Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Definitioner

- Ursprung: Extrakt av Hampa (cannabis sativa
- Marijuana är plantans torkade löv och blomhuvuden preparerade för rökning
- Hashish är extraherad koda från plantan

Farmakologi

- Cannabinoider är en grupp relaterade ämnen. THC är det vanligaste ämnet i gruppen (utgör 1-10% av vikten hos olika hashish- och marijuanaberedningar) och också det mest farmakologiskt aktiva.
- Cannabidiol (ett förstadie till THC) och cannabinol (ett ämne som THC spontant omvandlar sig till) är två andra exempel.
- Aktivt ämne är THC ( Δ9- tetrahydrocannabinol. 11-OH-THC är en metabolit till THC som har en högre aktivitet än THC självt.
- Effekt: THC verkar på CB1-receptorn (CB = cannabinoid). Dessa är väl spridda i hjärnan. G-proteinkopplade receptorer som hämmar AC . Aktiverar K-kanaler . Hämmar Ca-kanaler . Verkar hämmande på frisättning av transmittorer .
- Påverkan cellulärt
liknar den man får av opioider .
- Man har försökt skapa läkemedel som verkar på CB1 receptorerna för att många av cannabis effekter (se nedan) är gynnsamma terapeutiskt. Användarvänligheten hindras dock av centrala effekter och risk för beroende.
- THC lagras i stor utsträckning i fettväven och utsöndras långsamt under flera veckor efter administrering.
- Det
konjugeras i levern och utsöndras via urinen . Cirkulerar till viss del i enterohepatiska kretsloppet.

Effekter

- Receptorer i hippocampus försämrar närminne och inlärning.
- Receptorer i cerebellum försämrar motorisk koordination (tex förmåga att köra bil)
- Receptorer i mesolimbiska dopaminerga systemet  ger en belöningskänsla.

- Andra effekter: Analgesi, motverkar kräkningar/illamående (antiemetisk verkan), ökad aptit
- Effekter medierade via autonoma nervsystemet: Takykardi, vasodilatation (ger blodsprängda ögon), minskat intraockulärt tryck, bronkdilatering.

Biverkningar

- Överdos är relativt ofarligt – ger dåsighet och förvirring, men inte andningsdepression eller några kardiovaskulärt farliga effekter.
- Minskat testosteron i plasma och minskad spermiekvalité är två bieffekter.
- Viss evidens länkar
cannabismissbruk till ökad risk att utveckla schizofreni . Detta gäller framför allt unga användare som drabbas av sjukdomen senare i livet. Evidensen är (enl Rang) kontroversiella och den enda enighet som råder kring dem är att personer som är predisponerade för att utveckla schizofreni (”prepsykotiska”) kan drabbas tidigare och hårdare om de använder cannabis.

Tolerans/beroende

- Låg grad av utveckling av fysiskt beroende . Ses främst hos tunga missbrukare.
- Abstinenssymptomen liknar de som fås av alkohol och opiater: illamående, irritation, aggression, förvirring, takykardi, svettningar etcetra
- De är dock
relativt milda och leder inte till ett tvångsmässigt nyttjande av drogen.
- Psykologiskt beroende utvecklas till viss del , men inte tillräckligt för att man skall klassa cannabis som verkligt addiktivt.

Cannabis

Ca, K

Endogen Cannabionoid (AEA/2-AG)

Hexagon:

Jonotrop receptor

Muskarin receptor

Ca

Aktivering av mottagande neuron

Membranbunden prekursor till endogena cannabinoider: Klyvs som svar på höjt intracellulärt Ca, vilket uppstår när den postsynaptiska cellen aktiveras av transmittorerna.

CB1 (cannabinoid receptor 1)

AA, Et

Återupptag till presynaptisk cell sker via oklart transportprotein. Sedan metaboliseras AEA/2-AG till arachidonsyra (AA) och ethanolamin (Et) via enzymet FAAH

FAAH

Frisatta neurotrans-mittorer:   Glutamat, dopamin, GABA

Endogena cannabinoider

Tycks fungera som ett slags autoreglerare av nervtransmission . Vid aktivering av en postsynaptisk cell via transmittorfrisättning, sker en ökning av intracellulärt Ca i denna cell. Denna ökning driver cellens aktivering, men stimulerar samtidigt till klyvning av prekursorer till endogena cannabinoider som sitter på deras membran. Dessa prekursorer aktiverar i sin tur presynaptiska CB1-receptorer (G-proteinkopplade 7-transmembran receptorer), vilka sänker halten av ic Ca och K i den presynaptiska cellen . Detta hämmar frisättning av neurotransmittorerna, genom att hämma fusionering av vesikler med cellens membran.

?

Referenser

Drug addiciton, dependence and abuse. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 619-637 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Narkotika