Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Ataxi

Proprioceptivt sensoriskt neuron
-
Perifer skada vid polyneuropati kan i sällsynta fall ge ataxi

Motoriskt efferent neuron

Cerebellum: Mottar signaler från både proprioceptiva neuron och från cerebrala kortex. Modulerar sedan rörelsen genom signallering med motoriska kortex
- Skada ger ipsilateral extremitetsataxi och falltendens åt den skadade sidan.

Capsula interna: I denna löper neuron som signallerar mellan kortex och cerebellum, samt mellan cortex och motoriska neuron.
- Skada som drabbar framför allt de neuron som kommunicerar med cerebellum kan ge en ataxi

Kortikospinala neuron: Den spastiska paresen döljer ofta en eve ataxi som också uppkommit.

Medullära inflödet av proprioceptiva signaler.

Principiellt olika skador som orsakar ataxi

Corticocerebellära banor: Skickar signaler som berättar om den planerade rörelsen (från PMA och parietallob) för cerebellum, så att cerebellum kan koordinera dessa.

Cerebellokortikala banor: Skickar information till motorkortex som modulerar den rörelse som utförs.

Allmänt

- I princip likartad oavsett lokalisation. Dock kan sensorisk ataxi (skada på proprioceptivt inflöde till cerebellum) till viss del kompenseras, varför den blir svårare när pat blundar.
- Ses kliniskt som intentionstremor, dysmetri, uppbromsning när rörelsen närmar sig målet.
- Testas med finger-näs och knä-häl.

Intentionstremor

- Följd av ataxi: En allt för grov finjustering av rörelser ger överkompensation som sedan kompenseras med en ny överkompensation, varpå ataxi uppstår.

Dysmetri

- Oförmåga att avväga avståndet till rörelsens mål.
- Ger
felpekning

Bålataxi (axial ataxi)

- Skada på centrala cerebellum och vid utbredda skador på cerebellära förbindelser
- Symptom: Balanspåverkan med knyckig, dissharmonisk skakighet vid rörelse, otymplig och bredspårig gång, samt falltendens vid Romberg.

Talataxi

- Vid större skador som ger mer generell ataxi: Ärftliga degenerativa tillstånd, MS.
- Ger skanderande tal pga dålig kontroll på talmuskulaturen.

Yrsel

- Vid skada på vestibulocerebellum , eller ett bansystem som förbinder denna med vestibulariskärnor uppstår nystagmus och yrsel.

Tremor

Vilotremor: Långsam skakning i hand eller arm som dämpas eller upphör vid rörelse av extremiteten.

Parkinsons sjukdom

Postural tremor: Ej i vila. Uppträder då handen skall hållas stilla och stadig.

- Fysiologisk tremor (accentueras vid affekt)
- Hypertyreos
- Litium, B2-agonister

Intentionstremor: Tremor som uppstår vid rörelse av extremitet mot ett mål.

- Ett uttryck för ataxi.
- Essensiell tremor

Asterixis: Flapping tremor. Oregelbundna ryckvisa hand-fingerrörelser. Uppstår pga ögonblickskorta tonussänkningar då armar och händer hålls framåtsträckta.

- Leverencefalopati
- Ibland vid strukturella hjärnskador

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!