Fysikalisk undersökning

Inspektion

- Andningsfrekvens och andningsarbete: Ansträngd, snabb andning indikerar ökade krav på andning (ökat andningsdriv) eller ökat motstånd mot andning (obstruktion). Vid obstruktion ses paradoxal andning, dvs att arbete krävs för exspiration (acessoriska andningsmuskler).
- Assymetrisk expansion av lungorna: Endobronkial obstruktion av ena lungans stambronk, unilateral parenkymal eller pleural sjukdom, unilateral phrenicuspares
- Abnormaliteter i bröstkorgen: Kyfos, skolios, ankyloserande spondylit
-
Flail Chest: Vid flera revbensbrott. Bit av bröstkorgen sugs in vid inspiration pga minskad stabilitet till följd av frakturerna.
- Cyanos: Läppar och fingrar. Tyder på hypoxi.
- Oro/rastlöshet: Tyder på hypoxi i CNS
- Tracheal deviation: Pga ventilpneumothorax. Mediastinum och trachea trycks bort från den sida som har pneumothorax pga expansion av luftfyllda hålrummet.

Palpation

- Kan bekräfta assymetrisk expansion av bröstkorgen.
- Vibrationer:
Skapas av att man talar och överförs till bröstkorgsväggen. Minskad överföring pga pleuravätska och endobronkial obstruktion. Ökade vibrationer pga pulmonell konsolidering (tex pneumoni).
- Fokal ömhet: Vid revbensfrakturer
- Perkussion: Dov perkussionston vid konsolidering eller pleural effussion. Hypersonor perkussionston vid pneumothorax eller emfysem.

Auskultation

- Normalt: Vesikulära andningsljud. Inspiration längre och högre än exspiration.
-
Andningscykel: Förlängt exspirium tyder på

obstruktivitet. Kussmaul andning: Hyperventilering med stora tidalvolymer tydande på svår metabol acidos (ketoacidos hos diabetiker, njursvikt)
-
Dämpade andningsljud: Endobronkial obstruktion, luft eller vätska i pleuran.
-
Konsolidering: Bronkiella andningsljud som har ett mer framträdande exspirium, inget uppehåll mellan inspirium och exspirium. Ljudet leds via konsolideringen direkt från luftrören till stetoskopet.
-
Krepitationer: Skapas när alveoler och små luftvägar öppnas och stängs under andning. Interstitiell lungsjukdom, mikroatelektaser, vätska i alveolerna
-
Pipljud: Mer framträdande under exspiration än inspiration. Skapas av svängningar i luftvägarna pga flödesbegränsning. Bronkospasm, luftvägsödem eller kollaps, intraluminal obstruktion (tumör, sekretion)
- Rhonki:
Skapas när det finns fri vätska eller mukus i luftvägarnas lumen. Lågfrekvent vibrationsljud. Hos astma/KOL-patienter, men kan utebli vid kraftfull bronkkonstriktion vid astma. Akuta lungödem kan ge obstruktiva ljud (kardiell astma).
- Pleural friktion (gnidningsljud): Inflammerade pleurala ytor gnids mot varandra. Låter som kramsnö. Både inspiratoriskt och exspiratoriskt.
- Stridor: Övre luftvägshinder. Krupp eller främmande kropp.

Kardiellt status

- Halsvenstas: Ökar vid högerkammarsvikt, lungemboli, hjärttamponad, stor tricuspidalisinsufficiens (pulserande halsvenstas). Mäts med patienten i 45 grader lutning då höger förmak är 5cm under sternums övre kant. Om halsvenerna är stasade 4 cm över kanten (totalt 9cm) är centrala ventrycket förhöjt.
- Iktus: Lateralförskjuten, breddökad hjärtapex är tecken till vänsterkammarförstoring.
- Hjärttoner: 3:e hjärtton pga sträckning av chorda tendineae vid snabb kammarfyllnad. Hög specificitet men låg sensitivitet för ökat fyllnadstryck i vänster kammare. Hörs i tidig diastole (galopprytm). 4:e

hjärttonen skapas av förmakskontraktion mot kammare med högt tryck. I sen diastole.
- Blåsljud: Kan förklara sviktande hjärtfunktion och därmed dyspné. Aortastenos ger VK-hypertrofi. Hjärtinfarkt (papillarisruptur) eller dilatation av vänster kammare till följd av svikt kan ge mitralisinsufficiens och en akut svikt till följd av det.

Vidare utredning

- Mentalt status: RLS. Fallande RLS är tidig indikation på hypoxi eller hyperkapni.
-
Puls och blodtryck: Indikationer om cirkulatorisk påverkan
- Saturation: Kolmonoxid, methemoglobin och perifert dålig cirkulation är viktiga felkällor. Ger ej information om ventilation (PCO2), utan bara om saturation (PO2), vilken kan vara normal trots sänkt ventilation och därmed förhöjt PCO2.
- Temperatur

- PEF: Kan följa förloppet. Begränsat värde akut. Kan förvärra bronkospasm hos patient med svår astma.
- EKG: Ischemi? Arytmi? Hjärtsvikt har sällan normalt EKG (ofta FF, breddökade QRS, ST-T förändringar pga ischemi i vänster kammare, tecken till VK-hypertrofi). Lungemboli kan ge sinustakykardi, högerkammarbelastning (negativa T i V1-V4, S-våg i I, Q-våg i III, negativt T i III – S1Q3T3). KOL kan ge P pulmonale eller högerkammarbelastning.

Lungröntgen

- Vid akut hjärtsvikt sällan normal. Kan vara normal vid kronisk hjärtsvikt pga ökning av lymfatiskt dränage av lungorna. Hjärtförstoring talar för vänsterkammarhypertrofi och hjärtsvikt, klaffel med volymbelastning eller perikardvätska.
-
Vidgade lungvener tidigare tecken som kan ses vid lindrigare hjärtsvikt utan förstoring.
-
KOL-exacerbation ger sänkta lunggränser och ev infiltrat som tecken till infektion.
- Vid oklar hosta som varat i en månad bör en lungröntgen tas.

Övrigt

- EKO: Hjärtstorlek, systolisk funktion i hö/vä kammare, diastolisk VK-funktion, perikardvätska, klaffvitier. Prognos vid lungemboli pga HK-belastning.
- DT: Lungembolidiagnostik, lungfibros, emfysem, empyem, infiltrat.

Labbprover

- Troponiner: Infarkt, lungemboli med högerkammarbelastning (mikroinfarkter)
- BNP: Låga nivåer (<50) ger liten sannolikhet för hjärtsvikt. Höga nivåer kan bero på hjärtsvikt, men även på akut coronart syndrom eller lungemboli (andra belastande faktorer).
- D-dimer: Vid anamnestiskt låg sannolikhet för lungemboli.
- Blodgas: Lågt pH + högt PCO2 = Akut hypoventilering. Normalt pH + högt PCO2 = kronisk hypoventilering (då också högt BE).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!