Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Aspergers syndrom

- Autistiska syndrom utgör en glidande skala med Aspergers syndrom i den mer välfungerande änden och Autism i den andra.

områden med funktions-nedsättning

- Social interaktion: Oförmåga. Empatistörning med oförmåga att läsa av sociala situationer, ansiktsuttryck, gester, verbal och icke-verbal kommunikation.
- Kommunikation:
Entonigt, gällt och skanderande språk. Perfekt grammatik. ”På bättringsvägen” = gatuadress. Mimikfattigdom, stereotypa leenden, stel, genomborrande blick.
- Begränsade och repetitiva beteenden och intressen (fantasifattigdom):
Extrema intressen (väderrapporter, tågtidtabeller, skräcködlor etc). Tvingar på omgivningen intressen på tjatigt och malande sätt. Patienterna finner nöje i upprepningarna och fixeringarna.
- Aspergers syndrom saknar: Signifikant försening av språklig utveckling (enstaka ord vid 2åå, kommunikativa fraser vid 3åå), samt försenad kognitiv utveckling.
-
Samtal med anhöriga (förälder/syskon) oundgängligt för diagnos.

Epidemiologi och genitik

- Familjär anhopning talar för genetisk komponent.
-
Prevalens: 4 promille.
-
Manlig dominans: 2-3:1

Etiologi

- Till stor del okänd.
- Hjärndysfunktion eller kromosomavvikelse:
I 60% av fallen. Hjärndysfunktionen ffa prefrontalt, ett område som är viktigt för social interaktion.

Prognos och komplikationer

- De flesta kan leva ett förhållandevis normalt och självständigt liv.

- Sekundärt kan de få depression, paranoida symptom, asteni, tvångssyndrom eller missbruk.
- Kriminalitet: Udda intressen + oförmåga till inlevelse riskerar att ge lagöverträdelser. Dock saknas uppsåt att skada andra.

Behandling

- Ej behandlingsbart vare sig med psykofarmaka eller psykoterapi.
- Avlasta föräldrar och patienten själv från skuldkänslor.
- Specialpedagogik i skolan. Denna kan ta tillvara de speciella intressena och kunskaperna som patienterna ofta har.

ADHD/ADD

- ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder
- ADD = Attention Deficit Disorder
- DAMP = Dysfunktion i fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception. Vidare begrepp som även innefattar motorisk klumpighet och perceptionssvårigheter.

Etiologi

- Avvikelser i nucleus caudatus och corpus callosum

- Primära hjärnskadefaktorer hos >50%: Låg födelsevikt, asfyxi, hypoglykemi, hyperbilirubinemi
- Rökning och alkohol under graviditet (hos modern) ökar risken för hyperaktivitet hos barnet.
- Ärftlighet: Hyperaktivitet hos primärsläktingar i 20% av fallen. 51% konkordans hos enäggstvillingar, 33% hos likkönade 2-äggs tvillingar.
- Föräldrarnas attityd under uppväxten spelar ingen roll för utvecklingen av syndromet. Detta kan lindra skuldkänslor!

Symptom

- Ouppmärksamhet: Slarvfel i skolarbete eller yrkesliv, misslyckande med arbetsuppgifter, undvikande av aktiviteter som kräver mental uthållighet, distraktion av yttre stimuli.
- Hyperaktivitet: Mycket prat, svårighet att hålla kroppen stilla, rastlöshet.
- Impulsivitet: Otålighet, svårighet att vänta på sin tur, störande inhopp i andras samtal eller aktiviteter.

Förlopp och diagnostik

- Symptom visar sig tidigt men diagnos ställs oftast vid skolstart då kraven på diciplin, uppmärksamhet och socialt samspel skärps.

Initiativ till basutredning: Rektor, arbetslag, vårdnadshavare, barn– och elevhälsoteam

Samtycke från vårdnadshavare. Rektor beslutar om första pedagogisk utredning . Efter denna första utredning beslutar rektor efter samråd med barn– och elevhälsoteamet om basutredning

Psykologutredning

Medicinsk utredning

Pedagogisk utredning

Social utredning

Gemensam analys, sammanfattning, rekommendation. Vårdnadshavare informeras

Ev remisser: BUP, ansökan särskola etc.

Överlämnande till rektor

Åtgärder i lärandemiljön

Uppföljning planeras.

Basutredning

- Görs ofta via skolan och initieras på föräldrarnas begäran. Används för att ställa neuropsykiatriska diagnoser och samtidigt ge en ”bruksanvisning” på hur barnet fungerar och bör hanteras.
- Pedagogisk bedömning: Inlärning, beteende, social förmåga i skolmiljön. Behövs extra lärarresurser? Behös specialskola?
- Psykologisk bedömning: Begåvningsnivå, beteende. Hur långt kan barnet förväntas komma i sin kognitiva utveckling? Vilka är barnets främsta svårigheter?
- Medicinsk bedömning: Anamnes av föräldrar, undersökning. Andra sjukdomar? Bakomliggande orsaker?

Arbetsgång vid basutredning (från örebro landsting)

Egenskap

ADD

ADHD

Symptomatologi

Passivitet, oföretagsamhet, dagdrömmande, inåtvända, initieringsproblem

Snabb och överaktiv, inhiberingsproblem, utagerande, trotsig, aggressiv

Familjeproblem

Skol– och inlärningssvårigheter vanligt hos familjemedlemmar

Antisocial problematik vanligt hos någon av föräldrarna

Kamratrelationer

Social isolering, kamrater är ointresserade, tyst och blyg

Ofta i öppna kamratkonflikter, stöts aktivt ut av kamrater

Skolprestationer

Mer av inlärningssvårigheter

Vanligare med social skolproblematik, anpassningsproblem, specialklass

Neuropsykologi

Bristande exekutiva funktioner. Nedsatt automatisering, arbetsminne och processhastighet.

Bristande exekutiva funktioner med impulskontrollproblem

Prognos

Oklar (få data)

Stor risk för negativt förlopp med ffa antisocial problematik.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!