cigarettrökning är intressant
-
Antal paketår.
-
För hur länge sedan slutade du?
-
Passiv rökning om den är signifikant, kan vara en riskfaktor för cancer och leda till exacerbationer av lungsjukdom.
-
Lungcancerrisken faller gradvis under årtiondet efter att man slutat röka.
- Den gradvisa sänkningen av lungkapaciteten vid
KOL återgår till samma hastighet som hos normalbefolkningen efter att man slutat röka.
- Även
andra tillstånd i lungorna är kopplade till rökning: Spontanpneumotorax, respiratorisk bronkiolit, interstitiell lungsjukdom, langerhans cell histocytos, Goodpastures syndrom med lungblödning.

Annan exponering

- Kisel och asbest: Ger pneumokonios. Asbestexponering ökar risken för lungcancer, synergistisk effekt med tobaksrökning.
-
Mögligt hö: Eller andra organiska exponeringar som kan ge hypersensitivitetspneumoni (”Farmers Lung”)
-
Kvalster, husdjur, pollen, diisocyanater: Kan förvärra en astma
-
Infektionsexponering: Vistats i område med/i närkontakt med människor som har tuberkulos, histoplasmos etc.

Andra sjukdomar

- Systemisk reumatisk sjukdom: Kan vara associerad med lungsjukdomar
-
Cancer annorstädes: Risk för metastaser.
-
Immunbristsjukdomar: Ökar risken för lunginfektioner. Lungorna är den vanligaste platsen för AIDS-relaterade infektioner. Även Ig-brist och leukemi/lymfom bör eftersökas.
- Behandlingar: Immunnedsättande läkemedel och kemoterapi ökar infektionsrisken.
-
Biverkningar av läkemedel: Betablockare ger bronkokonstriktion, ACE-hämmare ger hosta.

- Undersök: Andningsfrekvens, feber, BT, lungauskultation, perkussion, pulsoximeter
- Prover/utredning: CRP. Sputumodling, PCR från svalgvägg (mycoplasma, pertussis)

Kronisk

- > 8 veckor
- Oftast inte infektion.
- Kompletterande utredning:
Röntgen, ev CT, PEF, spirometri, EKG
- Prover: Hög SR ger misstanke om malignitet, TBC, autoimmun sjukdom

Red flags i samband med hosta

- Dyspné

- Hemoptys
- Viktnedgång
- Dåligt allmäntillstånd
- Hosta med hög feber under flera dagar
- TBC-exponering
- HIV-smittad + hosta.

Röntgen

- Akut: Vid misstanke om pneumoni
- Kronisk: Gå vidare med röntgen om ingen orsak fastställts. Ibland behövs även CT.

Anamnes

Rökning

- Nuvarande rökning? Tidigare rökning? Ffa

Bakgrund

- Naturlig reaktion (reflex) på irritering av luftvägsslemhinnan. Uppstår vid inandning av damm, rök eller annan gas. Irriterande stimuli kan även vara inflammation till följd av patologi i luftvägarna.
- Mycket vanlig orsak till besök i öppenvården.

Akut

- < 3 veckor
- Vanligen infektionssjukdomar.
- Urakut vid främmande kropp
i luftvägarna. Var särskilt uppmärksam på små barn med hosta.
-
Fråga om: Frekvens, utseende, konsistens på slem. Utlösande agens. Symptom/sjukhistoria  hjärtsjukdom.

Handläggning

Symptomgrad

14

10

5

2

Torr, irriterande hosta

Produktiv hosta

Viral bronkit

- Vanligt med upprepade episoder pga återkommande infektioner
- Ger först
torr, irriterande hosta som sedan ersätts av produktiv .

Kvarstående besvär i månader indikerar astma. Särskilt om nattetid

Duration (dagar)

14

10

5

2

Kraftig, skällande hosta

Pseudokrupp

- Varar 7-10 dygn.
- Psykogen hosta hos barn som av någon anledning vill ha uppmärksamhet. Försvinner under sömn!

Mer konstant variant

- Tracheomalaci
- Kompression av stora luftvägar:
Tumör, hiluskörtlar, kärlring.

Kikhosta

- Ett par minuter långa attacker med täta hoststötar. Ger central cyanos . Efteråt kiknar barnet eller kräks.
- Attacker någon gång per timma.
Besvärsfri mellan attackerna.

Inhalation av främmande kropp ger liknande attack.

Sannolika orsaker till hosta i olika åldrar (barn)

0-4 veckor
1-12 månader
1-4 år
5-12 år
13-18 år

- Medfödda missbildningar: Tracheomalaci, tracheo-esofageal fistel
-
Aspiration: Sekundär till GERD, omogen svalgmotorik
- Bronkopulmonell dysplasi
- Familjär bronkiektasi
- Cystisk fibros
- Orörliga cilier

- Övre luftvägsinfektion
- Bronkiolit/RSV
- Bronkopulmonell dysplasi
- Atypisk bronkopneumoni:
Chlamydia, mycoplasma, CMV
- Aspiration
- Familjära bronkiektasier
- Passiv rökning

- Övre luftvägsinfektion
- Astma
- Recidiverande virusbronkiter:
Inkl pseudokrupp
- Familjär bronkiektasi
- Främmande kropp

- Astma
- Recidiverande virusbronkiter
- Mycoplasma
- Kikhosta

- Astma
- Aktiv rökning
- Psykogen hosta

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!