Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Epidemiologi

- 9:e vanligaste cancerformen i Sverige. 3,3% av all cancer. 800 fall per år c:a (15/100 000 kvinnor).
- 34% av gynekologisk cancer
- Medianålder
vid insjuknande är 63 år. 80% av pat är äldre än 50.
- Incidensen sjunker i Sverige sedan 80-talet och det spekuleras i att detta beror på ökad p-pilleranvändning.

Symptom

- Diffusa! Detta leder ofta till sen upptäckt (i avancerat stadium), vilket ger cancern en generellt dålig prognos (44% 5-årsöverlevnad i snitt).
- Symptomen som uppstår beror på att cancern vuxit sig tillräckligt stor för att påverka andra organ i bäckenet mekaniskt, eller pga att en abscess uppstått.
- 75% är i stadium III-IV vid upptäckt!

Tidiga symptom

- Diffusa bukbesvär med förstoppning, diarré, tyngdkänsla. IBS-liknande symptom
- Urinvägssymptom med trängningar till miktion, inkontinens och negativ urinodling.

Sena symptom

- Ökat bukomfång: Pga stor tumör + ascites (ger vågslag och förskjutbar flankdämpning). Viktuppgång
- Akut buk med ileus
- Smärta i buken
- Prolaps av uterus
- DVT
- Allmänsymptom:
Trötthet, aptitlöshet, illamående, viktnedgång.

Diagnostik

Risk for malignancy index (Jacobs index)

- Beräknas mha menopausstatus (M), förekomst av cystor på ultraljud (U) och CA-125 värde.
- RI = M x U x CA-125: > 200 ger stor risk för malignitet (sensitivitet 85%, specificitet 97%).

Status

- Bukpalpation
- Bimanuell gynekologisk palpation
- Ytliga lymfkörtlar:
Ljumskar, axiller, hals, supra-/infraklavikulärt.
- Bröstpalpation

Vaginalt ultraljud

- Tumörens storlek, utseende (multicystisk förändring med solida komponenter och vätska i fossa Douglasi talar starkt för malignitet).
- Ej punktion av ev cystor! Detta kan leda till seeding av tumörceller till bukhålan och på så sätt en förvärring av tumörens stadium (från isolerad till ovariet till spridd cancer med sämre prognos).

CA 125

- Plasmamarkör som produceras av mesotel på ovariets yta och peritoneum.
- 80% av pat med avancerad ovarialcancer har förhöjda CA125 nivåer i plasma. Endast 50% av kvinnorna med tidig ovarialcancer har förhöjda värden (vilket gör markören värdelös som screeningmetod).
- Markören speglar tumörbörda, utbredning, sjukdomsförlopp och behandlingseffekt.
- Falskt förhöjda värden förekommer vid inflammation och adherenser i peritoneum, samt vid endometrios. Specificiteten är sämre för kvinnor före menopaus.

Kartläggning av spridning

- Lungröntgen/CT thorax: Pleuraexsudat? Lungmetastaser?
- Cytologi på ev pleuravätska/ascites: Maligna celler?
- CT/MR buk: För kartläggning av spridning i bäckenet före operation. Kan inte avgöra om makroskopisk radikalitet kan uppnås med operation.
- Övriga undersökningar efter behov: Palpation i narkos + abrasio (närmare undersökning av uterus,

endometrium), colonröntgen/coloskopi (colonmetastas? Primär colontumör?), urografi (urinvägsstas)

Behandling

Kirurgi

- Kirurgi med syfte att avlägsna all makroskopisk cancer. Mycket omfattande kirurgi! Syftar även till att ställa definitiv diagnos, samt att stadieindela tumören.
- Stadieindelning är viktigt: För tumörer i tidigt stadium kan kirurgi bli den enda behandlingen som

krävs.
- SOEB:
Salpingo-Ooforektomi Bilateralt
- TAH: Total Abdominell Hysterektomi
- Omentresektion (infracolisk)
- Pelvin och paraaortal lymfadenektomi
- Appendektomi
- Peritoneal resektion
- Ev annan organresektion vid behov

Adjuvant cytotstatika

- Alla tumörer > stadium II: 80% av tumörerna är här vid diagnos. Förbättrar prognosen.

Klinik—ovarialcancer

100%

50%

75%

25%

Stadium I

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

5 år

0

1

2

3

4

Prognos vid olika stadier av ovarialcancer. % överlevande.

- 5-årsöverlevnad: 35-40% over all
- Stadium: Viktigaste prognostiska faktorn, se grafen ovan.
- Kvarvarande resttumör efter kirurgi: Viktig faktor. Beror av operatörens skicklighet och av

tumörens aggressivitet (svårare att avlägsna aggressiva tumörer)
- Kvinnans ålder: Bättre prognos för unga kvinnor.
- Histopatologisk typ och grad: Har viss betydelse.

Referenser

Ovarialtumörer. Borgfeldt, C. Gynekologi: 235-244 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!