Diamond:

Fe3+

Fe2+

Duodenalt cytokrom B

DMT1

Diamond:
Oval: Ferritin
Diamond:

Fe3+

Hephaestin

Ferroportin 1

Transferrin

Hepcidin

Det järn som inte tas upp ur enterocyterna förloras när de stöts av

Erytrocyt

Multipotent myeloid stamcell (CFU-GEMM)

Erytroid CFU (CFU-E)

Retikulocyt

EPO

Blodbanan
Text Box: Levern
- Järn binder receptorn HFE på hepatocyter, vilket signallerar till produktion av hepcidin. En mutation i denna receptor ger hemokromatos
- IL-6 stimulerar till produktion av ferritin (ett akutfasprotein) i hepatocyter. Detta medierar ökad inlagring av järn i bla makrofager. IL-6 stimulerar också till hepcidinproduktion.

Behövs vid syntesen av nytt Hb i benmärgen när erytrocyter skall bildas.

Oval: Ferritin
Oval: Ferritin

IL-6

LPS

Bakterier

IL-1

TNF- α

INF- γ

Benmärgen

Fe3+

Aktivering av immunförsvaret

- Bakteriell/viral infektion
- Autoimmun sjukdom
(RA, SLE, PMR etc)

Aktiveringen leder till frisättning av inflammatoriska mediatorer, vilka påverkar såväl benmärg, lever och EPO-produktion i njure. Detta leder till en anemi.
-
Anemin är ofta lik den man ser vid järnbrist pga att en funktionell järnbrist uppstår då järn ”göms” i bla makrofager pga ferritinsyntes och då järn i mindre grad tas upp i tarmen pga hepcidinsyntes.

Tarmlumen
Enterocyter i tarmepitel
Retikulo-endoteliala systemet

- Järn lagras in i makrofager som innehåller ferritin.

Hb i födan

Järnbristanemi och anemi pga kronisk inflammation

Text Box: Järnbrist
- Vid minskade järndepåer hämmas syntesen av ferritin och transferrinsyntesen ökar. Detta för att mobilisera mer järn som lagrats i perifer vävnad till bland annat benmärgen för erytrocytproduktion.
- En stor del av det upptagna järnet följer med ut i feces när enterocyterna stöts av och deras inlagrade ferritin med dem. Ökade nivåer av hepcidin vid goda järndepåer hämmar upptaget av järn från enterocyter till blodbanan via ferroportinhämning. Detta ökar förlusterna via tarmen.
Orsaker till järnbrist
- Minskat födointag (ovanligt i
Text Box: väst… vanligare bland vegetarianer/veganer). Vanligare i U-länder pga mer vegetarisk kost
- Minskad absorption: Orsakad av gastrektomi eller malabsorptionssjukdom.
- Ökat behov (amning, graviditet)
- Förlust (mens, blödning från GI-kanalen)
- Infektioner (hämmar omsättning av järn som ätits upp av makrofager, hepsidin från levern sköter denna hämning)
Utredning
- Koncentrationerna av cirkulerande ferritin och löslig transferrinreceptor (sTfR): Ferritinnivåerna höjs vid
Text Box: inflammation (akutfasprotein, ”ta bort järn från bakterierna”), medan sTfR blir oförändrat. Ferritinet sjunker vid järnbrist (”frigör depåerna”). Därför är lågt ferritin definitivt tecken på järnbrist, medan normalt ej utesluter.
- Järnkoncentration i plasma: Stor dygnsvariation. Påverkas av inflammatoriska (ffa febrila) tillstånd
- Mätning av järnbärande transferrinet som total järnbindande kapacitet (S-TIBC) [TIBC = den mängd järn som blodet kan binda, är i stort sett beroende av transferrinnivåerna och därmed ett bra mått på dessa] samt serumjärnnivåer ger ett mått på transferrinets mättnadsgrad, vilken understiger 15% vid järnbrist.

Referenser

Röda blodkroppar - erytrocyter. Theodorsson, E; Landin, B. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 161-214 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!