Agiterad depression med melankoliska drag, samtidigt som ångest, panik, snabbt tankeförlopp. Stark sexuell drivkraft under en depression. Svårbehandlad insomni. Extrem trötthet. Histrionisk framtoning, tillsammans med depressivt lidande.
- Självskadebeteende: Tvångsmässiga suicidala impulser och handlingar.
- Hereditet: Ofta bipolär belastning i släkten.
- Diagnosmisstag: Vanligt med diagnosen borderline eller annan personlighetsstörning.
- Läkemedel: Antidepressiva kan öka de snabba svängningarna. Konventionella antipsykotika kan förvärra den depressiva bilden.

Dysforisk mani

- Djupt deprimerad patient med symptom som kan tolkas som maniska: Överaktivitet, psykomotorisk oro, snabbt tankeförlopp.
- Hög suicidrisk! Djup depression. Självmordstankar.
- Läkemedel: Antidepressiv behandling förbättrar överaktiviteten. Konventionella antipsykotika förvärrar de depressiva symptomen. Antidepressiva utan samtidiga stämningsstabiliserare ger risk för övergång till mixed state.
- Skiljs från mixed state genom att grundstämningen är depressiv och aldrig svänger upp i hypomani.

Förvärvad bipolaritet

- Stroke i höger temporallob eller frontallob. Glukokortikoider .
- Misstänk ffa hos äldre som drabbas av mani utan någon tidigare affektiv anamnes. Symptommässigt liknar de klassisk bipoläritet

Liknande tillstånd

- Tabellen visar hur många % av veckorna under c:a 13 år som olika patientkategorier upplevde olika typer av symptom.
- Depressionssymptom dominerar bilden, både vid bipolär I och II, men mer uttalat vid bipolär I.
- Efter 1 skov av klassisk mani är risken för ett till >90%!!

Akuta kognitiva symptom

- Flera kognitiva funktioner nedsatta: Exekutiva funktioner, uppmärksamhet, koncentrationsförmåga.
- Dessa störningar kan kvarstå under utläkningsfas , men i mindre grad.

Kvarstående kognitiva symptom

- Framför allt de djupa depressionerna är toxiska för hjärnan: De ökade kortisolnivåerna tros vara den huvudsakliga orsaken.
- Volymsminskningar i hippocampus, prefrontala cortex och övriga limbiska strukturer ses hos både bipolärt sjuka och unipolärt deprimerade.
- Grad av kvarstående funktionsnedsättningar korreleras till sjukdomsduration och också möjligen till antalet skov.
- Det finns också möjligen hereditära faktorer som kan ge dysfunktion och volymsminskning redan vid sjukdomsdebut.
- Nedsatt verbal minne: Kopplas till skador på hippocampus. Svårt att komma ihåg text vid läsning (”då jag kommer till sida 3 har jag glömt vad som stor på sida 1”).
- Nedsatt uppmärksamhet: Ses också som kvarstående symptom.

Förbättring av kognitiva symptom i och med behandling

- Behandling med antidepressiva och stämningsstabiliserare har neuroprotektiva och tillväxtfrämjande egenskaper.
- Mekanismer: Aktivering av transkriptionsfaktorn CREB, vilken stimulerar till nybildning av BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och bcl-2, vilka ökar cellöverlevnad och stimulerar celltillväxt i CNS.
- Antidepressiva bidrar främst till bildning av BDNF
- Litium/valproat bidrar främst till bildning av Bcl-2

Behandling

Antidepressiva

- Har en klar plats i behandlingen , men aldrig ensamma ! Detta då de riskerar att utlösa hypomana episoder , och dessutom ger en risk för övergång till rapid cycling .
-
Kombinera alltså alltid med ett stämningsstabiliserande läkemedel.

Litium

- Effekt: Dosberoende. Plasmakoncentration förhåller sig linjärt till intagen dos. Smalt terapeutiskt intervall, noggranna mätningar! Sannolikt suicidförebyggande effekt, oberoende av stämningsstabiliseringen.
- Akut behandling:
Effekt tar 1-2v att uppnå. Gynnsam biverkningsprofil bra för motivation till framtida underhåll. Enbart peroralt. Vid mer måttlig mani där pat har viss sjukdomsinsikt .
-
Plasmanivå akut: 1,0-1,2 mmol/l
- Långtidsbehandling: Bör diskuteras tidigt. 2-3 episoder. Tidigare vid hög suicidrisk. I princip alltid livslång behandling.

- Plasmanivå långtid: 0,5-0,8 mmol/l. Individuell anpassning, lägsta nivån som ger symptomkontroll.
- Kontraindikationer: Nedsatt njur-/hjärtfunktion med nedsatt GFR. Störd vätske-/elektrolytbalans.

Antiepileptika

- Valproat: För akut behandling. Snabbare insättande effekt än litium. Lika bra effekt. Dock ej visad preventiv effekt.
- Lamotrigin: Ej säker akut effekt. Dock visad skovförebyggande och kan användas för långtidsbehandling.

Antipsykotika

- Akut behandling: De flesta atypiska (olanzapin, risperidon, ziprasidon, quetiapin, aripiprazol) har god effekt mot akut mani.
- Förebyggande: Olanzapin och aripiprazol har visats goda effektmässigt. Mer ogynnsam biverkningsprofil.

Sjukdomsförlopp

Symptom
Bipolär I
Bipolör II

Depressionssymptom

31,9%

50,3%

Maniska symptom

8,9%

0%

Hypomana symptom

11,2%

1,3%

Blandform (mixed)

5,9%

2,3%

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!