Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Handläggning av trauma

Teamarbete

Teamledare

- Kirurg med erfarenhet, utbildning.
- Står tillbaka under arbetet med patienten , har överblick och styr arbetet där det behövs
- Har kompetens att rycka in om den undersökande läkaren inte klarar av en viss uppgift.

Undersökande läkare

- Yngre kollega som sköter undersökningen av patienten.

Narkoskompetent person

- Sköterska eller läkare. Hjälper till att säkra fri luftväg.

Sjuksköterska

- Sätter infarter , kateter, tar fram utrustning

Assistent (undersköterska)

- Klipper kläder, hjälper till att hämta fram utrustning

1. Innan pat anländer

- Ta reda på alla fakta du kan: Rapport från skadeplats? Vem är patienten?
- Förbered dig mentalt: Vad ska jag göra? Vad gör jag om den eller den situationen uppstår?
- Samla traumateamet: Ledaren delger det denne vet om patienten.
- På med skyddsutrustning: Viktig! Man arbetar bättre om man är skyddad. Mindre rädd för att skada sig/kladda ned sig. Säkrare för personalen! Handskar (dubbla!), skyddsglasögon, hårskydd, munskydd.
- Teamledaren påminner alla i teamet om deras uppgifter.
- Orientera dig i traumarummet: Vet jag var all utrustning finns?
- Be obehöriga/ överflödiga lämna rummet om du uppfattar att de står ivägen eller försämrar teamarbetet genom att öka stressen.

Anestesipersonal
Teamledare
Luftvägsbricka
Text Box: SSK
Text Box: USK
Text Box: Undersökande läkare
Kirurgisk bricka
IV-bricka
IV SSK
Text Box: Monitor
Dokumenterare

Ingång till traumarummet

2. Ambulansen anländer

- Teamledaren begär tystnad medans alla i teamet lyssnar till rapporten: Rapportera enligt MIST ( M ekanism för skada, I njuries som är uppenbara, vital S igns enligt ABCDE , T reatment). Kända sjukdomar och allergier .
- Övrig personal intar sina bestämda positioner. Klart för flytt av pat till traumabrits.

- Pat flyttas till traumabrits: Allt som följer med pat från ambulansen (förutom PVK) följer med ambulanspersonalen ut! Bort med vakuummadrass etc som är ivägen. Exponera pat (undersköterska)
- Undersökande läkare gör primary survey: Detta är en undersökning enligt ABCDE med syfte att kartlägga patienten och bekräfta/ utesluta diagnoserna ATOMIC + instabil bäckenfraktur.
- Undersökningen skall ta c:a 2 minuter och undersökande läkare skall under tiden vara ostörd.

4. Reevaluering

5. Detaljerad sekundär undersökning enligt ABCDE

- Från topp till tå: Titta noga efter diagnoser som kan utgöra gömda livshot i traumasituationer.
- Utveckla anamnesen
- Nästa steg?
Damage control? Definitiv vård/kirurgi?

Gömda diagnoser att vaka över!

- Pneumothorax, hemothorax
- Lungkontusion:
Kan ge ARDS i senare skede.
- Trakeobronkiell skada
- Trubbig hjärtskada
- Traumatisk aortaruptur
- Traumatisk diafragmaskada:
Bukinnehåll i thorax!
- Mediastinala skador
- Kompression, ruptur av viscera
- Traumatiskt ökat intrakraniellt tryck:
Pga ödem, kontusion, blödning
- Kontusion/ruptur av tarmar eller viscera

Trauma-CT

- Görs bla för att värdera ovan nämnda diagnoser.

- Under primary survey skall ovan nämnda diagnoser behandlas/stabiliseras om de påträffas. Målet är att avvärja omedelbart livshot. Det är möjligt att pat blir tvungen att tas upp till operation redan här!
- Undersökande läkare kommunicerar fynden
högt och tydligt.

Monitorering

- EKG: 3 avledningar
- Blodprover:
Arteriell blodgas viktig!
- Urinkateter, ventrikelsond
- Monitorering av:
SaO2, AF, BT

3. Omhändertagandet startar

Arbetsflöde vid traumaomhändertagande

Primary survey
Resucitering
Reevaluering
Secondary survey
Definitiv vård

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!