Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Personlighetsstörningar

Allmänna kriterier (DSM-IV)

A: Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Detta är ett obligat kriterium. Mönstret kommer till uttryck i minst 2 av följande områden:
- Kognitioner: Sättet att uppfatta sig själv, andra personer och händelser
- Affektivitet: Känslomässiga gensvaret alltför komplext/intensivt/labilt/orimligt
- Mellanmänskligt samspel
- Impulskontroll

B: Mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och sammanhang. En personlighetsstörning är ett genomgående tema. Alla situationer hanteras på ett liknande sätt.

C: Mönstret leder till kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. Om pat söker sjukvård är detta ett kvitto på att detta kriterium är uppfyllt.

D: Mönstret är stabilt och varaktigt from adolescensen/tidigt vuxenålder.

E: Förklaras inte bättre av annan psykisk störning

F: Förklaras inte av missbruk/medicinering eller av somatisk sjukdom. Hjärnskador tex.

Kluster A: De ”udda”, ”excentriska”
Kluster B: De ”dramatiska”, ”impulsiva”
Kluster C: De ”räddhågsna”, ”ängsliga”

Paranoid: Genomgående misstänksamhet och brist på tillit inför andra personer, varför deras motiv uppfattas som illasinnade.
- Argumenterar på ett smalspårigt sätt för egna förutfattade meningar.
- Går till motattack vid upplevda hot. Stingsliga!
- Söker konspiratoriska förklaringar till personliga händelser eller händelser i omvärlden.
- Frånvaro av: Känslosamhet, mjukhet, empati, tillit och humor.
- I kontakt med sjukvård vid: Pålagrade psykiska störningar som depression, ångest, missbruk.

Antisocial: Ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkningar av andras rättigheter.
- Abnorm personlighet, karaktärsabnormitet, tidig karaktärsstörning, psykopati, sociopati.
- Kylig likgiltighet för andras känslor. Okänslighet för sociala normer, lojaliteter och diciplinära krav. Drar ej lärdom av straff. Upplever inte skuld.
- Kan etablera relationer, men kan inte behålla dem.
- Barn: Skolkar, ljuger, slåss, vandaliserar, anlägger eld.
- Brist på planering, fullgör inte underhåll, vårdslösa med pengar
- Kontakt med sjukvård: Missbruks– och kriminalvården.

Undvikande (fobisk): Ett genomgående mönster av social hämning, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen.
- Upplever sig vara löjlig, dum, motbjudande, socialt oacceptabel.
- Undviker upprörande scener på TV/ i tidningar. Oro för egen fysisk säkerhet. Restriktioner.
- Försvarar sig inte när orättvist angripen. Ger sig själv skulden.
- Får ej utlopp för affekter. Uppladdning ger urladdning i explosionsartade utbrott, malplacerade till situation eller person.

Schizoid: Genomgående mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer och ett begränsat register av känslouttryck i kontakten med andra.
- Varför ska man ha sex?
- Ensamvargar, svagt personintresse: Diff aspberger, autism.
- Likgiltiga för beröm och kritik.
- Ingår i schizofrent spektrum. Samma genetiska bakgrund.
- I kontakt med vården: Sällan kontakt med psykiatrisk vård. Möjligen pålagrat drogmissbruk, eller då de begått bisarra brott.

Emotionellt instabil: Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter.
-
Impulsivitet: Handlar impulsivt, tar ej hänsyn till konsekvenser. Utbrott av ilska, våld. Oförmåga att kontrollera beteendet.
- Borderline: Osäker självbild och osäkra preferenser. Intensiva och instabila relationer. Kronisk känsla av tomhet.
- Uppfattningen om andra växlar mellan överidealisering och nedvärdering. Antingen klängigt beroende eller tjurig självhävdelse.

Osjälvständig: Ett genomgående och påtagligt starkt behov av att bli omhändertagen, vilket leder till ett undergivet och klängigt beteende samt rädsla för separation.
- Låter andra bestämma över vesäntliga områden i livet.
- Kan figurera som medlöpare i kriminella sammanhang.
-
Typ A personlighet: Ibland kompensation för sitt beteende med utåtriktad självsäkerhet, dominans, aggressivitet, överaktivitet, rastlöshet, ogillande av andras avkoppling/osjälvständighet.

Schizotypal: Genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av excentriskt beteende, kognitiva och perceptuella förvrängningar samt av akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer.
- Liknar schizofreni men saknar de klassiska symptomen med vanföreställningar (de har dock bisarra idéer) och hallucinationer (kan dock finnas tillfälligt).
- Apart, excentriskt och kufiskt beteende.
- Vagt och utflytande språk, egendomligt ordval. Svårt att få fram något vettigt.

Histrionisk: Ett genomgående mönster av överdriven emotionalitet och strävan efter uppmärksamhet.
- Någon man knappt känner är en ”underbar, underbar människa”
- ”Det var som om alla synapser hade kastats upp i luften och landat jag vet inte var”, ”Jag tog livet av mig 1975”
- Dramatisk samtalsstil, labil sinnesstämning.
- Oskarp uppfattning om omvärlden. Grundar sig på intryck och upplevelser istället för på känslor.

Tvångsmässig (Anankastisk—obsessiv-kompulsiv): Ett genomgående upptagenhet av ordning, perfektionism samt mental och mellanmänsklig kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet.
- Pliktuppfyllelse framför arbetsglädje och goda relationer.
- Envishet, sparsamhet, samlarintresse, svårighet att göra sig av med saker utan affektionsvärde.
- Fattigdom på känslor, motsats till histrioniska.
- Ogifta, barnlösa äktenskap.
- Allvarlig, saklig, samvetsgrann, arbetsam, pålitlig
- Pedantisk, rigid, ämbetsmannamässig, torr

Narcissistisk: Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati.
- Väntar sig bli erkänd som överlägsen utan motprestationer.
- Kräver särskilda förmåner, automatiskt uppfyllda önskningar

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Personlighetsstörningar