Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Depressiva och melankoliska symptom

1. Sänkt grundstämning

- ”Normal sorg” har en orsak , medan depressionens rötter är mer svårgripbara.
- Ofta svävande och osäkra svar på frågor om upplevelse av depression. Orden ”depression” och ”deprimerad” räcker inte till.

Symptom/uttryck

- Sorgsenhet , uppgivenhet, förtvivlan.
- Sällan gråt och tårar.

3. Brist på intresse eller nöje

- I aktiviteter som normalt är trevliga

Depression

Melankoli

2. Minskad energi och ökad uttröttbarhet .

1. Minskat självförtroende eller självkänsla .

- Förlust av inre säkerhet och kraft. Stegrat till känslor av uselhet, otillräcklighet, ringhet.
- Skärpning av idealjaget: Kraven på den egna personen blir så höga att de är omöjliga att leva upp till.

Symptom/uttryck

- Religiös person: Moralisk bankrutt. Synd och ovärdighet.
- Fixering vid kroppsliga funktioner: Hypokondri
- Äldre: Kroppen håller på att förfalla och försvinna.
- Föreställningar om
ekonomisk utblottning
- Människor man tidigare vågat närma sig känner man sig nu osäker inför.

Grundkriterier ICD-10: 2/3 för diagnos

Tilläggskriterier ICD-10: Kombinerat med grundkriterierna, totalt 4 för depressiv episod. Antal kriterier och svårighetsgrad hos symptom ger klassificering i lindrig/måttlig/svår depression

2. Orimliga självförebråelser eller överdriven, obefogad skuldkänsla .

- Förstärkt samvete (överjagsfunktion)
- Dels skuld
pga  den trötthet och oföretagsamhet som följer med depressionen.
- För depression specifika skuldkänslor kopplade till handlingar/underlåtelser långt bak i tiden. Upplevelser man annars inte tänker på, iaf ej utan nämvärd skuld.

Symptom/uttryck

- Religiös person: Syndighet
- Andra: Infantila skuldkomplex, tex för onani, olydnad, oärlighet.
- Tankar på straff: Man skall få vad man förtjänat.

4. Återkommande tankar på död eller självmord , självmordshandling

- Döden är inte bara straff , utan även befriare .

Den suicidala processen

1. Dödstankar
2. Dödsönskningar
3. Suicidtankar
4. Suicidavsikter
5. Suicidhandlingar

3. Agitation eller hämning

- Symptom som yttrar sig i trötthet och brist på tempo, intensitet och nyansering .
-
Hämmar alla psykiska funktioner.
- Olika typer av hämning
drabbar olika funktioner i störst utsträckning

Kognitiv hämning

- Man tänker trögt , associerar dåligt, dålig koncentration, osäkert minne.
- Känsla av
dumhet, urblåsthet.
- I början enbart subjektiv hämning , sedan kan objektiva tecken ses.
- Långsamt, associationsfattigt tal , fåordiga svar, förlängd latens

Emotionell hämning

- Omvärlden blek , overklig, livlös.
- Förlorad känsla av de närmaste.
- Det enda som inte känns likgiltigt är känslan av likgiltighet
(anestesia dolorosa).
- Apati, lustlöshet.
Ingenting är längre roligt.

Konativ hämning

- Skiljs från tröttheten pga asteni.
- Allt känns stort, svårt och tungt.
- Pat blir
håglöst sittande , inget blir gjort.

Psykomotorisk hämning

- Kan snabbt uppfattas av erfaren kliniker vid studie av mimiken kring ögonen.
- Förlångsammad mimik, fattigdom på gester . Ansiktet livlöst.

- Uttalad psykomotorisk hämning eller agitation

- Objektiva tecken...
- Uppmärksammade av omgivningen

Reaktionslöshet

- Djupa depressioner går inte, ens för en kort stund, att påverka i positiv riktning.
- Att se en rolig film, få besök av en god vän, eller åka på semester leder bara till att
oförmågan att glädja sig och vara som andra känns ännu mer plågsam.
- Även negativa händelser , tex en närståendes död, ger en svag reaktion. Sådana händelser kan dock påskynda förloppet genom att bekräfta tillvarons hopplöshet och meningslöshet.

7. Sömnstörning

6. Minskad eller ökad aptit med motsvarande viktändring

Dygnsvariation

- Nedstämdhet värst på morgonen: Distinkt kvalitet, klart skiljd från tes sorg vid nära anhörigs bortgång.

Uttalad minskning av libido

5. Nedsatt förmåga att tänka eller koncentrera sig, obeslutsamhet eller vankelmod.

- Uttalad brist på intresse eller nöje

- Uttalad aptitförlust

Viktminskning

- > 5% under senaste månaden.

- Tidigt uppvaknande: Minst 2 timmar

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!