Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Epidemiologi och etiologi

Epidemiologi

- 20% av män och 30% av kvinnor får under livet ett affektivt syndrom. I detta  undantar mer flyktiga sorgereaktioner och stämningsväxlingar vilka inte påverkar arbetsförmågan eller kräver medicinska åtgärder.
- Ökad risk med ökad ålder: Dock vanligt med debut redan i tonåren.
-
Punktprevalens: 7% hos män och 10% hos kvinnor (prevalens vid en bestämd tidpunkt). Låg jämfört med sjukdomsrisken, vilket speglar att episoderna ofta är kortvariga.
- Psykiska störningar, ffa depressioner står för huvuddelen av sjukligheten i västvärlden (även om de inte står för majoriteten av dödsfallen likt hjärt/kärlsjukdomar och tumörer)

Många med depression får inte adekvat vård

31%: Ingen vårdkontakt

51%: Misskända patienter

6%: Otillräcklig antidepressiv behandling

12%: Anti-depressiva i adekvat dos och i tid

Affekter

- Känslomässiga reflexer: Aktiveras av stimuli. Nedärvda, aktiveras omedvetet. Olika individer har olika trösklar för aktivering.
- Exempel: Välbehag, ledsnad, ilska, avsmak, rädsla, avsky, skam, intresse, förvåning.
- Primärt motivationssystem: Intensiva, men kortvariga upplevelser.

Emotioner

- Affekter sammanvägs med minnen till emotioner (se betingad rädsla).
- När en
affekt utlösts upprepade gånger i en viss situation kommer situationen att kopplas till affekten så att omgivningen i sig kan utlösa liknande känslor, även i frånvaro av den ursprungliga utlösande faktorn.
- Även minnet av händelsen som utlöst affekten kommer att kunna utlösa liknande känslor hos oss.

Stämningsläge

- Affekt och emotion relaterar till grundstämning som väder till klimat.
- Inom en neutral grundstämning
ryms både upprymdhet och nedstämdhet, allt efter omständigheterna.

Etiologisk modell för depression

- Vanligen är patientens utgångspunkt att en negativ livshändelse utlöst depressionen hos en individ med en medfödd känslighet .
- Sambandet mellan orsak och verkan kan vara intrikat och är viktigt att utreda då det styr behandlingen.
-
Störningens djup och innehåll i relation till yttre förhållanden och patientens tidigare sätt att reagera på liknande situationer är viktigt att kartlägga.

Kausalitet

- Rekationen är tids– och innehållsmässigt relaterad till livshändelsen.
- Definition för akut stressreaktion och anpassningsstörning .

Utlösning

- Livshändelsen nödvändig, men inte tillräcklig. Förlust av kanariefågel ger djup depression.

Koincidens

- Vanligt med alldagliga motgångar och konflikter, liksom med psykiska störningar.
- De kan därför sammanfalla utan att vara sammankopplade.

Konsekvens

- Livshändelsen kan vara en konsekvens av en depression utlöst av något annat.
- Tex problem på arbetsplatsen pga sämre prestationer hos individen till följd av dennes begynnande depression.

Andra orsaker till depression

- Läkemedel: Kortisoon (depression vanligt vid cushings syndrom), cellgifter, ACE-hämmare, beta-blockerare (ger mardrömmar och dålig sömn, vilket kan utlösa depression)
- Droger: Alkohol, hasch
- Annan sjukdom: Anemi, hypotyreos

Tidig/sen psykogenes

- Utlösande livshändelse hos disponerad individ
-
Objektförlust med hjälplöshet eller frustration

Depressivt syndrom

Endogenes

- Enzymbrist
- Låg receptor-aktivitet

Somatogenes

- Virus, hypotyreos, reserpin

Låg aminaktivitet

Intraneuronal Na-ackumulering

Hypotalamisk dysfunktion

Översikt över affektiva syndrom

Om man har fått ett depressivt skov löper man c:a 50% risk att få ett till.

Förlopp

- Depression är en skovvist förlöpande sjukdom. Intervallen mellan skoven kan variera mycket i längd mellan individer och för samma individ.
- Om man saknar detta förlopp och har ett
kroniskt depressivt tillstånd kallas det dystymi .

Grundstämning

Enstaka episod

Periodiskt förlopp

Kroniskt tillstånd

Upprymd

Manisk

Unipolär mani

Hypertymi

Nedstämd

Depressiv

Unipolär depression

Dystymi

Växlande

Manisk eller depressiv

Manodepressivt syndrom

Cyklotymi

Växlande + andra symptom

Cykloid

Cykloida syndrom

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!