Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Farmakokinetik

- Sparsam bindning till plasmaproteiner: Ger att elimineringen är beroende av GFR.
- Absorption: Koncentrationstopp 2-4h efter intag. Passerar BBB långsamt.
- Reabsorberas i proximala tubuli: Detta medför att reabsorptionen och därmed plasma-koncentrationerna ökar vid hypovolemi och hyponatremi.

Inför insättning av behandling

- Blodprover: Na, K, Ca, kreatinin, blodstatus, T4/TSH
- Hjärtfunktion: EKG
- Ofta även EEG.
- Koncentrationsprover:
Litiumkoncentrationen trappas upp. (0,4) 0,5-0,8mmol/l är terapeutisk dos.

Litiumintoxikation

- Förutsägbar: Uppstår när litiumkoncentrationen stiger. Över 1,5-2,0mmol/l ger fullt utvecklad intox. Livshotande intox > 3,0 mmol/l.
- Tidiga symptom: Slöhet, koncentrationssvårigheter, muskelsvaghet, grov tremor, ostadig gång, otydligt tal, kräkningar, diarré.
- Avancerade symptom: Kramper, medvetslöshet. Hjärnödem.
- EKG: T-vågsförändringar, sinus node dysfunction (SA-block).
- Konsekvenser: Allvarliga! Kan leda till döden eller bestående, främst cerebellära och renala skador.

Orsaker

- Överdosering: Tex i suicidalt syfte.
- Oavsiktligt ökat intag

Minskat renalt litiumclearance

- Primär njursjukdom: Ger minskat GFR.
- Intorkning: Kräkningar, diarré, feber
- Kraftig bantning

- Natriumreducerad kost
- Läkemedel med njurpåverkan:
ACE-hämmare, NSAID, thiaziddiuretika. ACE-hämmare och NSAID kan ge 30% stegring i litiumkoncentration vid insättning!
- Medvetslöshet + narkos

Åtgärder/förebyggande

- Täta kontroller av plasmakoncentration, särskilt vid dosändringar eller i risksituationer.
- Sänkning eller utsättning av litium vid tex somatisk sjukdom (gastroenterit tex). Gastroenterit + ACE-behandling + litium lär ju vara en mycket allvarlig kombination...

Differentialdiagnoser

- Hypoglykemi
- Demens
- Delirium tremens
- Stroke
- Annan intox:
Sedativa, alkohol.

Handläggning

- Dokumentera: Antal tabletter (+mängd i mg), tidpunkt, andra läkemedel.
- Vitala funktioner: Övervaka AF, SaO2, BT, vakenhet, kropsstemp. Risk för arytmi, hypotension, cirkulationskollaps.
- Ventrikeltömning: Om nödvändigt. Medicinskt kol binder ej litium (kan dock användas vid blandintox).
- Lab: Hb, TPK, elstatus, Ca, leverstatus, PK, CRP, P-glukos, intoxprover (paracetamol, etanol), artärblodgas.
- S-litium: Vid ankomst, efter 2h, följ under 2-3 dygn (koncentration på väg upp?). Lägre doser krävs för intox om äldre pat!
- Vätskebehandling: NaCl. Följ diures. Ej diuretika! Dessa minskar Na och ökar renal reabsorption av litium.
- Behandla ev metabol acidos.
- Dialys:
Om konc > 3,0 mmol/l, kramper,

medvetslöshet, hjärnödem.
- Respirator: Hjärnödem/cirkulationssvikt
- Vårdnivå: Intensivvård kan krävas.

Bipolaritet och körkort

- Körförbud 1 år efter senaste skovet i bipolär sjukdom. Länsstyrelsen skall meddelas om patienten inte kan antas följa läkarens föreskrifter.

Mer om litium

Biverkningar av litium

Biverkning
Kliniskt

Njurar:
-
Ffa nedsatt tubulär koncentrationsförmga.
- Marginell påverkan på GFR om ej intoxer.

- Ökade urinmängder och ökad törst. Instruera pat att dricka rikligt för att undvika uttorkning och intox.

Nervsystem:
- Finvågig tremor. Dosberoende.
- Minnessvårigheter + kognitiv nedsättning: Hos vissa patienter. Kan dock vara sjukdomen i sig.

- Tremor: Dossänkning. Beta-blockad (propranolol)
- Gråväder: Onormalt jämn sinnesstämning. Subsyndromal depression? Hypomani? Ev sänka dosen något.

Metabolism:
- Viktuppgång några kilo.
- Intermediärmetabol-ismen påverkas dock inte

- Törst skall släckas med vatten, ej kalorihaltig dryck som juice/mjölk.

GI-kanal:
- Diarré, illamående. 10-20% av pat. Ofarlig. Dosberoende.

- Besvärande. Pat vill ofta sluta med behandling.
- Dossänkning kan hjälpa.

Hud:
-
Psoriasis/acne. Psoriasis kan aktiveras av litium. Kvarstår också ofta trots utsatt behandling.

- Relativt ovanliga biverkningar.
- Konsultera en dermatolog.

Tyroidea:
- Hypotyreos med stegrat TSH hos 10-20%. I de flesta fall övergående (normaliseras på 12 mån även utan åtgärd).

- Substituera om symptom på hypotyreos.
- Kan uppträda när som helst under behandlingen, efter flera decennier.

Paratyroidea (hyperplasi):
- Hyperkalcemi hos 20% av pat. Oftast inte stegrat PTH.

- Noggrann utredning, malignitetsmisstanke!
- Särskilt
Ca + PTH skall ge misstanke.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!