Sida 3 . Copyright Erik Boberg

E: Exposure (Gömda skador? Per rektum, hypotermi)

- Log roll åt båda håll! Inspektera ryggen och axillerna för att hitta gömda skador. Palpera ryggraden. Gör per rektum! Blod på handsken? Analsfinktertonus? Inspektera perineum.

Åtgärder

- Grovreponera uppenbara frakturer. Underlättar cirkulation och minskar smärta.
- Värm patienten!
Värmerör/uppvärmda täcken.
- Skottskada? Markera ut– och ingångshål med gem så att alla kvarvarande kulor kan identifieras på röntgen.

Övervakning/provtagning under primary survey

- EKG-monitorering
- Pulsoximeter, AF, BT
- Blodprover:
Blodgas viktig!
- Urin-/ventrikelkateter
- Röntgen på salen?

Efter primära undersökningen

- Teamledaren gör en bedömning av situationen och uppger svårighetsgraden hos patientens tillstånd till de andra i teamet högt och tydligt.
- Nästa steg: Till OP? Avblås traumalarmet?

Luft i pleura vid ventil- pneumothorax

- Fri luftväg? Fråga vad heter du? Inspektera munnen efter lösa föremål/svullnad. Cyanos?
- Uppenbar C-kotskada? Nackkrage för skydd på vida indikationer! Markerar att pats nacke är i riskzonen. Anamnespå våld mot nacke?
- Metvetslös och i behov av intubering?
GCS < 9 /

RLS > 3

Åtgärder

- Jaw thrust för fri luftväg, kantarell (cave skallbasfraktur) eller svalgtub. Intubering (via näsan om maxillofacial fraktur)
- Kirurgisk luftväg: Krikotyroidotomi (koniotomi)

A: Luftväg, cervikal kotskada

Cervikal kotskada

Främmande kropp

- Trachealdeviation (ventil– pneumothorax).
- Stabil thorax? Tecken till Flail Chest? Uppenbara skador (öppen pneumothorax?)
- Klara och liksidiga andningsljud? Om inte—perkutorisk dämpning (hemothorax?) eller hypersonort (pneumothorax). Auskultera lateralt och apikalt (?).
- Pulsoximeter! SaO2
- Hud: Cyanos?

Åtgärder

- Syrgas: 12L O2 till alla pat (inkl KOL, vi har god övervakning!)
- Ventilpneumothorax/Hemothorax: Grov nål i interkostalrum 2 ipsilateralt. Midklavikulära linjen! Ger 5-10 min för möjlighet att sätta thoraxdrän (5:e interkostalrummet mellan m pectoralis major och m latissimus dorsi)
- Öppen pneumothorax: Tejpa ihop, tillslut med förband
- Flail chest: Intubera!

B: Andning (pneumothorax, hemothorax, flail chest)

Multipla revbens-frakturer: Flail chest

- Status som vid chock? BT, perifera pulsar (carotis, radialis, femoralis, dorsalis pedis), AF, cyanos, blekhet
- Uppenbar blödning? Yttre + buk (peritonit?) + stabilt bäcken? + lårben (blood on the floor and 4 more)
- Amputation?
- Hjärttamponad?
Vidgade halsvener + chockbild + Pulsus paradoxus?  (ffa uteslutningsdiagnos!)

Åtgärder

- 2 grova nålar i 2 olika extremiteter. 2 försök utan att lyckas—sätt intraosseös nål!
- Vätska till alla! Ringeracetat eller NaCl
- Stoppa ev blödning! Tryck utifrån eller invasivt. Om misstanke om signifikant inre blödning (pat svarar inte snabbt på given volym) skall pat till OP!
- Ge blod tidigt!
Volymexpanderare försämrar koagulationen, syrebärande förmågan etc.
- Pelvisfraktur? Sätt TPOD (bäckengördel)
- Hjärttamponad: Perikardocentes/perikardotomi/(thorakotomi—bäst, men svårast!)

C: Cirkulation (Chock, bäcken-fx, hjärttamponad)

Blödning i bäckenet

Hemo- thorax

- Uppenbar spinalskada?
- Anamnes talande för spinalskada?
- Medvetslös patient?
RLS/GCS. Följ upp med klockslag
- Intrakraniellt tryck: Pupillstorlek/-reaktivitet, be pat klämma dina händer, vifta med tårna, Babinski?

Åtgärder

- Spine board: Om misstanke om spinalskada
- CNS-skada + agitering: Diazepam för att sedera.
- Medvetslös + högt ICP? Intubera, konsultera NK snarast (fråga när hyperventilera + mannitol?).

D: Disability

Primary survey vid trauma (Översiktlig undersökning + atomic + bäckenfraktur)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!