Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Val av vätska

Kristalloider

- Går snabbt ut i extracellulärrummet och är inte optimala för att ersätta stora blodförluster.

Ringeracetat

- Balanserad saltlösning med vissa Cl-joner ersatta av acetatjoner. Detta förhindrar att en hög tillförsel av Cl ger en metabol acidos genom minskning av [HCO3] i plasma.
- Hypotont och
skall inte ges i för stora mängder vid skalltrauma då det kan orsaka hjärnödem.

NaCl

- Isotont, 0,9 volym-%. Att föredra om pat förlorat mycket Cl pga kräkning.

Kolloider

- Stannar bättre i blodbanan och ersätter därmed blodförluster bättre. Innehåller stora molekyler som dextran, albumin, polypeptider, stärkelse. Penetrerar inte kapillärväggarna lika lätt.
- Vid grav intorkning
som gett cirkulatorisk påverkan (sjunkande BT, takykardi).
- Kombinera med kristalloider:
Detta för att expandera även det extracellulära rummet och för att motverka kolloidinducerad njurpåverkan.
- Försämrar koagulationen!
Bör därför inte ges som ersättning vid blödning.
- Har maxdoser: Macrodex (1l), voluven/venofundin (3l).
- Albumin: Dyrare, men saknar maxdos.

- Vid skalltrauma!

Blodkomponenter (naturliga kolloider)

- Plasma: Om färskfrusen ersätter den koagulationsfaktorer. Vid hjärnblödning och misstänkt försämrad koagulation (PK/APTT högt).
- Erytrocyter: Om stora blodförluster. Kan bli avgörande om anemi, hypovolemi och svårbehandlad chock. Återställer syrebärande förmåga i blodet!
- Nackdelar: Risk för allergiska reaktioner , liten infektionsrisk , påverkan på immunförsvar .

Vid blödning

- Om blod ersätts med vätskor, spädes det ut! Patienten får sämre syrebärande förmåga, sämre koagulation. Unga friska tolererar att deras blod spädes till Hb 70-80 , medans äldre, hjärtsjuka kanske kräver ett Hb på 110.
- Utspädning av blodet ger
angina pectoris, konfusion, metabol acidos.

Vätskebehandling i akutskedet

Brännskada, profus svettning

Hög andnings- frekvens

Diarré: Förluster av HCO3 + K ger hypokalemi + acidos

Polyuri (hyperglykemi, ADH-insuff, efter akut njurskada, binjurebarks- svikt)

Ersätt beräknade förluster + dagliga förluster under ett dygn framöver

Man, 70kg med hypotoni och hög puls som inte har en stor blödning: Räkna med 7L (10%) förlust + basalbehov 2,1L. Låt 300-500ml gå in snabbt (rinnande) på ett par minuter. Monitorera svaret. Låt sedan resten av den litern gå in på 15 min. Ersätt resten av förlusterna (6L) på 4-6h. Ordinera ytterligare 2L samma dygn för att ersätta basalbehovet.

Kräkning: Sur magsaft (H + Cl) och ganska mycket K (relativt hög K koncentration i magsaften). Detta kan leda till hypokalemi och alkalos .

40%

20%

Intracellulärt

Interstitiellt

Plasma

Andel av kroppsvikten i de olika vätskerummen
Fördelning av 1l av olika typer av vätskeersättning mellan de olika vätskerummen

Vätska som fritt passerar ut ur blodbanan och in i celler (NaCl och glukos) fördelar sig proportionellt mellan de olika vätskecompartments som finns i kroppen.

Från traumaföreläsning: Blod är alltid prio som ersättning vid blödning!

- Beställ blod! 4 påsar erytrocyter + 4 påsar plasma + 1 trombocytkoncentrat = 2l helblod.
- 0-neg blod, AB-pos plasma!
- I väntan på blodet (om det inte finns färdigt på akutrummet): Ge KRISTALLOIDER. Kolloider försämrar koagulationen .
-
2l ringer (en snabbt och en långsamt parallellt). Håll BT kring 85-90.
- FÖR MYCKET VÄTSKA KYLER NED PATIENTEN. Detta gäller även om de är förvärmda. Kristalloider kräver stora volymer för att ersätta blödning då de inte stannar i blodbanan.

Anestesibok

- Unga tål att upp till 40% av blodet förloras och ersätts med kristalloider/ kolloider. Äldre tål 25%.

Signifikant Blödning

Thorax

Buk

Bäcken

Lårben

Dagliga vätskeförluster: 30ml/kg

Hud:

16%

Urin:

55%

Feces

4%

Andningsvägar

25%

670ml

250ml

80ml

1000ml Glukos, 50mg/ml

 

750ml

250ml

1000ml NaCl, 9mg/ml

 

 

1000ml

1000ml Macrodex

Behandling av blödning enl anestesiologibok

Blödning upp till 10%

Ringeracetat: Volym = 4 x förlorad volym. Risk för hypotermi vid större blödningar pga stora volymer!

Blödning 10-40%

Ringeracetat + dextran: Lika delar. Samma volym som den som förloras.

Blödning > 40%

Erytrocyter + dextran/albumin/plasma: Lika delar.

Blödning > 50%

Erytrocyter + färskfrusen plasma: Lika delar. 4 påsar av varje motsvarar totalt 2l

Blödning nära 100%

Lägg till trombocytkoncentrat

Referenser

Omhändertagande och anestesi vid akuta ingrepp och sjukdomstillstånd. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 183-210 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!