Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Missbruksmekanismer

Associerat med intag av drog

- Social situation, droginköp, förberedelse inför administrering av drogen.

Intag av drogen

Belöning

- De positiva symptom som drogen ger: Kortvariga (timmar), omedelbara, minskas med upprepat intag av drogen.

Tolerans

Alla droger skapar en tolerans hos användaren efter upprepad administrering.
- Denna tolerans gör att större och större doser krävs för att samma effekt skall uppnås. Beroende och tolerans följer ofta varandra och det är möjligt att samma mekanismer ligger bakom båda fenomenen.

Positiv betingning

Associerat med abstinens

- Social situation (behandlingshem? etc), frånvaro av tillgång på drog.

Abstinens från drogen

Abstinenssyndrom

- De negativa symptom som abstinens från drogen ger: Kommer efter en fördröjning, vara länge (veckor), ökar med upprepat intag.

Utsättningssymptom/Fysiskt beroende

- Efter en tids administrering av en drog kommer upphörandet av administreringen att leda till fysiska konsekvenser (symptom av olika slag). Dessa varierar mellan olika droger och är speciellt starka för opioider.
- Fysiskt beroende får patienter som stått på smärtlindrande behandling med morfin på sjukhus en tid. Detta leder i de allra flesta fall inte till att patienten inleder ett drogletande beteende.
- För att
skilja dessa symptom från de som en narkoman upplever när han/hon slutat ta sina droger kan man kalla dem för utsättningsbesvär.

Negativ betingning

Drogberoende

- Drogberoende inträffar när administrering av en drog blir tvångsmässig och förskaffandet av drogen blir viktigare än andra behov (sömn, födointag mm). Beroendet ger då ofta allvarliga sociala och kroppsliga konsekvenser för den drabbade.

Belöningssystemet

- Dopaminerga mesolimbiska systemet. Från VTA (ventrala tegmentella arean) i substantia nigra till limbiska systemet.
- Aktivering av detta system ger oss belöningskänslor (känslor av välbefinnande, välbehag) och systemet verkar för att motivera oss till handlingar som främjar vår överlevnad (sexuellt beteende, födointag mm).
- I stort sett alla beroendeframkallande droger aktiverar detta system, antingen via ökad avfyrning av dopaminerga neuron i VTA eller genom minskat upptag/ökad frisättning av dopamin från nervterminaler.
- Aktiveringen som resulterar av dessa drogers påverkan är mycket starkare än den fysiologiska aktiveringen vi kan få.
- De hedoniska effekter (känslor av välbefinnande, vällust) som drogerna framkallar är resultat av aktivering av belöningssystemet , mer än av subjektiv uppskattning av de positiva symptom (ökad alerthet, aktivering) som drogruset medför.
- Störning av detta system hämmar drogsökande beteende i många experiment.
- Det verkar som om belöningssystemet står för de positiva effekterna av drogerna , men inte för de negativa abstinensbesvären .
- 5-HT, glutamat och GABA har också visats delta i de betingade beteenden som förstärker drogberoende.

 

Psykologiskt beroende:

- Följer det fysiska beroendet hos narkomaner.
- De bygger upp positiva betingade känslor (likt pavlovs hundar) som associeras med de situationer där de tar drogerna (miljöer, nålar, en cigarett)
- De bygger också upp negativa betingade känslor som

förknippas med situationer där de inte får sina droger.
- Detta psykologiska beroende kvarstår mycket längre efter att en narkoman slutat (hela livet?) och medför att återfallsrisken är mycket stor.
- De som återfaller hamnar oftast direkt tillbaka i det beteende de hade när de slutade – detta pga det psykologiska beroendet.

Biokemi bakom tolerans

- Opioider och kokain ger en ökad AC-aktivitet när de administreras kroniskt.
- Detta motverkar den akuta sänkning av intracellulärt cAMP som är en effekt av drogerna på nervcellerna.
- När man sedan slutar med drogen fås pga den kroniskt inducerade ökningen av AC en kraftfull cAMP-topp .
- cAMP påverkar cellerna via proteinkinaser och ökar excitabilitet (genom modulering av jonkanalers aktivitet). Flera enzymer och transkriptionsfaktorer (bla CREB – cAMP Response Element-binding Protein) påverkas också.
- Dessa förändringar leder till de kortsiktiga tolerans- och beroendesymptomen (som varar i dagar-veckor).

cAMP

Opioid, kokain

AC

↑↑ cAMP

↑Excitabilitet

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!