Trombocytaggregationshämmare

Endotelin

Vaso- konstriktion

vWF

Kollagen

GPIb-IX-V

GPIIb-IIIa

Aktivering

vWF

Fibrinogen

Aktivering

Text Box: Acetylsalicylsyra (Trombyl)
- Hämmar COX1/2-enzymen.
- Trombocyter kan ej nysyntetisera sitt COX-1 (de saknar COX-2) så de får en irreversibelt nedsatt förmåga att producera TXA2.
- Endotelcellerna producerar PGI2 (antikoagulantiskt, kärldilaterande) mha COX1/2, men kan nyproducera enzymerna.
- De låga doser som ges för antitrombotisk effekt har därför framför allt effekt på trombocyter.
Text Box: Abciximab (Reopro)
- Hämmar GP-IIb-IIIa receptorn som binder till vWF, fibrinogen mfl och därmed dessa liganders aktivering av trombocyter.
- Består av antikroppar mot receptorerna.

ADP

ADP-receptor

Text Box: Klopidogrel (Plavix)
- Hämmar irreversibelt ADP-receptorn (P2Y12) på trombocyterna. Denna aktiverar dem vid inbindning av ADP.
- Då hämningen är irreversibel kvarstår effekten under hela levnadsspannet (7-10 dagar)
- Administreras tillsammans med Tronbyl för extra trombocythämmande effekt tex efter inläggning av stent i coronarkärl.

Acetylsalicylsyra

- Hämmar syntes av TXA 2 (prokoagulant) från trombocyter och PGI 2 (antikoagulant) från endotelceller.
- Ges det i
relativt låga doser var 24:e till 48:e timme ges dock en markant större reduktion av TXA 2 -syntesen.
-
ASA hämmar cyklooxygenasaktivitet (främst enzymet COX-1) genom irreversibel acetylering av serin. Endotelceller kan nyproducera COX-1, vilket inte trombocyter kan då de saknar cellkärna.
-
Endotelceller kan dessutom använda enzymet COX-2 istället, detta enzym saknas hos trombocyterna.
-
TXA 2 syntesen återställs inte förrns den påverkade kohorten av trombocyter bytts ut pga nybildning (tar 7-10 dagar).

Indikationer

- Profylax mot kardiovaskulära komplikationer efter hjärtinfarkt och vid instabil/stabil kranskärlssjukdom
-
Sekundärprofylax även mot recidiv av cerebrovaskulär sjukdom (TIA, stroke)

Biverkningar

- Dyspepsi, erosiv gastrit, magsår med perforation och blödning . Protonpumpshämmare och eradikering av H pylori kan minska dessa biverkningar.
-
Risken för stor blödning är 1-3% per år och ökar vid samtidig behandling med annan antikoagulantia, tex warfarin.
-
3ggr ökad risk för CNS-blödning med ASA
- En liten del av befolkningen är allergisk mot acetylsalicylsyra och får bronkospasm.
- Minskar renala perfusionen pga minskning av renalt bildat PGE2. Detta kan vara av betydelse vid njursvikt, hjärtsvikt eller vid tillstånd med sänkt plasmavolym.

NO, PGI2

ADP-as

TXA2

Klopidogrel

- Tillhör tienopyridinerna och hämmar efter aktivering av P450-enzymer ADP-receptorn på trombocyterna.
- Då det måste aktiveras tar det ett par dagar innan dess effekt sätter in.
- Patienter med
polymorfismer i CYP-450 systemet som sänker effektiviteten hos de enzymer som aktiverar klopidogrel blir resistenta mot läkemedlet.

Indikationer

- Används som tillägg till trombyl under den första  tiden efter inläggning av ett stent i koronarkärl. Detta för att hindra stent-tromboser.

Biverkningar

- Utslag, diarré, neutropeni (dock är neutropeni ej vanligare än hos de som får ASA)

Gp-IIb-IIIa receptor antagonister (Abcixcimab)

- Abciximab är en  monoklonal antikropp mot den aktiverade formen av GpIIbIIIa receptorn. Den binder med hög affinitet och hindrar att receptorn binder sina ligander (vWF, fibrinogen etc).

Indikationer

- Ges till patienter som skall genomgå PCI.
- Ges även till patienter med
instabil angina som snart skall genomgå PCI.

Biverkningar

- Blödning
-
Trombocytopeni: Orsakas av immunogen destruktion av trombocyter. Antikroppar bildas mot antagonist-receptorkomplexet och driver den immunogena destruktionen. 5% av patienterna drabbas, 1% får svår trombocytopeni.

Referenser

Haemostasis and thrombosis. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 331-346 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!