Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Verklighetsprövning

- Verklighetsfrämmande tankar eller uppfattningar?
- Udda eller bisarrt beteende?
- Psykotisk symptomatologi innebär inte automatiskt att verklighetsprövningen är störd:
En pat med hörsel– hallucinationer kan vara medveten om att dessa är sjukliga och inte kommer i från omgivningen. Pat är ändå psykotisk.
-
Kan ett normalt samtal överhuvud taget komma till stånd?
- Psykos

Impulskontroll

- Impulsivt beteende (verbalt eller fysiskt), vida utöver normalt i situationen.
- Utbrott av
ilska, ångest
- Psykos, personlighets-stödning, ångeststörning

Orientering

- Tid, plats, person, situation? Ange specifikt.
- Konfusorisk patient? Dvs gravt förvirrad. Somatisk orsak vanlig...
- Skilj från verklighets-prövning! En psykotisk patient kan mycket väl vara orienterad.
-
Förekommer sänkt vakenhetsgrad? Somatisk bedömning.

Minne

- Långtidsminne, korttidsminne. 5-saksprovet?
- Tecken till konfabulation:
Dvs att pat hittar på för att dölja minnesluckor.

Intelligens, begåvning

- Svårt att uppskatta, annat än grovt: Ej rätt förutsättningar i en diagnostisk intervju. Aktuell psykopatologi stör också ofta.
- Försiktig i journalföringen!
- Indikatorer på intelligens/begåvning:
Kan pat anpassa sitt beteende till rådande omständigheter? Social kompetens? Verbal förmåga? Självreflektion? Abstrakt tänkande? Vilka frågor ställer patienten till intervjuaren (triviala eller komplexa)?

- Påfallande hög och låg begåvning har betydelse för tolkningen av aktuella symptom: Depression kan tex te sig lindrigare vid hög begåvning och gravare vid låg begåvning (än vad som egentligen är fallet).

Tankeförlopp

- Tanketrängsel? Pat upplever att det finns olika tankar som på ett okontrollerat sätt tränger sig på.
- Långsamt eller snabbt tankeförlopp?
- Spärrning?
Pat upplever att tankarna låser sig.
- Tankestopp? Inga tankar alls finns.
- Lösa, uppluckrade associationer? Kan man följa med i patientens associationer?
- Tankeflykt? Påfallande hastiga och frekventa språng i tankegångarna.
- Splittring? Innehållet i patientens kommunikation går helt förlorad pga att tankarna avbryts, eller byter spår.
- Omständighet? Pat kommer aldrig fram till poängen som denne syfta på.
- Perseveration? Pat håller tjatigt och envist fast i ett påstående, frågeställning eller önskan.
- Undvikande? Pat undviker ett emotionellt laddat område till den grad att det uppenbarligen saknas information i berättelsen.
- Abstrakt tänkande? Kan pat dra logiska slutsatser? Har pats tankar en logisk följd? Kan pat tänka i abstrakta termer?
- Adekvat koncentrationsförmåga? Håller tråden under samtalet? Lättdistraherad? Kan följa med i TV-program eller tidningar? Kan fullfölja enkla uppgifter utan att bli distraherad eller tappa fokus?
- Förmåga att följa ett resonemang? Fördjupa diagnostiken om detta (eller tankeförlopp, logik, förmåga att resonera adekvat) saknas.

Tankeinnehåll

- Torftigt, begränsat?
- Överflödande, sammansatt?
- Neologismer?
Nybildningar av ord.

- Ordsallad? Fullkomligt obegripligt tal (liknar tungmålstalande för en oinvigd).
- Vanföreställningar? Extremt osannolika uppfattningar eller övertygelser, men inte fullständigt otänkbara i sig.
- Bisarra vanföreställningar? Övertygelser som allmänt kan uppfattas som fullkomligt omöjliga och stridande mot naturlagarna.
- Tankeutbredning? Upplevelse av att andra kan höra de egna tankarna.
- Tankedetraktion? Någon kraft tar tankarna ifrån patienten. Kan vara sekundärt till spärrning, dvs att tankarna låser sig och därmed en tolkning av detta fenomen från patientens sida.
- Tankepåsättning? En yttre kraft initierar tankar hos patienten.

Omdöme

- Förlust av verklighetsprövning ger försämrat omdöme.
- Drogpåverkan, demens, schizofreni, manier, allvarliga depressioner: Exempel på tillstånd med kraftigt påverkat omdöme.
- Kan patienten på ett korrekt sätt bedöma konsekvensen av sina egna handlingar? Detta kan tex ingå i en vårdintygsbedömning (”pat kan inte fatta ett grundat ställningstagande till erbjuden vård.”) om pat med uppenbar fara för sin egen hälsa (tex djupt deprimerad och suicidal) vägrar vård och vill gå hem.

Formell kontakt

- Exempel på bristande: Fåordig patient, svävande svar. Pat ovillig att svara på frågor är ytterligheten. Pat apatisk eller trotsig.
- Förmåga som saknas hos pat: Meddela information, föra ett konstruktivt resonemang, följa instruktioner.
- Samvariation med emotionell kontakt: Kraftigt avvikande emotionell kontakt ger oftast kraftigt avvikande formell samtidigt. Undantag är tex

tvångssyndrom, där pat ofta kan redogöra adekvat för sina symptom, men är emotionellt otillgänglig.
- Kan brista vid många tillstånd: Psykos, personlighetsstörning, förstämningssyndrom, ångeststörningar, autism

Emotioner

- Emotionella reaktioner: Kan pat initiera, upprätthålla, avsluta emotionella reaktioner - eller är pat istället mycket behärskad (flacka affekter) , alternativt påtagligt emotionell?
- Vilken/vilka emotioner ger pat ffa uttryck åt? Till vilken grad?
- Råder kongruens mellan det pat berättar och de känslor pat får?
- Är emotionella reaktionen adekvat i förhållande till upplevelser / händelser som pat berättar om?

Impulskontroll, frustrationstolerans

- Kan pat behärska impulser? Positiva, aggressiva, sexuella, destruktiva. Förmåga att skjuta upp behovstillfredsställelse (tex kunna vänta på sin tur)?
- I psykiatrisk vårdmiljö finns ofta hög tolerans för bristande impulskontroll. Detta måste dock ändå noteras, då det utgör tecken till psykopatologi.

Grundstämning

- Depressivt sänkt eller maniskt förhöjt?
- Irritabilitet? Aggressivitet? Upprymdhet? Ångest?
Prägling...
- Ej bara i nuet: Avser ett mer varaktigt tillstånd som är kopplat till patientens besvär. Bedömningen bygger därför både på iakttagelser vid intervjun, och på patientens anamnes.
- Patientens uppgifter: Känner sig ledsen, glad, tom, misstänksam, orolig, rädd, arg?
- Undersökarens bedömning: Pat upprymd? Intensiv? Pockande? Dyster? Mimikfattig?

Psykiskt status, fortsättning...

Fortsättning...

Referenser

Den diagnostiska intervjun och redovisning i journal. Herlofson, J. Psykiatri: 91-116 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2009 (Herlofson, J; Ekselius, L; Lundh, L-G; Lundin, A; Mårtensson, B; Åsberg, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!