Trombocytrubbningar

Normal produktion av trombocyter

Vid sidan av varje steg visas de ämnen som stimulerar, resp hämmar detta steg.

- Normal PT, PTT; sponatna blödningar och förlängd blödningstid karakteriserar trombocytopeni

- Störe blödningar i hjärnan är den mest akuta faran för de som har ordentlig trombocytopeni

Minskad produktion av trombocyter

- Fåtal megakaryocyter påträffas i benmärgen. I blodet ses mycket få, gamla (”pyknotiska”) trombocyter.

Generell benmärgssjukdom

- Aplastisk anemi
-
Märginfiltration (Leukemi, myelom, spridd cancer)

Selektiv nedsatt trombocytproduktion:

- Droginducerad: Alkohol, thiazider, cytotoxiska läkemedel
- Infektioner: Mässling, HIV, CMV mfl. Direkt infektion av megakaryocyterm eller bildandet av antikroppar som skadar dessa till följd av infektionen.

Ineffektiv megakaryopoes

- Megaloblastisk anemi
- Paroxysmal nocturnal hemoglobinuri

Minskad överlevnad hos trombocyter

- Ökad mängd megakaryocyter ses i benmärgen till följd av kompensationsförsök genom ökad produktion.

Autoimmun

- Immun trombocytopen purpura (ITP): Autoantikroppar mot gp IIb/IIIa, Ib/X; Destruktion i mjälten; Bota med splenektomi. Akut variant som inträffar efter virussjukdomar hos barn finns också.
-
SLE: Liknande mekanism som vid ITP

Isoimmun

- Neonatal
-
Post-transfusionell

Läkemedelsassocierad

- Beror ofta på bildandet av antikropp mot läkemedlet ; varpå komplexet binder till trombocyter. De förstörs sedan genom fagocytos i retikuloendoteliala systemet.
-
Heparin: IgG-antikroppar mot trombocytfaktor IV på trombocyternas ytor bildas och binder dessa på ett heparinberoende sätt. Detta aktiverar trombocyterna så att de aggregerar och ger upphov till trombos. Patienter kan förlora extremiteter och dö av denna trombos. Avsluta heparinbehandling för att hejda förloppet.
-
Andra läkemedel: Kinin, Kinidin, sulfonamider, digoxin, tiazider

Infektioner

- Mononukleos, HIV, CMV : Vid HIV ses både minskad produktion och ökad destruktion av trombocyter.

Icke immunologisk destruktion:

- DIC: Spridd intravaskulära koagulation (till följd av tex sepsis). Spridd aktivering av

koagulationskaskaden till följd av antigen från bakterier och en kraftfull aktivering av immunförsvaret. Förekommer även vid stort trauma, tex brännskador. Ofta kombinerat med ökad fibrinogenomsättning och sänkta nivåer av fibrinogen.
- Trombotisk trombocytopen purpura (TTP): Bildande av hyalina tromber bestående av trombocytaggregat omgivna av fibrin i mikrocirkulationen. Ger upphov till trombocytopeni pga förbrukning och hemolytisk anemi pga trång passage i små kärl och destruktion av passerande erytrocyter. Beror av ett dåligt fungerande metalloproteinas vilket ger stora vWF-komplex, på vilka trombocyter kan aggregera och aktiveras. Ärftlig genetisk mutation eller autoantikropp mot MMP:t.
- Ökad destruktion i mjälten: Vid splenomegali till följd av stas, tex pga portal hypertension vid levercirros. Splenomegali kan även uppstå till följd av hematologisk malignitet eller av (numera sällsynt) infektion.

Ökat antal trombocyter

- Tillfällig trombocytos: Efter ett trauma, tex kirurgi, får man först en trombocytopeni och sedan en kompensatorisk ökning av trombocyter till 150% av utgångsvärdet. Efter splenektomi fås också en tillfällig ökning av antalet trombocyter (pga minskad nedbrytning?).
- Kontinuerlig trombocytos: Vid kroniska inflammatoriska tillstånd. RA/UC/regoinal enterit. Kronisk järnbrist ger ofta trombocytos.
- Trombocytemi: Trombocytökning som ett led i myeloproliferativa tillstånd (primär polycytemi, KLL, myelofibros) samt vid essentiel trombocytemi. TPK kan vara 1000-1500. Ofta defekt trombocytfunktion. Patienten kan ha både blödningsbenägenhet och trombosbenägenhet.

Trombocytantal

Effekter

<100 000 trombocyter/ μ l

Trombocytopeni

20-50 000 trombocyter/ μ l

Ökad risk för post-traumatisk blödning

<20 000 trombocyter/ μ l

Spontan blödning (främst i huden och mukosala ytor i tarm och urinvägar – kallas petechier)

Referenser

Blood. Ross, M; Pawlina, W. Histology: A text and atlas, with correlated cell and molecular biology: 247-279 Utgåva 5 - Lippincott Williams : 2006 (Ross, M; Pawlina, W)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!