Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Dopamin

- En hypotes kring patofysiologin är att en störd signallering med dopamin och glutamat genom subkortikala strukturer hos schizofreniker ger störningar i excitationsnivån i kortex och filterfunktionen av sensoriska signaler till kortex via thalamus.
- En utvidgning av den hypotesen säger att det vis schizofreni finns en
underfunktion i dopaminerga system i kortex (ffa underaktivitet på D1-receptorer här) och en överfunktion subkortikalt (ffa överaktivitet i D2-receptorer här).
-
Amfetaminmissbrukare får ofta syndrom som är mycket lika akuta schizofreniepisoder . Amfetamin verkar genom att frisätta dopamin i hjärnan .
-
Djurförsök har också visat att dopaminfrisättning orsakar specifika beteenden som ibland ses hos schizofreni-patienter .
-
D2-receptoragonister kan ge liknande effekter hos djur, och de förvärrar symptomen hos schizofrena patienter .
-
Dopaminantagonister och läkemedel som blockerar dopamininlagring i nervceller används som behandling mot schizofrenins positiva symptom och kan även reducera amfetamininducerade beteendeförändringar.
-
Ju bättre ett läkemedel är på att blockera D2-receptorer desto potentare är dess effekt mot schizofrenisymptom har det visat sig. Klinisk effektivitet nås när 80% av D2-receptorerna blockerats.
-
Det saknas evidens för en större frisättning eller syntes av dopamin hos schizofrenipatienter jfr normalbefolkningen. Dessa studier

försvåras dock av att patienterna oftast får behandling som sänker dopaminerg aktivitet.

Glutamat

- NMDA-receptorantagonister ger psykotiska symptom (hallucinationer, tankestörningar) hos människor.
-
Reducerade koncentrationer av glutamatreceptorer och av glutamat har rapporterats i schizofrena patienters hjärnor postmortalt.
-
Reducerad glutamataktivitet (speciellt reducerad NMDA-aktivitet) i kortex skulle kunna ligga bakom de kognitiva defekter som schizofrenipatienter upplever som en del av de negativa symptomen.
- Glutamat hämmar DA-frisättning via banor mellan kortex och hjärnstam. Minskade glutamat-nivåer skulle därför kunna ge stegrade DA-nivåer.
-
Tankebanorna mellan associationsområdena i kortex skulle här kunna vara påverkade negativt.

Patofysiologi vid schizofreni

Nigrostriatala banan

- Från substantia nigra till corpus striatum .
-
Styr motorik.
- Blockering av denna ger parkinsonismen, akatisin och dystonin,
vilka är vanliga neuroleptikabiverkningar.
- Förändringar här tros också ligga bakom den tardiva dyskinesin som kan uppstå efter långvarig neuroleptikabehandling

Mesokortikala systemet

- Från mesencefalon (VTA i substantia nigra) till neokortex i framloben.
- Styr kognition, exekutiva funktioner, emotioner, affekt
- Blockering av detta ger
obehagliga känslor av intellektuell och emotionell blockering .
- Utvidgad dopaminhypotes: Hypofunktion  i detta system ger negativa och kognitiva symptom. Ffa D1-receptorer finns här.

Mesolimbiska systemet

- Utgår från samma plats som det mesokortikala , men terminerar i limbiska strukturer (amygdala, hippocampus, nucleus accumbens, prefrontala kortex, etc)
-
Styr motivation, lust och belöning.
- Defekter vid schizofreni, ffa överfunktion i de D2-receptorer som finns i detta system tros ge de positiva symptomen.
- Blockering av D2-receptorerna i detta system ger de
antipsykotiska effekterna av neuroleptika

Tubero-infundibulära banan

- Sammanbinder hypothalamus och hypofysen
-
Blockering av denna ger prolaktinfrisättning då dopamin blockerar frisättningen av prolaktin.
- Detta ger
gynekomasti och galaktorré hos både män och kvinnor vid neuroleptika-behandling

Dopaminerga bansystem

Glutamaterga bansystem

Kortikokortikala

- Sammanbinder olika delar av kortex: Möjliggör vår kognitiva förmåga och sammankopplingen av olika synintryck till en bild av omvärlden.

Kortikothalamiska/thalamokortikala

- Sensorisk information byts mellan thalamus och kortex.

Kortex till hjärnstammen

- Hämmar det mesolimbiska dopaminerga systemet (glutamatbrist bidragande till överfunktionen här vid schizofreni?)
- Stimulerar det mesokortikala dopaminerga systemet (glutamatbrist bidragande till underfunktionen här vid schizofreni?)

Kortikostriatala banan (ej i bilden)

- Glutamat-banor projicerar till GABA-neuron i striatum. Dessa GABA-neuron projicerar vidare till thalamus och hämmar inflödet av sensorisk information (sensoriskt filter). Minskad funktion i detta bansystem sabbar filtret.
-
Ökad dopaminaktivitet ger också en minskad aktivitet i de hämmande GABA-erga neuronen

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!