Sida 4 . Copyright Erik Boberg

- Mutism: Oförmåga att tala. Kan vid psykos bero på katatoni.
- Inkoherens: Brist på sammanhang i tänkandet. Bortfall av logik och överordnad styrning. Vesäntligheter blandas med ovesäntligheter, fantasi med verklighet, närvarande tid med förfluten och framtid. Vid psykos och förvirring.
- Vanföreställning: Vanföreställningen präglas av absolut visshet. Den låter sig inte modifieras eller relativiseras. En vanföreställning försvinner inte om den möts av motargument.
- Paranoia: En typ av vanföreställning. Flera former finns. Svartsjukeparanoia (partner otrogen), kverulansparanoia (Felaktigt behandlad i rättssituation eller förbigången i karriären), hänsyftningsparanoia (undermeningar i banala yttranden, människor uppträder på ett menande sätt). Behandling med neuroleptika är ofta verksam.
- Nedstämdhet: Sänkt grundstämning
- Alexitymi: Svårighet att beskriva och känna igen egna känslor. Beror bla på bristande förbindelser mellan kortex och limbiska systemet. Därigenom projiceras känslorna istället perifert via autonoma nervsystemet. Känslorna kan då ta kroppsliga uttryck och psykosomatisk problematik (somatisering, somatomorfa syndrom) kan uppstå.
- Motoriska tics: Hos personer med tvångssyndrom, Tourettes syndrom (vokala, verbala, motoriska).
- Agitation: Motorisk oro till följd av ångest.

GAF

 

Symptom

Social funktionsnivå

1-10

- Allvarlig suicidhandling med uppenbar dödsförväntan.

- Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller andra allvarlig skada (t ex återkommande våldsamhet)
- Ständigt oförmögen till elementär personlig hygien

11-20

- Grav störning av kommunikationsförmågan (t ex mestadels osammanhängande eller mutistisk).

- Viss risk för att individen tillfogar sig själv eller andra skada (t ex suicidhandlingar utan uppenbar dödsförväntan; ofta våldsam; maniskt uppskruvad)
- Stundtals oförmögen till elementär personlig hygien (t ex kladdar med avföring)

21-30

- Allvarlig störning av kommunikationsförmågan eller omdömet (t ex stundtals osammanhängande, beter sig gravt inadekvat, ständiga suicidtankar)
- Beteendet avsevärt påverkat av vanföreställningar eller hallucinationer

- Oförmögen att fungera i snart sagt alla avseenden (t ex ligger till sängs hela dagen; inget arbete, ingen bostad, inga vänner).

31-40

- Viss störning i realitetsprövningen eller av kommunikationsförmågan (t ex uttrycker sig tidvis ologiskt, oklart eller irrelevant)

- Uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden , såsom arbete och studier, familjerelationer, omdöme, tankeförmåga eller sinnesstämning (t ex en deprimerad man som undviker sina vänner, försummar familjen och är oförmögen att arbeta; ett barn som ofta ger sig på yngre barn, misslyckas i skolan och är trotsigt hemma).

41-50

- Allvarliga symtom (t ex självmordstankar, svåra tvångsritualer, frekventa snatterier)

- Allvarliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex inga vänner alls, oförmögen att behålla ett arbete)

51-60

- Måttliga symtom (t ex flacka affekter och omständligt tal, enstaka panikattacker)

- Måttliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex har endast få vänner, har konflikter med kollegor eller arbetskamrater)

61-70

- Vissa lindriga symtom (t ex nedstämdhet och lindriga sömnbesvär)

- Vissa funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex tillfälligt skolk, stulit från annan familjemedlem), men i stort sett tämligen välfungerande, har några etablerade, betydelsefulla personliga relationer

71-80

- Om några symtom föreligger så rör det sig om övergående och förväntade reaktioner på psykosociala stressfaktorer (t ex koncentrationssvårigheter efter familjegräl);

Endast obetydliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t ex tillfälligt på efterkälken med skolarbetet)

81-90

- Frånvaro av symtom eller minimala symtom (t ex lätt nervositet inför en tentamen),

God funktionsförmåga i alla avseenden , intresserad av och engagerad i ett antal olika aktiviteter , socialt kapabel, allmänt sett tillfreds med tillvaron , endast vardagliga problem eller bekymmer (t ex tillfälliga konflikter med anhöriga)

91-100

Inga symtom

- Synerligen god funktionsförmåga inom vitt skilda områden , livsproblem förefaller aldrig bli ohanterliga , andra söker sig till personen pga hans eller hennes många positiva egenskaper .

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!