Sida 11 . Copyright Erik Boberg

Allmänt

- Lunginfektioner är en vanlig och allvarlig komplikation hos personer med nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom (tex AIDS), immunosupprimering (till följd av organtransplantationer eller cancerbehandling) eller strålningsbehandling

Agens

- Bakteriella (P. aeruginosa, Mycobacterier, L. pneumophila mfl)
- Virala (CMV, herpesvirus)
- Fungala (P. jiroveci, Candida-arter, Aspirgillus-arter eller Cryptococcus neoformans) opportunister kan drabba de immunnedsatta.
- Bakteriella infektioner av vanliga patogener (S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae och gramnegativa stavar) är de vanligaste orsakerna till allvarliga luftvägskomplikationer hos immunnedsatta personer.

Utredning

- Empirisk behandling ofta ej möjlig pga det stora antal möjliga agens som finns.
- Invasiv diagnostik med bronkoskopi
därför att rekommendera för att tidigt kunna säkerställa agens och sedan inleda riktad behandling.

Patientgrupper och respektive agens

Hypogammaglobulinemi, funktionell aspleni, måttlig immundefekt hos försvagad patient

- Aspleni: Hos barn som föds utan

mjälte , splenektomerade , patienter med sickelcellanemi .
- Hypogammaglobulinemi: Hos små barn (<2 år, pga ej utvecklat immunförsvar), medfödd hypo- eller agammaglobulinemi , patienter med lymfom/myelom.
- Måttlig immundefekt hos försvagade: Gamla människor , människor med kroniska hjärt-, lung-, lever-, njursjukdomar, diabetes mellitus
- Typ av pneumoni:
Allvarliga pneumokockpneumonier

Påtaglig immundefekt

- Orsaker: Cellgiftsterapi, avancerad antiinflammatorisk behandling
- Typ av pneumoni: Ökad frekvens av även andra bakterier
(H influenzae, M catarrhalis, S aureus, enterobacteriaceae, P aeruginosa, legionella)

Allvarliga T-cellsdefekter, avancerad immunosuppression, post transplantation

- T-cellsdefekter: Lymfom, lymfatisk leukemi, AIDS (numera ovanlig orsak i Sverige pga vid tillgång på adekvat behandling)
- Avancerad immunosuppressiv behandling: TNF-alfa antagonister.
- Pneumocystis jiroveci (carinii) , aspergillos , virusinfektioner

Kan drabba alla dessa patientgrupper

- Aktivering av latent Tb
- Atypisk mykobakterios
(enstaka fall)

Pneumoni hos person med nedsatt immunförsvar

Agens
Klinik och Kommentarer
CMV

- Spridd infektion drabbar lungor, GI-kanal och retina.

- I lungorna ses mononukleärt infiltrat med nekros som kan fortskrida till ARDS.

- Diagnos ställs med morfologiska förändringar (förstoring av celler, cellulär och nukleär polymorfism) samt PCR av viralt DNA.

- Övervakning av patienterna med kvantifiering genom PCR viktig. Detta möjliggör tidig upptäckt och behandling av en reaktivering.

- Behandling: Tex ganciclovir.
- Fruktad komplikation till allogen transplantation

P jiroveci (carinii)

- En svamp (förr trodde man att det var en protozoo) som infekterar nästan alla någon gång under barndomen, men utan symptom, och sedan lägger sig latent.

- I princip bara immunnedsatta blir sjuka senare i livet till följd av reinfektion.

Symptombild

- AIDS-patienter: Successivt insjuknande under dagar till veckor, tilltagande dyspné och torrhosta.

- Lymfom/leukemipatienter: Snabbt, aggressivt förlopp, dålig prognos utan adekvat behandling.
- Drabbar även malnutrierade barn och hos de som mottagit organtransplantationer, kortikosteroider eller kemoterapi.

Diagnos

- Anamnes (immunnedsatt patient med respiratoriska symptom och onormal röntgenbild)

- Symptom (feber, torrhosta, dyspne, hypoxi, restriktiv lungfuktion)

- Tester (färgning av biopsier, PCR, immunoflorescens).

Behandling:

- Trimsulfa.

Prognos

- Bra om behandling sätts in innan sjukdom spridit sig. Återfall hos immunnedsatta är dock vanligt då det är svårt att helt utrota organismen.
- Skapar interstitiell pneumoni i lungorna med intraalveolära skumliknande rosafärgande (i H&E) exsudat.

- Septa förtjockas av ödem och mononukleära infiltrat.

- Organismen kan påvisas med speciell färgning (silver- av biopsi för cystformen och metylenblå av sputum för trophozoidformen).

Aspergillus

- Pat med långvarig beh av hematologisk malignitet eller efter transplantation.

Symptom: Feber, pleuritsmärta, hemoptys

Behandling: Voriconazol  

Candida

Vanligast är Candida albicans (som normalt växer i små mängder i munhåla, GI-kanal och vagina). Kännetecknas bäst av sina hyfer, pseudohyfer och blastoconidier (jästliknande knoppar) i biopsier.

- Muntorsk i form av överväxt av mukosan i munhålan. Drabbar nyfödda, försvagade, barn som använder orala kortikosteroider mot astma, personer som fått bredspektrumantibiotika som slagit ut normala munfloran, eller imunnedsatta.

- Candida vaginit är en mycket vanlig infektion hos kvinnor som ger kliande och tjocka ostliknande flytningar. Vanligt hos diabetiker, gravida eller de som äer p-piller.

- Candida esofagit är vanligt hos AIDS-patienter och ger dysfagi och retrosternala smärtor.

- Hudcandidos drabbar naglar, hårfolliklar och hudveck. Ger blöjutslag på perineum.

Kronisk mukokutanös candidos drabbar främst de med T-cellsdefekter och ger utslag på mukösa membran, hår, naglar och hud.

- Invasiv candidos är blodburen smitta som ger njurabscesser, myokardiella abscesser, myokardit, meningit, endoftalamit, leverabscesser och candidapneumoni. Patienter med akuta leukemier som är gravt neutropena till följd av kemoterapi är extra känsliga för denna form av candidos.

- Candidapneumonin liknar den man får av P. jiroveci.

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!