Patofysiologiskt

- Mindre massa erytrocyter än som krävs för optimal syreförsörjning av organismens celler.
- Det finns ingen poäng med att behandla milda anemier såvida inte en bakomliggande sjukdom som gett dem kan hittas och behandlas. Inga studier har visat att behandling av enbart anemin i dessa fall varit gynnsam för patienten.

- Undantaget är gravida kvinnor , hos vilka det är mycket viktigt att anemin hittas och behandlas.

- Det finns alltså ingen anledning att screena för anemier i befolkningen, undantaget hos de gravida kvinnorna.

Kliniskt

- Ett sjukdomstecken, inte en sjukdom i sig: Bakomliggande defekten är det som räknas
-
Absolut anemi betyder att massan erytrocyter i kroppen har minskat till den grad att de inte räcker till för den perifera syresättningen. Är likvärdigt med begreppet anemi när inte annat sägs.
- Akuta blodförluster är specialfall. Anemi föreligger under den tid det tar kroppen att återställa blodvolymen. Denna anemi underskattas vid Hb- och EVF-mätningar.
-
Relativ anemi är ett resultat av en ökad plasmavolym. Detta inträffar i slutet av graviditeten (3e trimestern) eller vid snabba intravenösa infusioner.

Hb

- Hemoglobinkoncentration , g/l. Per definition sänkt vid anemi.

EVF

- Erytrocyt-volymfraktion , l/l (% i decimaltal). Sjunker när antalet erytrocyter sjunker eller plasmavolymen stiger.

MCV

- Mean Corpuscular Volume , medelvolym hos erytrocyter, fl.
-
MCV Sjunker vid järnbrist pga mindre substrat för Hb-produktion under skapandet av erytrocyter i benmärgen. De hinner då inte ”fyllas ut” tillräckligt med Hb under produktionen och blir därför små.
-
MCV stiger vid B12/folat-brist då dessa krävs för DNA-produktion och därmed celldelning i benmärgen. Med mindre

celldelning produceras färre erytrocyter som istället blir större.

MCH/MCHC

- MCH: Mean Cellular Hb. Sjunker vid järnbrist.
-
MCHC: Mean Cellular Hb Concentration.

Hemolysprovtagning

- LD, bilirubin: Stiger vid hemolys. LD är ett enzym som finns i alla kroppens celler och läcker ut vid cellskada. Bilirubin bildas vid nedbrytning av heme som ingår i Hb. Detta ökar därför vid hemolys som ger ökad frisättning av Hb.
- Retikulocyter: Förstadier till erytrocyter som vanligen till viss del släpps från benmärgen och mognar till erytrocyter i blodbanan. Vid ökad benmärgsproduktion av erytrocyter (tex som svar på hemolys eller blodförluster) ökar frisättningen av retikulocyter och därmed deras %-uella andel av erytrocyterna, vilken är den man mäter.
- Haptoglobin: Binder fritt hemoglobin i cirkulationen (som annars är toxiskt) och sjunker därmed vid hemolytisk anemi.

Orsaker

- Patologisk förlust av erytrocyter: Trauma, operativa ingrepp, blödningar
- Blödningar kan ske från mag-/tarmkanalen, urinvägar, genitalia.
- Minskad erytrocytproduktion: Defekter i proliferation och differentiering av hematopoietiska stamceller.
- Defekt syntes av DNA (pga brist på tex B12, folat)
- Defekt syntes av Hb (pga järnbrist)
- Ökad destruktion av erytrocyter: Membrandefekter (sickelcellanemi), hemoglobinopatier (talassemier), enzymdefekter (G6P-dehydrogenasbrist), immunologiskt (köldagglutination), mekaniskt (mekanisk aortaklaff, malign hypertension, DIC)
-
Efter vanlighet: De tre dominerande orsakerna är pga blodförlust/vitaminbrist, på grund av kronisk sjukdom och oförklarlig anemi. De står för 1/3 av  anemifallen var ungefär.

Kompensationsmekanismer

- De många kompensationsmekanismerna kroppen sätter in vid anemi kan ytterligare försvåra diagnostiken , då symptom kan dröja ganska länge med att uppträda.

- Förutom vid anemi till följd av kronisk njursvikt kompenseras förluster i röda blodkroppar av en ökad EPO-produktion (och därmed ökad hematopoetisk aktivitet).

- Den ökade EPO-produktionen stimuleras av hypoxin som njurens EPO-producerande celler utsätts för till följd av anemin.

- Vid allvarliga anemier kan till och med sekundära hematopoetiska organ (lever, mjälte, lymfknutor) börja producera erytrocyter.

- Regenerationen av erytrocyter kan ökas 5-8 ggr hos välnärda individer som blivit anemiska pga kraftig blödning eller hemolys.

- Ökad plasmavolym

- Ökad CO

- Ökad andningsfrekvens

- Ökade 2,3 difosfoglyceratnivåer i erytrocyter (ökar avlämnandet av syre till perifer vävnad genom att modifiera Hb-dissociationskurvan)

 

Mikrocytär

Normocytär

Makrocytär

Höga retikulocyter (>2%)

- Tyder på en ökad produktion av erytrocyter i benmärgen pga ökad destruktion eller förlust av erytrocyter ur blodbanan

- Alfa/beta-talassemi (hemolytisk): MCV sjunker i mycket större utsträckning än Hb (Hb 110 + MCV 50 tex)
- Fragmentering av erytrocyter
- HbH-sjukdom

- Ärftlig sfärocytos (hemolytisk)
-
Akut blödningsanemi (ökad kompensatorisk produktion)
- Glukos-6-P dehydrogenas brist (hemolytisk)

- Köldagglutinationssjukdom (hemolytisk): Falskt högt MCV pga att erytrocyterna fastnar i varandra.
- En hemolytisk anemi med kraftig kompensatorisk retikulocytfrisättning ger
makrocytär anemi pga att retikulocyterna är större än erytrocyterna.

Normala retikulocyter (<2%)

- Järnbristanemi
- Anemi
sekundärt till kronisk sjukdom , uttalade former

- Anemi sekundär till kronisk sjukdom
-
Njurinsufficiens (EPO-brist)
- Endokrin anemi
- Märgskada
- Myelofibros
- Sideroblastisk anemi

- Hypoplastisk anemi
- Myelodysplastiskt syndrom: Ineffektiv erytropoes
-
Megaloblastisk anemi (brist på cobalamin eller folat)
-
Sideroblastisk anemi

Referenser

Röda blodkroppar - erytrocyter. Theodorsson, E; Landin, B. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin: 161-214 Utgåva 8 - Studentlitteratur: 2003 (Nilsson-Ehle, P; Ganrot, P-O; Laurell, C-B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!