Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Atypiska syndrom

- Tydlig depressiv karaktär, men en del symptom saknas eller visar sig annorlunda
-
Hypersomni, eller en dygnsrytm med förvärrande av symptom framåt kvällen är exempel.

Maskerad depression

- De typiska symptomen är dolda bakom andra symptom: En stark ångest kan tex göra hämningen vid en depression svår att urskilja (personen är hämmad, men rör sig oroligt pga ångest).
-
Fördjupa anamnesen! Ffa anhedoni och vitalsymptom brukar gå att urskilja.

Depressiva ekvivalenter

- Andra symptom är mer framträdande än de depressiva symptomen.
- 4 former kan urskiljas:

Hypokondriska syndrom

- Okarakteristiska symptom dominerar: Trötthet, huvudvärk, andningsbesvär, smärtor och värk i olika kroppsdelar.
- Normalt föga besvärliga åkommor, tex kronisk prostatit, kan ge accentuerade besvär och oro.
- Vitalsymptom vanligt: Anorexi, viktminskning, sömnstörning, obstipation, sexuella störningar. Dessa brukar framkomma först vid närmare utfrågning.
- Stark sjukdomskänsla: Ofta farhågor om allvarlig sjukdom.
-
Oftast hamnar pat först hos andra läkare än psykiatrer och blir föremål för mer eller mindre omfattande utredning samt fruktlösa behandlingar.
- Diagnos kan fås fortare om periodiska symptom och inslag av typiska depressiva sådana . Det är i dessa fall extra angeläget att sätta in antidepressiva då suicidrisken här är högre.

Pseudoneurotisk depression

- Fobier, obsessioner, kompulsioner dominerar: Rädsla att vara ensam, rädsla att skada någon med

vassa föremål (spetsfobi), social fobi, agorafobi. Dessa symptom påverkar inte svaret på antidepressiv medicinering och går i regel tillbaka när depressionen i stort blir bättre.
- Differentialdiagnostisk svårighet: Är det frågan om ett tvångssyndrom eller om en depression med inslag av tvång? Kan var svårt att avgöra om periodicitet saknas, eller om de depressiva symptomen är mindre framträdande.
- Patientens inställning kan avgöra: Tvångneurotikern har en behärskad och kritisk attityd till sina tvång, medan pseudoneurotikern visar skräck, skuld och växlande kritisk distans.
- Anankastisk depression: Tvångssymptomen dominerar depressionen. Detta syndrom liknar en tvångsneuros mer än en depression, och man talar om pseudoneuros. Tvångssymptomen visar samma dygnsvariation och makrovariation (går tillbaka när depressionen läker ut) som depressionen i stort.
- Aggressiva depressioner: Centrifugala obsessioner består av fruktan att skada eller döda någon närstående. Centripetala är ovanligare och består i tvångstankar rörande självmord.
- Hypokondriska depressioner: ”Tänk om” jag har cancer, ”tänk om” jag förlorar kontrollen pga min psykiska sjukdom och skadar mig själv eller någon annan.
- Mindre vanligt vid depression: Intellektuella tvång (meningslöst grubbel, räknetvång, magiskt tänkande). Kompulsioner (tvättvång, kontrolltvång).

Pseudodemens (depression hos äldre)

- Den kliniska bilden vid demens hos äldre är densamma som hos yngre .
- Syntyma vanföreställningar vanligare hos äldre. Uppträder även då grundstämning ej är påtagligt sänkt.
-
Depression kan på mänga sätt likna demens: Motorisk hämning gör mimiken torftig, gester livlösa, gången släpig. Kognitiv hämning ger koncentrationssvårigheter, associationsfattigdom, nedsatt närminne. Minskad omsorg om personlig

hygien och klädsel ökar demensintrycket.
- För depression talar: Relativt kort anamnes, tidigare affektiva episoder, positiv familjeanamnes, normalt EEG.
-
Erbjud antidepressiv farmaka eller ECT vid oklara fall. Vinsterna med korrekt behandling är stora.  Pröva frikostigt innan demensdiagnos sätts!

Beteendestörningar (depression hos barn)

- Maniska och depressiva episoder kan debutera före 10-års ålder .
-
Atypiska depressiva symptom hos barn och unga: Koncentrationssvårigheter, passivitet, rastlöshet, olust för skolarbete, skolfobi, försämrade prestationer i skolan. Hypokondri med rädsla för leukemi eller hjärntumör.
-
Maniska ekvivalenter: Trots, aggressivitet, rymning, promiskuitet.
- Typiskt: Kommer och går i episoder, icke relaterade till psykosociala faktorer. Förbättring fram mot eftermiddagen. Hypersomni med sent uppvaknande och extremt illabefinnande timmarna efter uppvaknandet.
- Påtaglig förbättring efter några veckors behandling med antidepressiva, eller förebyggande effekt av litium stöder diagnosen.

Avvikande bilder

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!