Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Behandlingsindikationer

- HIV-associerade tillstånd: Trombocytopeni, nefropati, kakexi, CNC (?)-manifestationer.
- Graviditet: Stor smittsamhet i slutet av graviditeten och vid förlossningen. Minska risk genom att sänka virustalen.
- Asymptomatisk infektion: CD4 < 350 är behandlingsindikation i Sverige. CD4 350-500 är relativ indikation (vid snabb sänkning av CD4, höga virusnivåer, hög ålder, comorbiditet—tex HBV/HCV, hög risk för transmission).

Postexpositionsprofylax (PEP)

- 1 månads trippelbehandling.  I idealfallet samma läkemedel som den sjuke som (kanske) överfört smitta till dig. Med tanke på resistens.
- Viktigt med tidig start! Effekten minskar för varje timma som går. Inte användbart om >36h passerat sedan smittotillfället.
- PEP är Indicerat vid
sticktillbud med hudpenetration (0,3% smittrisk), oskyddat samlag med infekterad person, delat spruta med infekterad person.
- Kontroll vid smittillbud: AK dag 0, vecka 6, 12 och 24.

Fördelar med att börja behandla tidigt

- Minskad risk för progress till AIDS och död: Det finns studier som visar på längre överlevnad om behandling satts in tidigare.
- Minskad risk för allvarliga icke HIV-associerade sjukdomar: Dessa uppstår troligen till följd av den låggradiga inflammation som konstant pågår när viruset tillåts replikera. Maligniteter, hjärt-, njur– och leversjukdomar.
- Ökad möjlighet till normalisering av CD4-tal: Om behandling sätts in senare har produktionen av lymfocyter tagit sådan skada att den inte fullt ut kan återställas trots att virusnivåerna pressas ned.
- Minskad risk för transmission till andra: Lägre

virusnivåer = lägre smittorisk.
- Sänkt risk för resistensutveckling: Färre virus tillåts mutera.

Hur behandla? Och resistensrisk

- Alltid kombinationsbehandling! Annars risk för resistensutveckling. Ger man tre läkemedel samtidigt måste ju ett virus mutera så att resistens fås mot alla tre samtidigt för att det inte skall hämmas av behandlingen. Detta är givetvis mycket mer osannolikt än om man bara givit ett läkemedel.
- Mutationer hos HIV: 1/10000 kopierade nukleotider (reverse transkriptas är ”slarvigt”). Genomet består av c:a 10000 baser, alltså sker 1 mutation/virusreplikation. 1 000 000 000 replikationer om dagen ger en hög mutationsfrekvens!
- Följsamhet mycket viktig! Om pat hoppar över doser sjunker det antiretrovirala trycket och viruset tillåts replikera med risk för mutationer och resistens som följd.
- Standardbehandling: 2 NRTI + 1 NNRTI / 2 NRTI + 1 PI. Kombinationstabletter finns så att bara en tablett om dagen behöver tas.
- Preparat: En uppsjö olika nyare och äldre finns. Olika kostnader, olika specifika indikationer.

Biverkningar

- Proteashämmare: Metabol påverkan (hyperlipidemi, diabetes), diarré, ikterus
- NRTI: Mitokondrieskada med risk för laktacidos (hos äldre, billigare preparat som inte används i Sverige), lipoatrofi (omfördelning av fett från extremiteter till magen), benmärgspåverkan, pankreatit, polyneuropati, njurpåverkan.
- NNRTI: CNS-påverkan med sömnrubbningar och yrsel, utslag, leverpåverkan.

Prevention

- Utbildning
- Avhållsamhet
- Trohet inom parrelationer

- HIV-testning: Snabbtest tex... Screening inför graviditet, testning av invandrare från högendemiska områden.
- Sprutbytesprogram:
Inte jätteeffektivt mot HIV.
- Kondomanvändning
- Profylax mot mor-barnsmitta:
Stor inverkan på smittrisken!
- STI-behandling: HSV, mfl (?). Minskar smittorisk.
- Manlig omskärelse: Minskar risken att mannen smittas då det verkar som att viruset gärna tränger genom insidan av förhuden. 60, 53 och 51% RRR i 3 studier.
- Preexpositionsprofylax: Kontinuerlig medicinering trots att man är frisk för att förebygga smitta. Pågår på många ställen där smittrisken är hög.
- Tenofovirgel till underlivet: Minskar smittrisk.

Behandling och prevention av HIV

Referenser

HIV och AIDS. Gisslén, M. Infektionsmedicin: 277-289 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!