Höger kammare

Vänster förmak

Lungartär:
- MAP = 15mmHg till skillnad från i aorta där MAP = 95mmHg
- Flödet är 5l/min.
- Anledningen till att trycket ändå är så lågt är att resistensen i lungkretsloppet är så låg.

Lungkapillärer:
- Har låg resistens pga stor sammanlagd yta – det finns så extremt mycket kapillärer i lungan.
- Om CO (cardiac output) ökar, vid tex träning, så rekryteras fler kapillärer (en hel del av dem har i vila inget flöde) vilket minskar resistensen så att trycket kan hållas jämnt även vid 3-4ggr ökning i flöde.

Alveol:
- Syremängden som diffunderar över från alveol till lungkapillär styr över kapillärernas konstriktion.
- I motsats till övriga kroppen leder en hypoxi till att kapillärerna kontraheras. Detta för att inte ventilations/perfusionskvoten skall drabbas.

CO2

O2

Förhållande mellan ventilation och perfusion

- Koncentrationerna av syre och koldioxid i en alveol och i dess kapillärer är beroende av förhållandet mellan perfusionen i kapillären och ventilationen i alveolen.
- Idealfallet är att denna kvot är lika stor för alla alveoler i hela lungan.
- Detta försöker lungan skapa genom att bla kontrahera sina kapillärer som svar på hypoxi (minska perfusionen om ventilationen är minskad).
- Perfusionen är lägre apikalt än basalt när patienten står upp då tyngdkraften drar blodet nedåt och skapar lägre tryck i de övre regionerna.
- Ventilationen är också lägre apikalt på grund av att tyngdkraften drar lungan nedåt i pleuran och skapar större undertryck apikalt. Detta ger en ökad tonus hos alveolerna (de är mer expanderade apikalt än basalt vid exempelvis FRC) och gör att deras compliance minskar.

Lungemboli: Minskar lumen i lungkärlen och skapar därför en större resistens i lungcirkulationen.
- Ger även skift i V/Q-kvoten lokalt pga ↓Q

Hypoxi i alveoler eller lung-arterioler

Kärlsammandragning i lungkretsloppet

Ökad resistens i lungkretsloppet (PVR)

Minskad diameter i lungkärlen

- KOL
- Interstitiell lungsjukdom
- Sjukdom i bröstkorgsväggen
- Sömnapnésyndrom

- Lungembolier
- Primär pulmonell hypertension
- Sjukdom i lungkretsloppet sekundärt till sklerodermi
- Intraluminala tromber

Försämrad perfusion

- Vissa alveoler får inte samma blodtillförsel som resten av lungan.
- V/Q-kvoten stiger: Ger funktionellt dead space.
- Komplikation till lungemboli.
- Kapillärer kan separeras från alveolerna pga inträngande bindväv vid tex interstitiell fibros.
- Kapillärer kan även förloras om alveolära septa går sönder. Detta gäller vid emfysem.
- Funktionellt dead space ökas då luften i de drabbade alveolerna inte längre deltar i gasutbytet.
- Kan kompenseras med djupare andning (ökad tidalvolym)
- Diffusionsarean minskar om en stor mängd alveoler drabbas av försämrad perfusion. Detta kan inte längre kompenseras av djupare andning.

Ökat tryck i lungkretsloppet
- Q = P/R
- Q = flöde, P = tryck, R = resistens

Försämrad ventilation

- Vissa blodförsörjda alveoler får inte tillräcklig ventilation.
- V/Q-kvoten sjunker: Ger shuntning.

- Blodet som passerar dem blir inte längre tillräckligt syresatt. Det kan inte heller göra sig av med tillräcklig mängd koldioxid.

- Är skadan tillräckligt stor bildas en arteriovenös shunt som leder till hypoxi.

- Denna kan inte kompenseras för genom hyperventilation då syreupptaget hos de friska alveolerna på detta sätt bara kan ökas minimalt.

- Hyperkapni ses nästan aldrig då den skadade frisättningen av koldioxid från de påverkade alveolerna lätt kan kompenseras av en ökad frisättning från de hyperventilerade normala alveolerna.

- Hypokapni utvecklas ibland pga den hypoxidrivna överdrivna hyperventilationen.

- En tumör som pressar samman luftvägar kan orsaka detta.

- Lokal ärrbildning (tex pleural förtjockning) kan göra att vissa luftvägar får svårt att öppnas vid inspiration.

- Paralys av diafragma skapar också försämrad ventilation genom att hindra expansion av basala alveoler.

Lungcirkulationens fysiologi

De kan då inte fyllas till lika stor del vid inspiration.
- Effekten på ventilationen är dock mindre än på perfusionen, varför kvoten tenderar att vara något högre apikalt än basalt vid stående ställning.

Störning i ventilations/perfusionskvoten

- Inträffar då vissa alveoler i lungan får en tillräckligt stor förändring av kvoten jämfört med resten av lungan.


Referenser

Gasutbytet i Lungorna. Jonson, B; Wollmer, P. Klinisk fysiologi: 51-68 Utgåva 2 - Liber: 2005 (Jonson, B; Wollmer, P)
Pulmonary blood flow, ventilation - perfusion ratio. Despopolous, A; Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 122-123 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)

1 trådar om denna sida i forumet

Anne-Lie Hallberg
Jobbar natt och satt just och funderade över ventilations/perfusionskvoten. Enkel och bra sammanställning som gav mig de svar jag behövde.

/Alie
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!