Sida 12 . Copyright Erik Boberg

- Som varken svarar på ECT, farmaka eller psykoterapi.
- Handläggs av specialistklinik!
- Expektans:
Nytt terapiförsök längre fram, som då kan vara framgångsrikt då depressioner sannolikt svarar bättre på behandling efter att de nått sitt maximum eller är i regress.
- Antidepressiva farmaka + litium: Bäst dokumenterad effekt på terapirefraktär depression. Litiumet stärker serotonerg transmission.
- Antidepressiva farmaka + T3/TSH: T3 ökar NE-receptorernas sensitivitet, vilken kan vara sänkt vid melankolisk depression. Reducerar också proteinbindningsgraden av antidepressiva. Särskilt effektiv kombination hos kvinnor med låga T3-nivåer och lätt subnormal tyroideafunktion.

Behandlingsduration

- Vanligen krävs minst 6-12 månaders fulldos behandling. Hur lång behandlingstiden blir får bestämmas av tidigare episoders duration, hur tätt de kommit, vilken funktionsstörning de förorsakat, de negativa följderna av ett återfall och förmåga att tolerera medicinernas biverkningar.
- Återfall efter avslutad behandling är vanliga: 50% har återfallit efter en 4 månader lång behandling och 18 månaders avbrott i medicineringen.
- I praktiken sänker man gradvis dosen och bevakar symptom. Vid återkommande depressiva symptom får dosen åter höjas till fulldos i 6 månader varpå ett nytt utsättningsförsök görs.
- Utsättningssymptom kan uppstå vid för hastig nedtrappning av dosen. Dessa inkluderar yrsel, svettningar, irritabilitet, trötthet, sömnsvårigheter, illamående, influensaliknande symptom. Om dessa besvär uppstår och blir mycket besvärliga kan man behöva backa i nedtrappningen och vänta lite längre innan nästa dossänkning. Vanligen kan nedtrappningen ske under loppet av några veckor .

Långtidsbehandling

- Depression är att betrakta som en kronisk intermittent sjukdom med återkommande skov.
- Mer än hälften av de som fått ett första skov kommer att få minst ett till. Risken att återinsjukna ökar för varje genomgången episod.
- Eventuell långtidsbehandling bör ske i samråd med psykiater.
- Behandlingslängden är individuell. Generella rekommendationer kan inte ges. Livslång behandling kan i vissa fall bli aktuell.

Indikationer för återfalls-förebyggande behandling

- Två eller fler depressionsepisoder under en 5-årsperiod.
- Sen debut: >60 år
- Tidig debut: < 20 år
- Täta recidiv
- Snabba insjuknanden
- Allvarliga episoder:
Inkl suicidalitet.

Val av preparat

- Fortsätt med det antidepressiva som patienten redan har. Om detta haft god effekt, och biverkningar tolererats väl. Samma dos som vid akutbehandling.
-
Litium: Som tillägg eller ensamt. Detta om ovanstående läkemedel har bristande förebyggande effekt.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!