Lipidansamling

Lipider binder ECM och LDL ansamlas i intiman

Oval: ROS

Endoteldysfunktion

- Hyperlipidemi
-
Hypertension
-
Rökning: Toxiner
-
Hemodynamiska faktorer
-
Virus
-
Immunreaktioner

Endotelaktivering

INF-gamma

Oval: Cytokiner
Oval: Tillväxtfaktorer: FGF, TGFβ

Nekrotiskt centrum

Cellskräp, kolesterolkristaller, skumceller

Fibrös kapsel

SMCs, makrofager, skumceller, elastin, kollagen, proteoglykaner, angiogenes

Monocyt

T-cell

Text Box:
Text Box:

Blödning från läckande nybildat kärl.

Aterom

Adhesionsmolekyl

Text Box:
Text Box:
Text Box:
Right Arrow: Uppkomst av ett aterosklerotiskt plack med tiden

Aterogenes

Lipider

Att hyperkolesterolemi ligger bakom aterogenes indikeras av följande:
- Kolesterol och kolesterolestrar dominerar som lipider i placken.
- Genetiska defekter i lipoproteinupptag och –metabolism associeras med accelererad ateroskleros. Homozygot familjär hyperkolesterolemi , orsakad av inadekvat upptag av LDL till levern (pga defekta receptorer), kan leda till hjärtinfarkt innan patienten fyllt 20.
- Andra ärftliga eller förvärvade tillstånd som orsakar hyperkolesterolemi (tex hypothyroidism, diabetes meillitus) leder till för tidig ateroskleros.
- Tydlig korrelering mellan svårigheten hos aterosklerosbildning och plasmakolesterol och plasma-LDL nivåer.
- Sänkning av kolesterol och/eller LDL i plasma minskar progressionen hos ateroskleros, leder till att vissa plack går tillbaka och reducerar risken för

kardiovaskulära händelser. Sänkningen kan ske mha diet eller läkemedel.
1. Kronisk hyperlipidemi => ackumulering av lipider i intima
2. Oxidering av lipiderna mha fria radikaler från lokala makrofager eller endotelceller
3. Intag av oxiderat LDL i makrofager via scavenger receptorn: Skumcellsbildning
-
Oxiderat LDL stimulerar frisättning av tillväxtfaktorer, cytokiner och kemokiner från endotelceller och makrofager. Detta rekryterar fler monocyter. Oxiderat LDL är dessutom toxiskt för endotelceller och glatta muskelceller och kan inducera endotelcellsdysfunktion.
-
Dysfunktionellt endotel rekryterar inflammatoriska celler pga bla uttryck av VCAM-1 (attraherar

monocyter och T-celler). De migrerar genom endotelet pga stimulans från lokalt producerade kemokiner.

Inflammation

- Monocyter omvandlas till makrofager => sväljer oxiderat LDL (i början en försvarsmekanism som tar bort skadligt fett från kärlen, blir skadligt när lipidackumuleringen är för stor för att kunna tas omhand). Aktiverade makrofager (pga interaktion med oxiderat LDL) producerar cytokiner som rekryterar fler leukocyter och ROS som oxiderar fler lipider.
-
T-celler rekryteras till intiman (oklart om det sker via bakteriella eller virala antigen, heat-shock-

proteiner, modifierade artärväggsbeståndsdelar eller av den lokala inflammatoriska miljön). T-cellerna skapar inflammatoriska cytokiner (tex IFN- γ) som aktiverar makrofager, endotelceller och glatta muskelceller.
- Inflammationen leder till
bildandet av tillväxtfaktorer som signallerar för proliferation av glatta muskelceller och ECM-syntes.

Glatta muskelceller

- Bidrar till att en ”fatty streak” övergår till ett moget aterom. Bidrar tillsammans med ECM-

Intima med endotel och basalmembran

Media med glatta muskelceller

Adventitia

Uttransport av en del oxiderat LDL

- Från lesionen sker då vissa skumceller vandrar ut via lymfan och mha HDL som plockar upp fettet.

Proliferation och migrering av SMCs, syntes av mer ECM

Referenser

The Blood Vessels. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 339-378 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!