Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Reyes syndrom:

- Encefalopati som uppkommer hos barn under 15 år som får influensa och samtidigt medicinerar med ASA.
- Hög mortalitet , 10-40%
- De som överlever får
ofta allvarliga neurologiska sequele
- Oklara patogenes.

Diagnostik

- Viktigt att i början av en epidemisäsong fastställa vilken influensatyp som härjar och att säsongen nu startat. Snabb diagnostik är nödvändig då de sjuka bör isoleras för att begränsa smittspridningen.
- Virus påvisas med immunoflorescens eller enzymimmunologisk teknik på infekterade celler. PCR på NPH-aspirat är också en möjlig diagnosmetod.
- Typning av virus kräver isolering i cellkultur.
- När det är klarlagt att säsongen satt igång och man har typat viruset så räcker klinisk diagnostik (på symptombild)

Behandling

- Endast till de med svår influensa eller i förebyggande syfte vid utbrott på tex sjukhem.
- Oseltamivir (Tamiflu) eller Zanamivir (Relenza) kan användas. De hämmar neuraminidas (och därmed frisättningen av nya virus från infekterade celler).
- Behandling bör sättas in inom 2 dygn efter symptomdebut och har då visats förkorta sjukdomsförloppet med något dygn i bästa fall.

Övriga virus

Bronkiolit (RS-virus)

- Initiala symptom: Hosta, snuva, feber

Inkubationstid: 5 dagar

Symptomtopp: Tilltagande djup hosta.
- Bronkobstruktion med pipande andning, allvarlig ventilationsstörning, svår dyspné, hög andningsfrekvens och interkostala indragningar.

Symptom-grad

Tid

Ödematös , inflammerad bronkiolvägg med nekrotiserat epitel och slembildning. Ger total ocklusion av små luftvägar med atelektasbildning eller hyperinflation.

Drabbade grupper

- Epidemier: Varannan vinter (jämna) sedan 80-talet högre topp med fler drabbade. Udda år lägre toppar, senare på säsongen (mars).
- Barn:
Dominerande agens hos dessa vid viral pneumoni. <2 år. Kort immunitet och samma barn kan drabbas igen.

- Äldre personer: Relativt vanligt även hos dessa. Vanligt hos yngre vuxna (värnpliktiga tex).

- Defekt cellulärt immunförsvar: Vanligt viralt agens vid pneumoni hos dessa (tex AIDS-pat).

Diagnostik

- Klinisk: Symptombild och epidemiologi (andra smittade i närheten, på sjukhuset?). Epidemier i december-mars.
- Immunofloroscens: Från NPH-sekret (sköljning). Snabbt, sensitivt, specifikt.
- Röntgen: Krävs ej rutinmässigt.

Dropp– eller kontaktsmitta

Viruset

- RSV A och B. A ger svårare förlopp än B.
- Paramoxyvirus: Enkelsträngat RNA. Helikalt, höljeförsett.

Symptom hos små barn (0-1 mån): Apnéer (centrala), slöhet, matvägran, irritabilitet.

Visar bild som pneumoni (infiltrat, ofta apikala / hilära) och uppblåsta lungor.

Behandling

- Intensiv övervakning: Inläggning om <v34 / allmänpåverkan / SaO2 < 92% trots behandling. Hem när 3 daagar fria från apnéer.
- Andningsunderstöd:
CPAP, ev intubering om svårt sjuk. Adrenalin. Ev bronkdilaterare.
-
Syrgas (SaO2 > 92% eftersträvas).
- Inhalerat ribavirin: Dålig dokumentation. Överväg i svåra fall.
- Specifika immunoglobuliner: Enbart profylaktiskt . Mycket dyrt. I undantagsfall! Vid prematura barn och barn med lungsjukdom + samtidig epidemiperiod.
- Ge inte: Kortikosteroider (systemiska, eller inhalerade), antibiotika (så länge inte bakteriell pålagring / diffdiagnos misstänks)

Organism
Spridning / Riskgrupper / kommentarer
Symptom / Diagnostik / Behandling
Coronavirus

- Ger SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
- Höljeförsett, sfäriskt virus med enkelsträngat RNA (+strängat). Helikal nukleokapsid.

- Smittspridning sker via infekterat sekret och fekal-oral kontakt.
- Nyupptäckt form ger SARS Denna kan sprida sig till nedre luftvägar till skillnad från de gamla formerna. Kan även ge viremi
- Lyder under
smittskyddslagen.

SARS:

- Inkubationstid på 2-7 (max 10) dagar.

- Hög feber (>38 o C)

- Myalgi, huvudvärk, frossa, diarré

- Hosta och andnöd

Diagnostik: PCR. Annars är det klinisk bild + vistelse i ett av WHO definierat område eller nära kontakt med annan smittad.
Morfologi:

- Diffus alveolär skada och multinukleära jätteceller hittades hos de patienter som dött av sjukdomen.

Herpes Zoster

- Unga: Nästan alla barn får vattkoppor. De har ofta lungförändringar som vid pneumonit (interstitiella), men sällan symptom från luftvägar.
-
Vuxna rökare: Kan få svår pneumoni med snabbt progredierande andningsinsufficiens.

- Vuxna rökare: Hosta och andfåddhet efter 3-5 dagar med vattkoppor. Därefter snabb progress av andningsinsufficiens.
-
Behandling: Respirator kan i svåra fall vara nödvändig.

Referenser

Infektioner i luftvägarna. Kalin, M; Örtqvist, Å. Infektionsmedicin: 150-187 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)
Lower respiratory tract infections. Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M. Medical microbiology: 217-240 Utgåva 3 - Elsevier: 2004 (Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M)
Nedre luftvägsinfektioner. Gothefors, L. Barnmedicin: 240-242 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)
The Lung. Maitra, A; Kumar, V. Basic Pathology: 479-540 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!