Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Tecken till pneumoni hos barn

Allmänt

- Symptom och klinisk diagnostik av pneumoni är mycket osäker. Det går i princip inte att säkerställa att en patient har pneumoni och det finns inga säkra test att utföra för att få diagnos. Vad som däremot är möjligt är att på basen av den kliniska bilden utesluta pneumoni med god säkerhet (97% negativt prediktivt värde). Detta medför att en stor andel patienter kommer att behandlas i onödan.

Röntgen

Barn

- Typisk sjukhustoria och kliniska fynd: Röntgen tillför ingenting! Kan inte skilja mellan bakteriell och viral pneumoni. Kan inte utesluta pneumoni.
- Feber med okänt fokus: Lungröntgen som del i utredning.
- Behandling ger inte ett förutsett svar: Också lämpligt med röntgen.
- Uppföljande röntgen: Om klassisk lobär pneumoni, eller påtaglig pleuritretning/pleuravätska, eller om läkningsförloppet blivit långdraget. Röntgen 6-8v efter insjuknandet. Återkommande pneumonier bör också röntgas. I alla övriga fall behövs ingen uppföljande röntgen.

Vuxna

- Betraktas som golden standard i studier: Behöver dock sällan göras i akutskedet i öppenvård. En klinisk diagnos räcker.
- Röntga om: Slutenvård. Oklart infektionsfokus.
- Uppföljande röntgen: Rökare > 40-50 år, kvarstående luftvägssymptom. 6-8v efter insjuknandet.

Mikrobiologisk diagnostik

Odling

- Nasofarynxodling saknar i princip diagnostiskt värde: Nasofarynx är koloniserat med H influenzae, pneumokocker och moraxella catarrhalis.
- Då frekvensen av antibiotikaresistenta stammar ökar kan en NPH-odling vara av värde vid upprepade otiter .
- Sputumodling fungerar , särskilt om den tvättas, men är svår att få på barn < 10 år då de har svårt att medverka.
- Blododling: Positiv hos 2-3% av barn med pneumoni. Kan växa hos upp till 20-30% av vuxna

Symptom och diagnostik av pneumoni

Hög andningsfrekvens

Infrasternala och interkostala indragningar.

Hosta, utan snuva, kräkningar

Buksmärtor vid basal pneumoni

Diarré

Muskel– och ledvärk

Meningism

Röda symptom vid bakteriemi.

Ålder
Tecken

- Takypné är mest sensitivt och specifikt hos barn
- Torakala indragningar: Pga minskad compliance hos inflammerad lunga.
- Symptom utanför luftvägarna: Meningism, buksmärtor vid basal pneumonier.

< 2 månader

>60 andetag/min

2 månader—1år

>50 andetag/min

1-5 år

>40 andetag/min
Hosta + svårigheter att andas .
Ronki är tecken till viral pneumoni med obstruktivitet.

Markörer för allvarlighetsgrad hos pneumonin

Kliniskt tecken

Spädbarn som bör vårdas på barnklinik

Äldre barn som bör vårdas på barnklink

Bör ha intensivvård

Vuxna: CRB65. 1p/uppfyllt kriterium.

SaO2

<90%, cyanos

<90%, cyanos

<93%, trots > 60% O2 i inandningsluft

- Confusion (nytillkommen)
- Respiration >30/min
- Blodtryck: <90 systoliskt, eller <60 diastoliskt
- Ålder > 65 år.

0p: Vård i hemmet
1p: Sjukhusvård eller öppenvård med uppföljning
2p: Sjukhusvård
3-4p: Eventuellt IVA-vård.

Andningsfrekvens

>70

>50

Stigande

Andningens karaktär

Andningssvårigheter, intermittent apné, gynende (”grunting”)

Andningssvårigheter, ”grunting”

Andningen sviktar, återkommande apnéer, långsam oregelbunden andning. Ev högt PaCO2

Allmäntillstånd

Äter inte

Dehydrering

Chock, utmattning

Virus eller bakterier?

Typisk bakteriell
Viral
Atypisk bakteriell

- Abrupt insjuknande: Allmänpåverkan, muskelvärk, diarré och kräkningar innan hostan kommer.
- Ingen i omgivningen sjuk.
- CRP:
Högt, >100 är tecken på bakteriell pneumoni.
- LPK: Ringa värde hos barn. Stress och feber ger leukocytos (polyöverskott)
- Diff: Vid mononukleos, kikhosta.

- Rinnsnuva, besvärande hosta och opåverkat allmäntillstånd.
- CRP: 20-60 vid viral pneumoni. CRP < 20 efter >24h duration talar starkt för viros. Antibiotika ej indicerat.
- Flera i familjen drabbade

- Långdragen hosta , huvudvärk, trötthet. Torrhosta.
- CRP, leukocyter: Mer moderat förhöjda.
- Flera i familjen drabbade

Referenser

Allmänt om diagnostik av luftvägsinfektioner. Gothefors, L. Barnmedicin: 242-244 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)
Infektioner i luftvägarna. Kalin, M; Örtqvist, Å. Infektionsmedicin: 150-187 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!