Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Bristande tömningsförmåga

Mekaniskt tömningshinder

- BPH, prostatacancer
- Behandlas
med TURP (BPH) eller op/strålning (cancer)

Blåsatoni/blåspares

- Spinal chock
- Skada på conus medullaris
- Sakral rotpåverkan, cauda equina syndrom
- Vissa perifera neuropatier

Primär dysautonomi
Detrusor-sfinkter dyssynergi
Skada på detrusormuskulaturen

- Efter övertänjning.

Nykturi

- 1 miktion per natt är normalt. Mer än detta är onormalt. Mer än 1/3 av dygnsvolymen under natten är också onormalt.
- Farligt tillstånd: Stor risk för snubbling och fall på väg till toaletten (stressigt, mörkt, samt halt på golvet om man läcker lite på vägen...).
- Bensvullnad: Cor incomp eller bensvullnad dagtid av annan orsak. Ödemvätskan återförs till cirkulationen under natten pga liggande läge. Ger ökad urinproduktion.
- Dryckesvanor: Stora koppar te på kvällen är inte att rekommendera om man är äldre...
- Behandling: Incomp-behandling, stödstrumpor, minska dryck kvällstid, minirintabletter (ADH)

Utredning inkontinens

Anamnes

- Det finns symptom på svårighet med tömning och fyllnad enligt tabell till höger. Utredningen av besvären blir dock den samma oavsett symptom, då dessa inte med säkerhet kan bekräfta/utesluta någon diagnos.
- Anamnesen används istället för att kartlägga vilka symptom som besvärar patienten mest och vilka man

därför bör inrikta ev symptomatisk behandling mot.
- Tidigare sjukdomar: Medicinska, neurologiska, urogenitala, UVI. Buk- eller bäckenoperationer.
- Aktuell medicinering: Kan vara en bidragande faktor.
- Tarmfunktion och sexuell dysfunktion
- Riskfaktorer:
Förlossningskomplikationer, tidpunkt för klimakterium, eventuell östrogensubstitution.
- Hur påverkar inkontinensen
livskvalitén?

Status

- Fysikalisk undersökning: Buk-, rektal- och prostatapalpation eller gynekologisk undersökning hos kvinna (leta efter framfall: cysto-, rekto- eller enterocele)

- Hostprovokation: Pat får i stående med fylld blåsa hosta med ökande intensitet och undersökaren observerar eventuellt läckage. Tillräckligt för att diagnosticera ansträngningsinkontinens .

Labbprover

- Urinsticka: Uteslut UVI. ABU kan på prov behandlas om det förekommer hos inkontinent patient. Glukosuri kan vara tecken på oupptäckt diabetes med stora urinvolymer och inkontinens.
- PSA: Utesluter prostatacancer. Värde > 3 föranleder remiss till urolog för vidare utredning. Hänsyn tas även till ålder, prostatastorlek. Ökning av PSA med > 0,75/år indikerar cancer.
- S-kreatinin: Bedömer njurfunktionen.

Bilddiagnostik

- Resturin (”bladder scan”): Ger upplysning om blåstömningens effektivitet. Mäts med kateterisering eller ultraljud. Residualurin > 100ml kan orsaka täta trägningar.

Miktionslistor

- Tidsmiktion: 1a dl < 12s normalt, >16s tecken på obstruktion. Går att mäta mer exakt med flödesmätning.
- Dagbok över blåstömning och vätskeintag. Ger överblick över dygnsvolymer (intag och utsläpp), urinmängdens spridning, fördelning mellan dag och natt (enures?), medelvolymer (många små miktioner?), maximal funktionsvolym, frekvens av läckageepisoder.
- Normalt: 4-7ggr / dygn, medelvolym 3-5dl, 1-2l total dygnsmängd.
- IPSS: International Prostate Symptom Score. Skattningsformulär för symptom och påverkan på livskvalité
- Blöjvägningstest: Kvantifierar läckaget hyfsat. För att kunna välja rätt trosskydd/blöja.

Specialistremiss om...

- Makroskopisk hematuri: Blåscancer kan debutera med inkontinens och trängningar, hematuri är stark indikation.
- Högt eller snabbt stigande PSA: Prostatacancer misstänks vid högt PSA-värde och/eller palpationsfynd.
- Symptomgivande framfall.
- Misstanke om neurologisk sjukdom finns.
- Inkontinensen debuterat snabbt.
- Specialistutredning:
Cystoskopi, urodynamiska undersökningar, röntgenundersökningar (urografi, MUCG, transrektalt ultraljud)

 

Störd fyllningsfas

- Normal mängd urin kan ej samlas i blåsan under bibehållet lågt tryck.

Störd Tömningsfas

- Blåstömningen är ej viljestyrd eller tömmer inte blåsan tillräckligt.

Inkontinens: Ofrivilligt urinläckage

Ansträngningsinkontinens: Urinläckage i samband med fysisk ansträngning, tex hoststöt. Ofrivillig urinavgång, högre intravesikalt tryck än intrauretralt. Avsaknad av detrusorkontraktion.

Tvingande trängningar ("urgency"): Hastigt påkommande kissnödighet, svårighet att skjuta upp miktionen. Behöver ej resultera i läckage, men kan göra det och kallas då trängningsinkontinens.

Kronisk retention: Ofrivillig urinavgång kan uppträda i samband med uttalad kronisk retention.

Frekventa miktioner: Antalet miktioner dag-/nattetid.

Nykturi/nokturi: Person vaknar för att kissa en eller flera gånger. Nokturn polyuri innebär stora nattliga urinvolymer.

Enures: Sängvätning. Förekommer oftast hos barn.

Startsvårigheter: Patienten får vänta på att flödet skall komma igång.

Svag stråle: Flödesmätning eller tidsmiktion mäter detta.

Avbrott i strålen: Urin i flera portioner. Det skall komma mer än en mindre skvätt på slutet för att symptomet skall föreligga.

Krystning: Förutsättning för blåstömning hos patienter med infravesikal obstruktion och eller akontraktil detrusor.

Efterdropp: Dropp från uretra efter att miktionen är avslutad

Känsla av ofullständig blåstömning: Otillförlitligt symptom på residualurin

Dysuri: Dåligt definierat begrepp. Generellt avses sveda., obehag eller smärta i samband med miktion

Referenser

Funktionella störningar av de nedre urinvägarna (miktionsstörningar). Damber, J-E; Grenabo, L. Kirurgi: 552-558 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)
Godartad prostataförstoring (BPH). Damber, J-E; Grenabo, L. Kirurgi: 559-563 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)
Urininkontinens. Peeker, R; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 423-436 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: LUTS och inkontinens