- Nålcytologi: Hittar förändringar i parenkymet utanför bronkerna. Eh mer riskfyllt än om man struntar i detta moment.
-
Nålpunktering: Styrt av Ultraljud, CT, fluoroskopi. Stick mot lunga, lungsäck, bröstkorgsvägg. Även lymfkörtlar, intraabdominellt, skelett, hud/mjukdelar
- Abrams biopsi: Blind biopsi.

Avläsning 2h efter infusion av isotop.
-
Lägg samman PET-bild och CT-bild för att man ska se var det lyser.
-
Infektion eller inflammatorisk process lyser också. Relativt vanligt med falskt positiva. 20% av patienter utan lungcancer har pos PET-CT
-
Mycket ovanligare med falskt negativa resultat. 96% av lungcancerpatienter har positiv PET-CT.
-
Allt som lyser skall alltså provtas. Mycket invasiv diagnostik.

Scintigrafi

- För att leta efter skelettmetastaser hos lungcancerpatienter med smärtor.

Ultraljud

- Undersöker bara sånt som ligger an mot bröstkorgsväggen. Ultraljudet släcks ut av luften.
-
Pleuravätska tex.
-
Förändringar i thoraxväggen: Metastaser
-
Extrapulmonellt.

MR

- Diagnosticerar metastaser (selett, CNS). Ser om tumörer växer in i kärl.

Provtagning

Sputum

- Material från nedre luftvägarna. Sjukgymnasterna kan inducera sputumprov om de inte har så mycket pga ingen förkylning. Inhalering av koksalt, andningsövningar etc.
-
Odling: G+/G-, mycobakterier
-
Cytologi: Eosinofili (allergisk sjukdom), cancer, andra leukocyter (infektion?)

Bronkoskopi, endobronkialt ultraljud

- Bronkoskopi: Tunn slang genom näsa (helst)/mun. Provtagning, BAL.
-
Finns även stelt, bra för att plocka ut främmande föremål pga grövre. Obehagligare för patienten.
-
Endobronkialt ultraljud: Bronkoskop med ultraljud. Guidar provtagning. Via munnen då det är för stort

för näsan.
-
Endoskopiskt ultraljud: Via esofagus, provtagning från lungor, lever, njurar möjlig.
-
Premedicinera med hostdämpande, bedövningsmedel, och kortverkande benzodiazepiner (pat sover, men inte helt, kan lyda uppmaningar, ger retrograd amnesi).
-
Indikationer/förberedelser: Måste ha terapeutisk påverkan, ha betydelse för patienten . Diagnosticera ej cancertyp om behandling ändå ej är möjlig. Ha allt radiologiskt material till hands.
-
Knipsa tumörbitar från ev tumörer i bronken.

BAL

- Spola ned koksaltlösning och sug upp igen.
-
Odla för bakterier
-
Titta på inflammatoriska markörer, lymfocytprofiler, cytologi
-
Bra vid infektioner , inflammatoriska tillstånd

Mediastinoskopi

- Ger stora bitar . För histopatologisk diagnostik .
- I vissa fall
då man behöver ett bättre prov för differentiering.
-
Operativt ingrepp. Narkos. Tar 3 dagar.
-
Instrument ned genom snitt i jugulum , knipsar körtlar vid trachea, bronker.

Kirurgi

- För diagnostik av små förändringar (<1cm)
- Odiagnosticerade patienter som har
mycket starka indikationer på att de har cancer . Skickas för terapeutisk kirurgi.

Thoracocentes

- Tappar ut vätska ur pleuran . Skickar för analys.

Thoracoskopi

- På insidan av bröstkorgsväggen. Gå in
med semistelt skop liknande bronkoskopet.

Övriga

- Borstcytolog

Visualisering

Slätröntgen

- 60% av parenchymet ses frontalt och från sidan , 80% om man har vridningsbilder också.
-
Mitt i mediastinum syns dåligt.
-
Billig (300:-), snabb, tillgänglig (även på mindre ställen, vissa vårdcentraler etc), lågdos strålning
- Ta lungrtg
om symptom från lungor och ej nyligen tagen , speciellt hos rökare.
- Skarp gräns som kan följas hela vägen runt.
-
Diafragmakupoler (är de ej kupoler utan uträtade = hyperinflation pga KOL, astma etc). Från sidan. Titta på nedre bakre spetsen (från sidan), är den spetsig är det normalt, minsta avrundning = pleuravätska.
-
Hjärta, aorta, lungartärer (mexikansk mustasch)

CT

- Rekommenderas först efter att lung-rtg är tagen oftast. 3000:-
-
Storlek på förändring ses tydligt. Skall man kunna diagnisticera en förändring bör den vara >1cm stor , är den mindre måste kirurgen in och böka.
-
Kalcifieringar: Förkalkade förändringar ofta benigna.
-
Attenueringsvärde: HU-enheter (Hounds Field) = Hur tät är förändringen? Tumörer 40-60 HU nästan alltid.
-
Avgränsning mot normalt parenkym: Primär lungcancer stjärnformad. Metastas välavgränsad mot omgivningen och rund.
-
Dynamik: utveckling på 3 veckor talar emot cancer tex.
-
Parenkymfönster (se kärl i lungorna tex) + mediastinumfönster: Olika gråtoner, kontrast. Samma bild.

PET-CT

- Funktionsbilder. 17-18000:-
-
Injektion av isotop. En sockermolekyl med radioaktiv isotop fäst till. Ansamlas i högaktiv tumörvävnad. Kan avläsas med PET-kamera.

Lungdiagnostik

1

2

3

4

1

2

3

4

Volym (L)

Flöde (L/min)

Dynamisk spirometri

FVC

PEF

TLC

TV

IRV

ERV

Normala, lugna andetag: När pat andas lugnt får man ut tidalvolymen.

Forcerat, maximerat andetag: Pat tar i så mycket han/hon orkar och man kan mäta FVC och PEF

- Röd kurva är en frisk patient
- Blå kurva visar utseendet vid obstruktiv sjukdom, med klassisk hängmatteform.
- PEF = Peak Exspiratory Flow
- FVC = Forcerad Vitalkapacitet
- TLC = Total lungkapacitet. Denna går inte att mäta med dynamisk spirometri, eftersom att denna undersökning inte tillåter mätning av residualvolymen. Dock är det vid denna volym pat befinner sig i grafens origo (vid maximal inspiration)
- TV = Tidalvolym
- IRV och ERV: Inspiratorisk och Exspiratorisk reservvolym (IRV + TV + ERV = FVC).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!