Sida 10 . Copyright Erik Boberg

- Ökar känslighet hos serotoninreceptorer och dopaminreceptorer.
- Effekterna tros bero på
frisättning av GABA och glutamat.
- ECT anses som bredare i sin effekt än farmakologisk behandling, vilket kan förklara dess högre potens.
- Neuroendokrina funktionerna normaliseras också av ECT. Detta gör att vitalsymptomen försvinner. Orsaken till detta är att när feed-back effekterna från kortisol på hypothalamus normaliseras vid ECT-behandlingar. Kvarstående obalans signallerar behov av ytterligare behandlingar.

Minnesstörningar

- Irreversibla skador på hjärnan ses inte efter ECT: Varken på EEG, DT, MR eller hos försöksdjur i elektronmikroskop.
- Detta förklaras troligen av att syresättningen till hjärnan fortsätter att vara god trots att syrekonsumtionen fördubblas under det pågående anfallet som utlöses av ECTn.
- Att syresättningen bibehålls förklaras av att genomblödningen ökar pga stigande BT och av den syrgastillförsel som ges vid behandlingen.
- Minnesstörningarna som ses tros istället bero på den tillförda elektriska energin. För detta talar att växelström förr gav mer minnesstörningar och att minnesstörningarna ökar vid bilateral stimulering jfr unilateral.

Psykoterapi

Dynamisk psykoterapi

- Under behandling med farmaka eller ECT: Förmedlar trygghet och stöttning till patienten så att denne kan ta sig igenom behandlingen.
- Förmedla förtrogenhet om patientens tillstånd: Genom att ställa passande frågor.
- Upplys om tillståndets natur: Detta kan minska skuldkänslor över oföretagsamhet och över att inte kunna rycka upp sig.
- Samtal om dödsönskningar och självmordstankar: Kan innebära en avlastning för patienten.
- Skissering av förloppet och framtidsutsikter: Hur lång tid kommer tillfrisknandet att ta? Balansgång mellan att inge hopp för att stärka motivation till behandling och att samtidigt inte ha en allt för optimistisk attityd då detta kan uppfattas som bagatelliserande.
- Konfliktfokuserad psykoterapi: Ges när symptomen vesäntligen reducerats till följd av farmaka eller ECT. Fokuserar på att öka patientens förmåga att konstruktivt hantera problem och konflikter med andra. Detta kan ge långvariga effekter, särskilt om psykosociala faktorer varit betydande för insjuknandet i den depressiva episoden.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

- Sättet att tänka om sig själv, omgivningen och framtiden är av betydelse för det psykiska tillståndet.
- Inverkan på tänkandet kan ha gynnsamma effekter på stämningsläget.

Kognitiv syn på depression

- Tankescheman utvecklas under uppväxten och fungerar för att strukturera olika upplevelser.
- Negativa tankescheman är tex: ”Jag är inte värd att älska”, ”Ingen vill veta av mig”. Har man dessa blir man sårbar för depression. Man blockerar selektivt positiva minnen, tar inte in positiva intryck, kan inte se sin roll i positiva saker som sker och ger sig

skulden för negativa händelser. 
- Patienten generaliserar och sätter etiketter: En isolerad negativ händelse blir en bekräftelse på ett mönster av ständiga misslyckanden. Man betraktar inte sina fel och brister objektivt, utan sätter etiketter i form av ”Jag är misslyckad”.
- Den kognitiva depressiva triaden: ”Jag är värdelös, tillvaron är meningslös, framtiden är hopplös”.

Behandlingen

- Inleds med beteendeinterventioner: Hjälpa pat att fylla dagen med positiva och givande aktiviteter istället för med sysslolöshet och ofruktbart grubbel.
- Sedan fortsätts behandlingen med åtgärder som syftar till att pat skall ifrågasätta och förändra sina negativa uppfattningar, tankar och minnen.
- Ett samarbete där terapeuten ställer frågor som får patienten att reflektera över och ifrågasätta sina depressivt färgade kognitioner.
- Duration och frekvens: 2-3 ggr / vecka i 3 månader.

Effekter av behandlingen

- Vid lindriga eller måttliga depressioner Dokumenterad antidepressiv effekt av KBT.
- Effekten likvärdig med eller i vissa fall bättre och mer stabil, än effekten av läkemedel.
- Förebygger återfall och nya episoder.
- KBT är mindre effektiv
vid djupare depressioner, kort REM-latens, dexametasonsuppression, samt vid depression som del i bipolärt förlopp.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!