Ocplex ges Desmopressin .
- Målvärde vid allvarlig blödning/urakut kirurgi: PK < 1,5
- Strunta i indikationen för waran i akutläget men håll indikationen i minnet!
- Kirurger lagar hål!

Blödning under heparinbehandling

- Kort halveringstid hos heparin. Det räcker ofta med att stänga av infusionen och laga hålet!
-
Protaminsulfat: Reverserar effekten. Behövs dock sällan.

Blödning under LMWH-behandling

- Längre halveringstid än heparin: Sätt ut läkemedlet och vänta.
-
Protaminsulfat: Reverserar teoretiskt sett effekten, men har bara halva effekten jämfört med på heparin.

Blödning under fondaparinux (Arixtra) -behandling

- Lång halveringstid! Ring koagulationsjouren om allvarlig blödning. Antidot saknas.

Blödning vid trombolys

- Vanligaste preparaten: rtPA, Actilyse
-
Stäng av infusionen!
- Om allvarlig blödning:
Ring livlina.
- Färskfrusen plasma + erytrocytkoncentrat (Hb > 100 är målet) + trombocytkoncentrat (TPK > 80 är målet)
-
Actilyse: Kort halveringstid. Effekt kan hävas med cyklokapron.
- Streptokinas: Fibrinolyshämmare (cyklokapron?) + fibrinogenkoncentrat.

Blödningsutredning

Anamnes (viktigast!)

- Frisk för övrigt?
- Alkoholintag?
Påverkar levern—ökar blödningsbenägenheten. Minskat intag av vitamin K.

- Läkemedel: Antikoagulantia, trombocythämning, analgetika, SSRI (påverkar trombocyter och kan öka blödningsbenägenhet)
- Näsblödning: Om man blött som barn och det sedan upphört är det ej allvarligt. Om man alltid blöder på samma sida, om blödningarna är lätta att få stopp på är det ej allvarligt.
- Blåmärken: Får du lätt blåmärken? Var sitter dom? Hur ser dom ut? Små på underbenen är ej farliga. Stora (>5 cm), blåmärken på bålen, svarta blåmärken, palpabla blåmärken är allvarliga.
- Blödning från magsår: Blöder det länge? I så fall tecken till dålig primär hemostas
-
Blödning från munhåla: Varje dag? Trots mjuk tandborste?
- GI-blödning:
- Tandextraktion:
Om tänder dragits ut utan att det blöder är det tecken till god hemostas. Om det blödde natten efter ingreppet, blod på kudden är det mer allvarligt. Tandläkare tycker inte om blödningar! De noterar ofta dessa och informerar patienten.
- Kirurgi: Kirurger gillar inte blödningar, de noterar ofta dessa och informerar patienten.
- Muskelhematom: Spontana? Efter hård fotboll
- Hemartros
- Menorragi:
Svår fråga då det är svårt för kvinnan att jämföra med andra kvinnor. Byte av binda varje timme eller att hon behöver byta bindor på natten är tecken till rikliga menstruationer.
Post-partum blödning: > 500ml är indikation på rubbning. Obstetriker gillar inte heller blödning! Kanske finns kommentar i journalen.
- CNS-blödning
- Hereditet:
Förstagradssläktingar med blödningsrubbningar?
- Andra blödningssymptom: Hematuri? Hemoptys?

Prover

- Primär hemostas: Trombocyter + blodstatus. Grav trombocytopeni (<20) ger risk för spontanblödningar. TPK < 50 ökar blödningsbenägenheten.

- Anemi ger också blödningsbenägenhet då erytrocyterna vanligen trycker ut trombocyterna till kärlets periferi så att de lättare kan fästa på adhesionsmolekyler i en kärlskada.
- Sekundär hemostas: Koagulationsfaktorer—fibrinogen i vissa situationer, antitrombin + D-dimer (hyperkoagulation, ökad fibrinolys) för svårt sjuka personer (sepsis etc). PK, APTT
- PK: Förlängd betyder oftast ökad blödningsbenägenhet. Waranbehandling, leverskada, K-vitaminbrist (malabsorption), enskild faktorbrist (II, VII, X) - vanligast VII (men ändå mycket sällsynt). DIC ger också  höjt PK-INR.
-
Långvarig behandling med bredspektrumantibiotika: Kan ge ökat PK-INR till följd av utslagning av tarmfloran vilken normalt sett syntetiserar vitamin K.
- För att differentiera mellan K-vitaminbrist och leverparenkymskada: Ge konakion (K-vitamin) parenteralt. Om detta förbättrar PK-INR inom ett par dagar är det vitaminbrist.
- APTT: Förlängd ej alltid = ökad blödningsbenägenhet. Orsaker kan vara heparinbehandling, kontamination, lupus antikoagulans (ökar trombosbenägenhet), enskild faktorbrist (II, V, VIII, IX, X, XI, XII).
-
Förlängd APTT + normal PK: Oftast faktor VIII eller IX som har sänkt aktivitet.
- Normal APTT utesluter inte mild hemofili. Mät de specifika faktorerna vid misstanke.
- Fibrinolys: Svårmätt system.
- Kreatinin + leverstatus: Uremi ger förlängd blödningstid (oklart varför). Leversvikt ger ökat PK-INR...

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!