Sida 2 . Copyright Erik Boberg

P-piller och venös tromboembolism

- VTE-risk orsakas i princip bara av östrogenet i P-pillerna. Det kan dock stå trombos som biverkan på även minipiller i FASS då läkemedelsföretagen vill hålla ryggen fri.
- Ju högre östrogennivå desto högre risk för VTE.

Risk

- Friska unga kvinnor (baseline): 0,5-1/10000 personår.
- 2:a generationens p-piller: <50ug etinylöstradiol + levonorgestrel/norethisteron. 2/10000 personår.
- 3:e generationens p-piller:  <50ug etinylöstradiol + desogestrel/gestodene. 4/10000 personår. Alltså 100% riskökning jfr 2:a generationen! Detta sannolikt pga att de nyare gestagenerna har en svagare androgen (”antiöstrogen”) effekt (för att ge mindre biverkningar). Detta ger en sämre balansering av östrogenets effekter och därmed riskökningen.
- Gravida normala (som referens): 6-10/10000. Graviditet ger alltså en högre trombosrisk än p-piller. Det är bättre ur trombossympunkt att förebygga graviditet med p-piller, än att riskera att bli gravid

och sedan abortera.
- APC-resistens (utan p-pipller): 20-30/10000 personår (heterozygot) resp 80/10000 (homozygot).
- Kontraindikationer mot kombinerade p-piller ur trombossympunkt framgår av tabell ovan.

P-piller och bröstcancer

Risk

- Pågående P-pillerbehandling: RR 1.24
- Pågående behandling med start < 20 års ålder: RR 1,59.
- 5-10 år efter avslutad behandling: RR 1,0 (dvs ingen riskökning).
- Riskökningen gäller främst mindre avancerade tumörer.
- Incidens av bröstcancer i 20 års ålder:
1/100 000. Alltså mycket sällsynt. En relativ riskökning på 20-60% är därmed försumbar för individen.

P-piller och osteoporos

- Pga minskade östrogennivåer: Kan uppstå vid högdoserade gestagena nivåer, men de låg– och medeldoserade (inklusive p-stavarna) tillåter östrogennivåer som räcker för att upprätthålla normal benmassa.

P-piller och blodtryck

- Måttlig ökning hos 5%: Långsamt under de första 3-9 månaderna. Dosberoende (liten risk med <30ug etinylöstradiol—nyaste kombinationspillren).
- Oftast reversibel vid utsättande.
- Kontrollera BT vid insättning och med 1-2 års mellanrum under användning av kombinerade P-piller

Kontraindikationer och biverkningar av P-piller

P-piller

Metaboliter

Produktion av koagulationsfaktorer

Risk för VTE

SHBG-produktion

↓Fritt testosteron i blodet

Enzyminduktion (generell)

Acne: Vissa P-piller ökar dock acne, men då pga direkta androgena effekter av gestagener i dessa.

Biverkningar av hormonella P-piller

Östrogenberoende
Gestagenberoende

Ökad pigmentering: Melanocytaktivering på ansikte, hals, armar, nacke. Ej helt reversibel biverkan. Sätt ut preparatet om det uppstår!

Aptitökning: I snitt ingen viktökning om man studerar en population som äter P-piller. Vissa går dock upp i vikt och där är det lämpligt att byta preparat.

Bröstspänningar

Trötthet

Ödem

Nedstämdhet

Ökad fluor

Minskad libido: Pga sövande effekt av gestageners metaboliter. Var vaksam på denna biverkan. Det var ju inte meningen med behandlingen...

Illamående

Fett hår: Androgen effekt

 

Acne: Androgen effekt

 

Torra slemhinnor

 

Amenorré

Kontraindikationer mot kombinerade p-piller pga ökad trombosrisk

Anamnes på DVT eller artärtrombos

Hereditet för DVT: Föräldrar eller syskon.

Känd koagulationsdefekt: Hos kvinnan, förälder eller syskon

Hjärtklaffsjukdom, vilken ger ökad trombosrisk

Migrän med fokala neurologiska symptom: Migrän + p-piller (särskilt i kombination med rökning) ger en viss strokerisk.

Anamnes på cerebrovaskulär eller myokardiell sjukdom

Uttalade varicer: Om dessa bedöms kunna medföra ett försämrat venöst återflöde.

Övriga tillstånd som kan predisponera för trombos: Omfattande kirurgi, långvarig immobilisering.

Andra kontraindicerande tillstånd

Akut intermittent porfyri: P-piller kan utlösa ett skov

Aktiv/kronisk leversjukdom

Bröstcancer: Aktuell eller anamnestisk.

SLE

Epilepsi: Antiepileptika kan påverka p-pillereffekt, p-piller kan påverka antiepileptikas effekt.

Relativa kontraindikationer

Hyperlipidemi

Obesitas: Ökar risk för DVT (iaf fetma).

Diabetes mellitus: Ffa kontraindicerande om dåligt kontrollerad

Rökning + >35 år gammal: Risk för kardiovaskulär sjukdom.

Referenser

Antikonception och aborter. Odlind, V; Milsom, I. Läkemedelsboken: 519-530 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!