Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Psykiatrisk etiologi

Organisk genes

- Förändringar i kroppen som i sin tur ger upphov till psykiska störningar
-
Process i nervvävnaden och cerebrala cirkulationen: Tumör, blödning, infektion, trauma, kärlsjukdom
- Process annorstädes i kroppen som via blodet ger en påverkan på hjärnan: Hypoxi, alkohol, bristtillstånd, endokrinopati.

Cerebral lesion

- Strukturell eller funktionell förändring i hjärnan

Orsakas ofta av en organisk genes:
-
Cerebral angiopati -> multipla hjärninfarkter
- Skalltrauma -> kortikal atrofi
- Hereditet för Huntingtons sjukdom -> kortikal och striatal atrofi

Ibland finns cerebral lesion, men ej organisk genes:
- Fibriller och plack vid Alzheimers sjukdom

Fokal

- Enskilda strukturer/ cellförband drabbade
- Störning varierar med lesionens lokalisation

Global och multifokal

- Global lesion drabbar hela hjärnan
- Multifokal lesion består av flera fokala lesioner
- De grupperas till diffusa lesioner
- Psykisk störning visar sig som medvetandesänkning vid akut lesion och utvecklingsstörning, demens eller asteniskt syndrom vid kronisk lesion.

Effekt av fokal cerebral lesion

- Ej statiskt beroende av lesionens lokalisation.
- Effekterna av en hjärnskada beror dels på de funktioner som är representerade i det drabbade området , men också på funktioner som via neuronala förbindelser påverkas från området .

1. Epileptisk aktivitet: Endast vissa lesioner är epileptiska foci. Bortfall, release och kompensation finns dock oftast med i symptombilden vid lesioner i hjärnan.
2.
Bortfallssymptom: Negativa symptom, beroende av bortfall av funktion.
3.
Release-symptom: Symptom som uppstår till följd av frigörelse av funktioner som tidigare stått under hämning från det drabbade området. Positiva symptom. Ses som regel inte vid kroniskt utvecklad lesion då hjärnan då hinner anpassa sig till de nya förhållandena.
3.
Kompensation: Störst effekt i unga år. Hjärnan är då mer plastisk och kan kompensera för förändringar (tex att den icke dominanta hemisfären kan ta över språkfunktionerna från den dominanta vid skada på den dominanta som gett afasi hos någon < 10 års ålder).

Psykiska symptom

Genes utan lesion

Ibland finns organisk genes, men ej cerebral lesion:
- Alkoholmissbruk i anamnes
- Hjärnskakning
- Meningoencefalit

Endogenes

- Individens disposition eller konstitution som orsak till psykisk sjukdom.
- Genetik: Positiv familjeanamnes för samma typ av psykisk störning.
- Neurokemiska avvikelser i symptomfria intervall
-
Negativa erfarenheter (föräldra-förlust, inlärd hjälplöshet, överbeskydd, ömhetsfattigdom) kan också disponera för psykisk sjukdom.

Psykogenes

- Psykiska symptom som uppstår till följd av förhållanden i individens psykologiska och sociala miljö kallas psykogena.

Uppdelning av psykogena faktorer: Huvudgrupper. Faktorerna är mycket mångfacetterade och bör beskrivas istället för att klassificeras.
- Intrapsykiska faktorer: Konflikter och spänningar inom personligheten som aktualiseras av livshändelser.
- Interpersonella faktorer: Konflikter med föräldrar, partner, barn, arbetskamrater, chefer, etc.
- Sociala faktorer: I ett väl integrerat samhälle råder känsla av tillhörighet (invånare känner att de bor

bra, hör hemma där de bor och skulle längta tillbaka om de flyttade), uppföljning av initiativ (de boende ställer upp om någon tar initiativ till förändring), gott ledarskap (näringsliv och samhälle har goda ledare som kan hantera kriser), ekonomisk livskraft (de boende känner att barn och unga har en framtid i samhället) och trygghet (människor kan inte ligga sjuka i dagar eller ha svåra problem utan att någon engagerar sig).
- Desintegrerade samhällen är motsatsen till de integrerade.
-
I illa ansedda områden samlas svaga grupper, etniska minoriteter, missbrukare. De resursstarka flyttar därifrån. Detta leder till en segregation i

psykisk ohälsa  inom många kommuner.

Stress och sårbarhet

- Denna modell är vida använd inom psykiatrin och

beskriver ett samband mellan individfaktorer och miljö.
- En individ med en låg stresstålighet får således psykiska symptom vid vardagliga stressfaktorer.
- Som regel är individen sårbar för något specifikt , tex vissa livshändelser, kritik, förändringar, ökat ansvar.
- Vissa har dock en mer
generell känslighet

Stressfaktor: Till vänster är stressen nästan omänsklig och även en normal individ utvecklar under dessa förhållanden psykiska symptom

Sårbarhet i personligheten: Vissa individer är så sårbara att även vardaglig stress hos dem framkallar psykiska symptom.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!