Sida 3 . Copyright Erik Boberg

International Classification of Disease, 10:e upplagan (ICD-10)

- Katalog: Alla sjukdomsdiagnoser som används inom vården har organiserats strukturerat och givits en kod. Ges ut av WHO.
- Tillhörande stöd och anvisningar för psykiatrisk diagnostik finns.
- Det officiella systemet i Sverige, och det ligger till grund för socialstyrelsens register.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4:e upplagan (DSM-IV)

- Ges ut av American Psychiatry Association (APA) som ett system för klassifikation av psykiska störningar.
- Kriteriebaserad diagnostik: Varje psykisk störning har i DSM-systemet fått symptombeskrivande kriterier som måste vara uppfyllda för att man skall få ställa diagnosen enligt detta system.
- Översättning till ICD: Det finns en officiell transkription som tillåter översättning från en DSM-kod till en ICD-kod. På detta sätt kan diagnoser enligt ICD ställas med hjälp av kriterier enligt DSM.

5 axlar

- Tanken är att varje patient skall bedömas utifrån 5 olika aspekter: På så sätt kan den verksamma klinikern skapa en helhetssyn på patientens problematik.
- Varje axel är helt fristående från de övriga och skall bedömas utan att man tar hänsyn till utfallet i övriga axlar.

Axel 1: Kliniska syndrom

- Psykiatriska syndrom: Depression, psykos, mani etc.

- Hur ser den aktuella kliniska symptomatologin ut? Vilken diagnosrubrik kan vi sätta på patienten?

Axel 2: Personlighetsstörningar, mental retardation

- Hur har personen fungerat tidigare i sitt vuxna liv?

Axel 3: Somatisk sjukdom/skada

- Finns det någon somatisk sjukdom som kan bidra till eller förklara den aktuella symptombilden?

Psykosociala problem och övriga problem relaterade till livsomständigheter

- Har det hänt något utöver det vanliga?

Global skattning av funktionsförmåga (GAF)

- Hur sjuk är patienten just nu? Hur påverkar patientens sammanlagda aktuella tillstånd dennes funktion i det vardagliga livet?
- Skala från 1 (sämsta tänkbara) till 100 (bästa tänkbara): Uppdelad i 10-intervall, där varje intervall representerar en kvantitativ skillnad, med exemplifierande beskrivning.
- Det värde som ges en patient är det som återspeglar det lägsta av de intervall som kan bestämmas av antingen symptomens svårighetsgrad eller social och yrkesmässig funktionsnivå .
- Vanligen görs 2 skattningar: Aktuell funktion (lägsta nivån under senaste månaden/vid bedömningstillfället) och högsta nivå under senaste året (under en sammanhängande period av några månader).

ICD och DSM

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!