Malignitet

- Kan mycket väl gå med normal sänka!
- Njurcancer:
Ger ofta 3-siffrig sänka.
-
Hematologisk malignitet: Myelom, leukemi, lymfom, Hodgkins, andra maligna lymfom
-
Annan malignitet: Pancreas-, lunga-, lever-, colon...

SR > 100

- Osteomyelit
- Endokardit
- Temporalisarterit
- PMR
- Multipelt myelom

1. Infektion
2. Malignitet
3. Njursjukdom
4. Autoimmun bindvävssjukdom

Utredning

- Anamnes och statusfynd i övrigt får styra
- Ta om sänkan
efter 4-5 veckor.
-
Det finns inga belägg för att ta SR som allmän screening!

CRP

- Det akutfasprotein som stiger snabbast vid inflammatoriska reaktioner. Förhöjd plasmanivå kan observeras redan efter 8 h .
- CRP kan till skillnad från andra akutfasproteiner öka 100 ggr i koncentration vid en kraftig akutfasreaktion.
- Sjunker även snabbt efter att den utlösande processen eliminerats. Är därför bra för att följa förloppet vid tex en infektion.
- Funktion: Ej fullständigt känd. Fäster

- Trauma: Kirurgiskt eller olycksfall. Om CRP inte börjat falla på 4:e dagen postoperativt skall en komplikation misstänkas.

Infektioner

- Kraftig stegring vid bakteriell infektion vanligt
- Mer sällsynt med hög stegring vid viral infektion.

på en rad substanser på skadade celler och mikroorganismer och kan där aktivera komplementsystemet.

Cellsönderfall

- Aseptisk nekros
- Kroniska inflammatoriska sjukdomar
- Ibland maligniteter

Sänka (SR) och utredning av hög sådan

- Vid ökade halter av vissa plasmaproteiner (ffa fibrinogen och immunoglobuliner vilka är högmolekylära) får erytrocyterna en tendens att bilda sk ”myntrullar”.
-
Myntrullebildningen orsakar en snabbare sedimentering av erytrocyterna, vilket kan observeras.
- Ett rör med helblod får stå under en timma , varpå man mäter hur mycket plasmafas som återstår ovanför den röda fasen med erytrocyter.
- Höjden på plasmafasen i mm motsvarar SR-värdet. En snabbare sedimentering av erytrocyter orsakar på detta sätt ett högre SR-värde.
-
Sänkan är ett ospecifikt mått på inflammation: Detta då både fibrinogen, immunoglobuliner och andra högmolekylära plasmaproteiner bildas i högre omfattning vid en inflammation, både pga akutfasreaktionen och pga immunsvaret.

Differentialdiagnoser vid hög sänka

Normaltillstånd

- Vid graviditet och P-pilleranvändning , ökad ålder och kraftig övervikt.
-
Vid anemi pga att det blir relativt sett fler plasmaproteiner per erytrocyt när dessa minskar i antal.

Infektion

- Bakteriell infektion ger SR-stegring efter 2-5 dygn.
- Användbart vid kroniska infektioner (osteomyelit, septisk artrit, djupa abscesser, TBC)

Inflammatorisk sjukdom

- Autoimmuna sjukdomar: Framför allt RA, PMR, temporalisarterit.
- Flertalet sjukdomar som nämns i detta kompendium!

Kronisk njursjukdom

- Ger hög SR pga ökade halter av fibrinogen.

Inflammatoriska markörer

IL-1

TNF α

IL-6

Akutfasproteiner

- CRP
-
α 1-antitrypsin
- Orosomukoid
- Haptoglobin
- Ferritin
- Mfl

Utmognad av cytotoxiska T-celler

Omvandling av B-cell till plasmacell

Antikroppar

Endotelceller stimuleras till produktion av IL-6

- Hypofys: Produktion av ACTH
-
Tempraturcentrum: Feber

- Sänkt hematopoes
- Ökad trombopoes

Gluko-neogenes

Text Box: - Infektion (bakteriell, viral)
- Trauma (kirurgiskt, accidentellt)
- Aseptisk nekros
- Inflammatorisk sjukdom
- Malignitet

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!