Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Vitalsymptom och andra manifestationer vid depression

Hyposalivation

- Depressiva och maniska syndrom
- Symptom:
Torrhet i hals och mun, ökad törst, dålig smak i munnen.
-
Både centrala och perifera mekanismer ligger bakom: Både parasympaticus och sympaticus stimulerar till salivfrisättning. Den antikolinerga effekten av vissa antidepressiva ger dock hyposalivering som kvarstår en tid efter avslutad behandling.

Anorexi och viktförlust

- Anhedoni: Mat och dryck som vanligen väcker lust känns nu smaklös och likgiltig.
-
Rubbningar i GI-kanalen: Bidrar även dessa till viktminskningen.
- Flera kilo kan förloras i vikt.
- Vissa deprimerade får dock
hyperfagi.

GI-kanalen

- Ventrikelsekretion: Hypo-/aklorhydri (bortfall av magsaftsekretion). Störningen sannolikt centralt medierad. Detta då opium normaliserar funktionen.
-
Vagusnerven stimulerar via ACh HCl-sekretion i magsäcken.
- Förkortad tömningstid: Bortfall av ”syrabromsen” (ventrikeltömningen blir långsammare av att duodenum är sur).
- Vid uttalad hämning är dessa symptom mest framträdande.
- Vid agitation är syrasekretionen istället förhöjd.
- Obstipation: Låg tonus och motilitet i GI-kanalen med förlängd passagetid. Ffa parasympaticus via ACh reglerar tarmmotoriken.
- Kommunikationen mellan CNS och ENS är extensiv och både sympatisk och parasympatisk.

Tårflöde

- Ofta nedsatt: Detta ger oförmåga att gråta med tårar , vilket är ett vanligt symptom.
-
Glandula lacrimalae innerveras av parasympatiska fibrer i N VII, samt av sympatiska fibrer från ganglion cervikale superior.

Sexuella störningar

- Nedsättning eller totalt bortfall av libido och av sexuellt samliv.
- Oregelbundna menstruationer eller amenorré
- Hör till de tidigaste symptomen
och är de som ofta försvinner sist efter tillfrisknande.
-
Ej psykologiskt betingade: De sker även när relationen i övrigt är oförändrad.

Sömnstörning

- Uppstår pga en ändrad dygnsrytm vid depressiva syndrom.
-
Tidigt uppvaknande: Orolig/ytlig sömn frampå småtimmarna. Ibland uttalad ångest, morgonångest.
- Vaknar ofta och har svårt att somna om.
- Den gryende dagen ter sig olidligt lång och trist.
- Hypersomni: Förekommer hos yngre deprimerade

Allmänt om vitalsymptom

- Kroppsligt illabefinnande. Diffust (svaghet, utmattning, ruggighet, allmän sjukdomskänsla) eller lokaliserat.
- Bröstet, magtrakten, huvudet: Trånghet, tryck, beklämning.
- Hoppet om att bli bättre saknas.
- En störning i hypothalamus i dess egenskap som överordnat centrum för biologiska rytmer, drifter och funktioner styrda av autonoma nervsystemet ger upphov till vitalsymptomen. De uppstår alltså ur det neuroendokrina systemet .
-
Hypofysen som styrare av hormonella system och som underordnad hypothalamus, ligger också bakom symptomen.

Dygnsvariation

- Accentuerade symptom på efternatten i samband med tidigt uppvaknande. Morgon och förmiddag är sedan svåra. Då sker de flesta självmordshandlingarna.
-
Under eftermiddagen lättar symptomen och det kan kännas ganska bra under eftermiddag och kväll.
- Lätta och medelsvåra fall har tydligast dygnsvariation. Vid fortskridande försämring sker en utjämning så att det känns lika svårt under hela det vakna dygnet.

 

Övriga komponenter

Vanföreställningar, hallucinationer

- Skuld-/strafftankar, självnedvärdering av moralisk, religiös, somatisk eller ekonomisk art vid depression kan uppfylla kriterierna för vanföreställningar.
- Syntyma vanföreställningar: Kongruenta med grundstämningen och härleds från denna.
-
Förföljelsseidéer, hallucinationer (vanligen auditiva) förekommer också.
- Ett depressivt syndrom med vanföreställningar och/eller hallucinationer är
definitionsmässigt psykotiskt .

Ångest

- Vanligt vid depression: Kan både vara en konsekvens av depressionen och en utlösande faktor.
- ECT hjälper mot depressionen, men sparar ångesten.
- Ger agitation
, särskilt hos äldre.
- I kombination med
psykomotorisk hämning .
- Rötter till ångest: Skuldkänslor, känslor av hopplöshet, meningslöshet, kroppsligt illabefinnande (tryck i bröstet, epigastriet), oföretagsamhet, hypokondri, impotens

Rounded Rectangle: Glandula lacrimale
Parasympaticus (++) (Ach)

N VII

N IX

Rounded Rectangle: Parotis
Rounded Rectangle: Sublingualis, submandibularis

Sympatiska nerver från ganglion cervikale superior

Sympaticus (+) ( β -receptorer)

Vanföreställningar, hallucinationer, ångest

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!