Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Tecken till hypovolemi

Kliniska tecken på dehydrering

Anamnestiska tecken

- Hur länge har pat varit sjuk?
- Kräkningar?
Hur mycket? Hur länge?
- Diarré? Hur mycket hur länge?
- Diures: När kissade pat senast? Hur såg urinen då ut?
- Törst? Subjektiv muntorrhet till våldsam längtan efter vatten.

Statustecken

- Nedsatt urinproduktion: Golden standard, men kan ej värderas i akutskedet. Normal urinproduktion är minst 0,5ml/kg/h (840ml/dygn för 70kg person)
- Takykardi och lågt BT: Tecken på mer grav hypovolemi (se ovan)
- Perifer kyla och blekhet
- Marmorering:
Vasokonstriktion i ytliga vener för

att centrera blodvolymen leder till stas i dem och de framträder som blåaktiga linjer i huden. Tecken till grav intorkning.
- Nedsatt hudurgor:
Kan vara svårbedömt, särskilt hos äldre patienter
- Insjunkna (halonerade) ögon: Djupt liggande ögon som omges av blåaktig vävnad. Tydligast hos barn.
- Medvetslöshet: Allvarlig dehydrering.

Kliniska tecken på blodförlust

- Långsam blödning: Successiv ersättning av blodvolym med extracellulärvolym. Ingen

hypovolemi, därmed enbart trötthet, blekhet, anemei.
- Akut blödning:
Hypovolemin ger de tydligaste symptomen och påverkan på patienten.
- När du upptäcker att patienten har kliniska tecken till blödning har denne sannolikt blött minst 1,5l: Detta då det är svårt att upptäcka kliniskt (såvida inte blödningen är uppenbar). Räkna med detta vid behandling!

Symptom vid blödning av olika grad (normal blodvolym 70 ml/kg)

Volymförlust i %

Volymförlust i L

Puls

Blodtryck

Allmänna symptom

10%

0,5

-

-

Förloras vid blodgivning ... Inga symptom

20%

1,0

-

Kompenseras av venös vasokonstriktion + vätskemobilisering från vävnader. Yrsel och BT-fall i stående. Nedsatt diures. Blek. Orolig.

30%

1,5

Minskad diures, dålig kapillär återfyllnad, oro, takypné

40%

2,0

↑↑

↓↓

Chockbild med uttalad BT-sänkning (<100mmHg), puls > 120, omtöckning. Perifer vasokonstriktion, konfusion/ medvetslöshet. Ingen diures.

Symptom vid förlust av total volym av olika grad (70kg)

3%

2L

-

-

Måttlig dehydrering. Törstig, matt. Ej mer påtagliga tecken till dehydrering.

5%

3-5L

-

Påtaglig dehydrering. Torra slemhinnor, nedsatt turgor. Minskad urinproduktion, koncentrerad urin.

5-10%

4-7L

Svår dehydrering. Pat på väg in i chocktillstånd. Ger anuri (njuren får ej adekvat perfusion), postural yrsel och påtaglig perifer kyla (kall och blek hud). Om marmorering är pat i manifest chock. Flytta till IVA för intensiv vätskebehandling , övervakning av timdiures, artärtryck, CVP, EKG, respiration.

Labbprover vid hypovolemi
B-Hb/B-EVF

- Exklusivt i blodbanan. Ger hygglig uppfattning om plasmavolymen vid dehydrering (höga värden vid låg plasmamängd)
- Säger inte så mycket om extracellulär vätskemängd.
Pågående blödning minskar också säkerheten.

Klorider

- Dominerande extracellulär anjon: Sänkning av konc ger kompensatorisk ökning av andra anjoner (särskilt HCO3).
- Kloridförlust ger alltså metabol alkalos hypokloremisk alkalos. Vid långvariga kräkningar.

Natrium

- Dominerande extracellulär katjon: Viktig för osmolaliteten i detta rum.
- Relativt konstant mängd: Ökad koncentration indikerar förlust av vätska extracellulärt och vise versa.
- Detta gäller inte om tex diarré/kräkningar som kan ge stora Na-förluster.

Base excess/syra-basstatus

- Värderar syra-basstatus i frånvaro av komplett arteriell blodgas.
- Metabol alkalos vid kloridförlust: Ersätt med NaCl
- Metabol acidos vid dålig vävnadsperfusion: Ersätt med ringer-acetat

Kalium

- Dominerande intracellulär katjon: Konc starkt beroende av förflyttning mellan IC och EC rummen.
- Syra-basförändringar påverkar— hyperkalemi vid acidos och vise versa. Ofta räcker att normalisera syra-bas för att K också skall normaliseras.

Kreatinin

- Ökning av [kreatinin] hos tidigare frisk individ: Allvarlig vätskebalansrubbning, intorkning eller akut njursvikt

S-osmolalitet

- Värderar vattenmängd i extracellulärrummet: Hög osmolalitet vid vattenbrist och vise versa.
- Na-konc bestämmer oftast osmolaliteten i plasma.

 

Referenser

Omhändertagande och anestesi vid akuta ingrepp och sjukdomstillstånd. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 183-210 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!