Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Anamnes

- Smärta: Debut, duration, relation till ansträngning/vila, utstrålning, karaktär, utbredning
- Funktion: Gångsträcka? Neurologisk påverkan (kraft, sensibilitet)
-
Riskfaktorer: Rökning, lipidstatus, hypertoni, diabetes

Status

- Palpera pulsar: Aorta, femoralis, poplitea, dorsalis pedis, tibialis posterior. Lyssna efter blåsljud som indikerar stenos (buk, ljumskar, nedtill på ryggen - njurartärer). Försök bestämma ev förträngnings lokalisation (förträngningar ovan inguinalligamentet är mycket mer lämpade för kir intervention).

- Ankeltryck: Med doppler. Beräkna ABI och tolka enl tabell nedan.
- Höglägesprov: Höj benet. Det bleknar då vid försämrad art cirk. När det sedan åter sänks ses hyperemi , dvs det blir rödare än det friska benet.

Handläggning - extremitetssmärta

Förslag på handläggning vid misstanke om benärtärsjukdom

Anamnes + status

- Skilj från diff diagn
- Funktionell bed (gångsträcka etc)
- Ankeltryck + ABI

ABI < 0,9

ABI > 0,9

Benartärsjukdom

Claudicatio intermittens

Kritisk / akut ischemi

Gångträning

Riskfaktorprevention (primärvård)

- Rökstopp! Förbättrar prognos och kan ofta ge snabb symptomlindring och motverka uppkomst av nekroser / gangrän
- Hypertoni, lipidrubbning, diabetes
- Trombocythämning (ASA i lågdos)

Invalidiserande symptom efter 3-6 mån behandling: Remiss till kärlspecialist för bedömning. DT / MR angiografi görs enbart inför ett eventuellt operativt ingrepp!

Akut remiss för kärlkir bed:
- Kritisk ischemi: Inom ett par dagar
- Akut smärta med misst trombos/embolisering: Prompt omhändertagande!

Gångprov: Ankeltryck / ABI efter arbete vid typiska symptom

Onormalt

Normalt

Ej benartärsjukdom. Diffdiagnos?

Ej benartärsjukdom. Diffdiagnos?

UL / Duplex

Vid diskrepans mellan objektiva fynd och pats symptom. I oklara fall. Ger oftast ej mer information än anamnes och ovan nämnt status .

Differentialdiagnoser - smärta i extremitet

Kronisk, långvarig värk

Kronisk ischemi - claudicatio intermittens

- Gradvis debut
- Snabbt övergående i vila
- ABI < 0,9
- Ingen vilovärk / nattlig värk

Spinal stenos

- Smärta viker ej prompt när pat stannar. Kan kräva tex huksittande för bättring. Viker först efter 10-15 min.
- Typisk lokalisation båda låren.

Nervrotskompression (diskbråck)

- Utstrålande smärta i en extremitet.
- Pos lasegue
- Neurologiskt bortfall.

Coarctatio aortae

 

Tromboangiitis obliterans (Mb Burger)

- Ung storrökande man.
- Svår distal extremitetsischemi

Perifer neuropati / neuralgi

- Brännande, stickande smärta. Progredierande distalt - proximalt. Normal kärlundersökning.

Akut isättande värk

Trauma

Anamnes...

Compartmentsyndrom

- Nyligen operation, eller trauma.
- Hård, konsistensökad extremitet
- Kontrakturer distalt

Arterit

- Inflammatoriskt påslag (CRP/SR), vaskulitmarkörer

Dissektion

- Migrerande stark smärta

Trombos / emboli

5P: Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia och Paralysis
- Hastig debut, momentant eller över ett par timmar

Kritisk ischemi: Försämring av kronisk ischemi

- Nattlig värk, sover med benet över sängkanten
- Ev sår/gangrän
- Ankeltryck < 50-70mmHg

Tolkning ankeltryck och ABI (Ankel Brachial Index)

0,9 - 1,1

Normalt

<0,9

Ateroskleros

<0,5

Claudicatio

0,3

Vilovärk, ischemi

0,2

Gangrän / sår

Klart förhöjt (ankeltryck > 250mmHg)

Tyder på stela kärl till följd av intima / mediaskleros vid utbredd ateroskleros, eller diabetes. ABI har då inget diagnostiskt värde. Överväg tåtrycksmätning.

Ankeltryck < 50mmHg

Klar risk för kritisk ischemi

Referenser

Perifera artärsjukdomar. Gottsäter, A; Mätzsch, T; Thulesius, H. Läkemedelsboken: 393-406 Utgåva 2014 - Läkemedelsverket: 2014 (Andersson Öhrvik, P; Hambn, C; Magnusson, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!