Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Patient helt utan risk som kan gå hem

- Slagit i huvudet
- Ej förlorat medvetandet
- Inga minnesluckor
- Vaken, alert och orienterad.
- Inga riskfaktorer för intrakraniell blödning

Pat skall vid ev hemgång instrueras att åter söka sjukvård om något av följande symptom uppstår (kräver att någon kan vaka över patienten i hemmet):

- Medvetandesänkning: Väck pat varannan timme.
- Illamående eller kräkningar som tillkommer
- Krampanfall
- Läckage av blod eller lättrinnande vätska
från näsa eller öra
- Tilltagande huvudvärk
- Tillkomst av svaghet eller känselbortfall
i arm eller ben.
- Förvirring eller personlighetsförändring
- Pupillvidgning
och/eller tillkomst av dubbelseende eller annan synrubbning
- Snabb eller långsam
puls.

Commotio hos vuxna

Symptom och definition

- Definition: Slag mot huvudet (trafikolyckor, fallolyckor, sportrelaterade olyckor vanligen) som givit kortare medvetandeförlust eller amnesi. I sällsynta fall längre medvetslöshet.
- Amnesin är anterograd från våldtillfället. Längden på amnesin korrelerar ofta med kraften på våldet.
- Huvudvärk, illamående, kräkningar förekommer och pat kan vara förvirrad och ostadig i inledningsskedet.
- Bestående huvudvärk, koncentrationssvårigheter, uttröttbarhet i flera dagar och ibland mycket länge, kroniskt förekommer (hos 10-20% av patienterna i vissa studier).

- Pat får inte ha några neurologiska bortfallssymptom som tex förlamning, svaghet i extremiteter, påverkad pupillreflex.
- CT skalle skall vara invändningsfri: Var frikostig med denna undersökning, särskilt vid tecken till fraktur i skalle, skallbas eller nacke, samt vid blödningsrisk.
- Gör helst CT minst 6h efter olyckan (om inte tecken på akut sjukdom föreligger)

Epidemiologi

- 20 000 personer/år drabbas av skallskada i Sverige. 80% är lindriga och inkluderar commotio.
- 26 000 barn söker / år för commotio (akut pediatrik).

Eventuell hemgång

- Pat med commotio och kortare minnesförlust / medvetandesänkning, samt blank CT kan skickas hem om 6h gått från tramat till dess att CT-undersökningen genomförts.
- Samma förhållningsregler om när pat skall söka åter som nämnts tidigare.

Observation på sjukhus

- Alla pat med patologi på CT: Kontusion, fraktur, epiduralhematom, subduralhematom.
- Överväg kontakt med neurokirurg om skallfraktur eller djupare skada påträffas. ÖNH-jour om ansiktsskador.
- Överväg fortsatta CT-undersökningar
för att följa förloppet. Helst minst 6h mellan undersökningarna.
- Glöm inte halsryggen!

Övervakningen

- Medvetandegrad: RLS/GCS var 15e minut i början, sedan gelsare.
- Puls och BT
- Smärtlindring:
Panodil eller panocod. Undvik NSAID pga blödningsrisk.
- Ej sederande (tex diazepam) pga försvårande av bedömning av medvetandegrad.

- Pat behöver inte vara fastande.

Uppföljning

- Remiss till neurorehab: Minskar risk för kvarstående kroniska symptom. Återbesök till neurolog eller neurokirurg inom 3 månader för klinisk kontroll.

Commotio hos barn

- Samma definition som hos vuxna.
- GCS 15 / RLS 1 hos barn:
Vaket med öppna ögon, ger ett muntligt svar och lyder en uppmaning.
- Vid GCS 14 vid något av följande: Öppnar ögonen enbart på tilltal, desorienterad, eller kan inte lyda uppmaning, utan bara lokalisera smärta.
- Barn < 3 år (preverbala): CCS (Childrens Coma Scale). Liknande poängsättning som GCS. Mer liberal med commotiodiagnos pga svårare att ta anamnes och status.
- Dominerande orsak: Fallolycka i hemmet (från hus, våningssäng, skötbord, soffa), eller trafikolycka (ger allvarligare skador—hjälm hjälper!).
- Små barn (<2 år) kan få skallfraktur redan vid fall från soffa ned på matta och riskerar då att få intrakraniell skada/blödning.

Ökad risk för intrakraniell skada: Alltid inläggning

- GCS < 15 / RLS > 1
- Stort trauma i anamnes
- Neurologisk påverkan
- Ihållande kräkningar / huvudvärk
- Tecken till skallfraktur / skallbasfraktur:
Svullnader, likvorré, hematotympanon
- Medvetslöshet > 5min

- Inläggning: CT, övervakning, ev NK-konsult, antibiotika vid skallbasfraktur.

- Överväg också inläggning vid: Sociala problem (tex språksvårigheter), långa resvägar, oro hos föräldrarna.
- Fatta inte beslut om hemgång vid första

undersökningen! Vänta någon timme, undersök barnet igen och bestäm dig sedan.

Kontroller vid inläggning

- 4ggr/h de första 2-3h: Vakenhet, pupiller, BT, puls.
- Efter detta 1 gång/h.

CT och ev hemgång

- Liberala indikationer för CT vid commotio: Stråldosen är försumbar i sammanhanget och en lätt sedering kan ges till även de minsta.
- Normal CT + GCS 15 + commotio: Ingen risk för försämring. Barnet kan gå hem.
- Patologi på CT ses rel ofta, även då barnet är opåverkat: 10% vid GCS 15 (1% behöver NK)
- Risken för patologi på CT ökar kraftigt med sjunkande GCS: 17% vid GCS 14 och 32% vid GCS 13!

Postcommotionellt syndrom

- Kvardröjande symptom: Huvudvärk, yrsel, dimsyn, koncentrationsproblem, ökad stresskänslighet.  
- Informera föräldrarna om detta vid hemgång.

Handläggning av skalltrauma och commotio

Referenser

Commotio cerebri. Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M. Akut pediatrik: 360-362 Utgåva 7 - Liber: 2010 (Norgren, S; Ludvigsson, J; Norman, M)
Skallskador, lindriga (commotio, hjärnskakning). Svensson, M; Bellander, B-M. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1178 (Läst: 2013-01-13) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Commotio och våld mot huvudet