Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Klassiska luftvägspatogener

Receptorer för adhesiner (GlcNAc, β1-3 Gal)

C3b

Bakterier som lyseras släpper ut teichosyra och peptidoglykan som aktiverar komplement och triggar cytokinutsläpp.

Pili: Hjälper till att fästa i övre luftvägarna och ökar bildningen av stora mängder TNF vid sepsis vilket kan utlösa chock.

De är kapselbärande och IgG2 krävs för att opsonisera och eliminera dem effektivt

Pneumolysin: Protein som lyserar värdceller, aktiverar komplement.

Systemiska manifestationer. Feber. Sepsis, chock.

Pneumokockernas patogenes

1. Bakterierna fäster till epitelet med receptorer för adhesiner (GlcNAc, β1-3 Gal) på ytan av cellerna.
2. Väl i lungan binder de in med samma mekanism , främst till typ II pneumocyter och inducerar inflammation.
3. Bakterier som lyseras släpper ut teichosyra och peptidoglykan som aktiverar komplement och triggar cytokinutsläpp.
- På grund av detta är de
nedre loberna , eller högra lungans mellanlob , de vanligaste infektionsställena.
4. Efter infektion av nedre luftvägarna kan den med hjälp av samma receptorer binda in till kärlendotel och sprida sig i blodet till andra organ.
5. Ger antingen lobar eller bronkopneumoni . Mycket unga och mycket gamla personer verkar få bronkopneumoni i större utsträckning.

Streptococcus pneumoniae

- Grampositiv kock (ofta diplokocker). Har ofta kapsel. Kan växa både aerobt och anaerobt.

Organism
Riskgrupper
Kommentarer
Symptom
Diagnostik / Behandling

Haemophilus influenzae:

Inkapslad eller oinkapslad form.
- Inkapslade kallas Hib (typ B).
- Gramnegativ stav. Ickemobil, kräsen. Fakultativt anaerob.

Hypogammaglobulinemi eller aspleni: De kan vara inkapslade.

Barn: Ffa < 2 år drabbas. Efter en viral övre luftvägsinfektion.

- Kan drabbas av livshotande pneumoni (invasiv infektion med sepsis) om de infekteras av den inkapslade formen. Numera finns vaccin mot denna form.
-
Vuxna med kroniska lungsjukdomar som kronisk bronkit, cystisk fibros och bronkiektasi har ökad risk. Ses främst i denna grupp.

- De får bronkopneumonier

H. influenzae är den vanligaste orsaken till akut förvärring av KOL.

Vuxna: Akut exacerbation av KOL, tilltagande hosta, purulent sputum, måttlig feber, högt CRP.

Sputum: Odling, direktmikroskopi med gramfärgning.

 

Behandling:

- Verifierad H influenzae: Amoxicillin/ampicillin

- Exacerbation av KOL-patient eller efter influensa: Cefuroxim/cefotaxim (man får misstänka annan etiologi, tex S aureus)

Moraxella catarrhalis: Gramnegativ kock.

- Allt mer erkänd orsak till luftvägsinfektioner hos äldre . Som för H influenzae drabbar den KOL-sjuka.
- En av de tre vanligaste mikroorganismerna som orsakar infektion i mellanörat hos barn (tillsammans med S. pneumoniae och H. influenzae).

Näst vanligaste orsaken till akut förvärring av KOL.

Differentialdiagnos till H influenzae-pneumoni hos äldre.

Sputum: Odling, direktmikroskopi med gramfärgning.

Staphylococcus aureus:

Grampositiv kock. Förökar sig i kluster (kan dela sig i mer än ett plan). 1μm i diameter. Fakultativt anaerob. Ej kräsen.

- Ovanlig orsak till sammhällsförvärvad pneumoni.
- Infekterar barn och vuxna som
just haft viral respiratorisk infektion (mässling hos barn, influensa hos båda).
- De som sysslar med intravenöst drogmissbruk kan få pneumoni tillsammans med högersidig endokardit som komplikation till följd av infektion av denna bakterie. Mer godartat förlopp.

- 20% mortalitet.
- Hög incidens av komplikationer som lungabscess och varfyllnad.
- Viktig orsak till
sjukhusspridd infektion.

- Symptom och laboratoriefynd som vid pnuemokockpneumoni.
- Hematogent spridda infektionen ger typisk radiologisk bild med multipla, spridda, bollformade lesioner.

Sputum och blod: Odling, direktmikroskopi med gramfärgning (av sputum?).

 

Behandling:

- Cefuroxim/cefotaxim vid misstänkt, men oklar (misstänk även H influenzae).

- Kloxacillin/dikloxacillin vid verifierad växt.

Klebsiella pneumoniae

Gramnegativa stavar, ibland med kapsel, ej kräsna, fakultativt anaeroba.

Malnutrierade och försvagade personer, ofta alkoholister .

Vanligaste orsaken till gramnegativ bakteriell pneumoni.
- Bakterien producerar en
viskös kapsulär polysackarid som ger tjockt och gelatinöst sputum som kan vara svårt att hosta upp.

 

Sputum och blod: Odling, direktmikroskopi med gramfärgning (av sputum?).

Referenser

The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!