Sida 10 . Copyright Erik Boberg

Nosokomial- och aspirationspneumoni

Svalgflora

Aerober: Stafylokocker, streptokocker, H influenzae, Cornyebacterium diphteriae, G- kocker (N meningitidis). 106/ml saliv.

Anaerober: Bacteroides, fusobacterium, actinomyces, prevotella. Dominerande bakterietyp i munflora och dominerande agens vid pneumonin). 10^6/ml saliv.

Svamp: Candida albicans

Nedsatt glottis och hostreflex minskar skyddet mot aspiration av saliv

- Drabbar mycket försvagade personer eller medvetslösa (tex efter stroke), förlamade och intoxikerade .
- Deras glottis- och hostreflexer är nedsatta vilket gör att de aspirerar mer saliv än vanliga.

Maginnehåll upp i farynx

- Orsaker som leder till ökad aspiration av maginnehåll (tex upprepade kräkningar) förvärrar situationen.

Pneumonin

- Pneumonin är delvis kemisk (från den extremt irriterande magsaften) och delvis bakteriell.
- Ju högre pH och ju större volym desto större skada.
- Atelektaser
kan uppstå pga slemhinneödem, bronkokonstriktion och aspirerade matbitar. Ger hypoxi pga shuntning.
- Irriterande maginnehåll underlättar kolonisation av bakterier
i alveolerna genom att vara cellskadande. Pneumonin kommer oftast någon dag efter aspirationen.
- Drabbar vanligen posterior överlob eller apikal del av underlob. Oftast höger lunga. Detta pga att aspirat lättast hamnar i dessa delar (pga de rakare luftvägarna till höger lunga och de liggande ställningar patienterna ofta har vid insjuknandet).
-
Ofta nekrotiserande , bildar lungabscesser, pleuraempyem.

Klinisk bild, aspirationspneumoni

- Varierande.
-
Har ett ibland ett hastigt, svårt förlopp som är snabbt nekrotiserande , och är då en vanlig dödsorsak hos de predisponerade.
- Kan
även få ett långdraget förlopp över flera veckor. Avgränsad abscess på röntgen . Anaeroba infektioner kan ge avmagringar, nattliga svettningar. Malignitet och Tb är därför viktiga diff-diagnoser.

Diagnostik

- Lungrtg: Homogen förtätning med central smältning och gas-vätskenivå (tecken på kontakt med bronkträdet). Abscess.
- Bronkoskopi: Ger etiologisk diagnos.

Nosokomial pneumoni

- Definition: Lunginfektioner man får under tiden man vistas på sjukhus (sjukhussjuka). Infektion som inträffat senare än 48h efter inskrivning räknas definitionsmässigt.
- Incidens: 6/1000 utskrivna över lag, 10% på IVA/respiratorbehandlade.
- Riskfaktorer: Hög ålder, Svåra underliggande sjukdomar, kronisk lungsjukdom, rökning, genomgången buk- eller thoraxkirurgi, immunosupprimering, långvarig antibiotikabehandling.

Etiologi:

- Vårdavdelning: S pneumoniae, H influenzae, Gramnegativa tarmbakterier (enterobacteriaceae), S. aureus. (Cefotaxim empiriskt)
- IVA / respirator: G- tarmbakterier, P aeruginosa, S aureus (Ceftazidim, Tazosin eller karbapenem)
- Smittvägar: Aspiration av munflora, fecal-oral smitta (enterobacteriaceae via patient eller vårdpersonals händer)
- Diagnos: Feber, leukocytos, purulent luftvägssekret (minst 2 av dessa + lungröntgenförändringar)
- Lungrtg: Nytillkomna infiltrat
- Odling: Blod, pleuravätska
- BAL/borste + bronkoskopi: Ger provtagning från den drabbade delen av lungan, mest specifikt.
- Kolonisation av flera potentiellt patogena bakterier i även nedre luftvägarna är mycket vanligt hos respiratorpatienter.
- Differentialdiagnoser: Lungemboli, atelaktas, aspiration (kemisk pneumonit), ARDS, hjärtsvikt, lungblödningar, immunologiska reaktioner

Behandling

- Empirisk. Ta reda på följande för att underlätta AB-val:
- Finns det några bakterier som är vanliga på just detta sjukhus?
- Hur länge har pat vårdats innan insjuknandet?

Organism
Riskgrupper
Kommentarer
Symptom

Pseudomonas aeruginosa

Aerob, gramnegativ stav. Rörlig pga polära flageller. Växer i stora tempraturspann.

Neutropena personer, patienter som genomgått kemoterapi , de som fått stora brännskador , patienter som behöver mekanisk ventliation . Personer med cystisk fibros .

- Ses vanligast som sjukhussjuka .
- Tendens till att invadera blodkärl i närheten av infektionsstället och sprider sig därmed snabbt extrapulmonärt.
- Ger koagulationsnekros i lungparenkymet och invasion genom väggarna på nekrotiska blodkärl.

Snabbt utvecklande sjukdom som tar död på patienten inom några dagar.

 

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!