allvarliga arytmier kan ske snabbt om hyperkalemin är svår!

Diagnostik

- Hitta underliggande sjukdom/tillstånd
- Avgör om hyperkalemin är falsk eller ej.
- Påbörja behandling och arytmiövervakning direkt om S-K > 7mmol/l eller EKG-förändringar finns.
-
Utesluta falsk hyperkalemi: Om opåverkad patient. Ta både P-K och S-K (plasma-K borde här vara rättvisande). Ta om venprovet utan stas.
-
Se över medicineringen!
- Njurfunktion:
S-kreatinin, S-urea. Värdera urinproduktion (anamnes/mätning), bestäm s-Na och s-Ca.
-
Blodgas: pH, bikarbonat, base excess.
-
Övriga prover: P-glukos (diabetes?), Hb, LPK, TPK, CK, LD (hemolys? Muskelnekros?), serum kortisol (addison?). Beror av status/anamnes.
-
Hydreringsgrad: BT, slemhinnor, hudturgor, ödem

Behandling

- AKUT: Om EKG-förändringar eller S-K > 7,0.
-
Calcium (Calcium Zandos): Minskar membranexcitabilitet och därmed risken för arytmier. Ger tillfällig lindring (30-60min)
- Insulin + glukos: Aktiverar Na/H-antiporter och ger sekundär stimulans av Na/K-pumpen så att K pumpas in intracellulärt. Ger lindring i flera timmar. Sluta vid normalt S-K. Kan skifta K-koncentrationerna snabbt.
-
Vid samtidig acidos: NaHCO3. Skiftar K intracellulärt och (genom att?) hämmar acidosen. Kan skifta K-koncentrationerna snabbt.
- Loop-diuretika: Ökar utsöndring via njurarna om deras funktion är adekvat. Överväg samtidig NaCl för att förhindra hypovolemi.
- Resonium (Na-polystyren-sulfonat): Stimulerar byte av Na mot K i GI-kanalen så att K förloras via feces. 15g x 3-4 / dag. Sluta vid S-K 5mmol/l.
-
Behandla ev hypovolemi med NaCl-infusion.
-
Grav njursvikt/oliguri: Överväg dialysbehandling.

Orsaker

- Läkemedel: Absolut vanligast. K-sparande diuretika, ACE-hämmare (minskar aldosteron), NSAID, trimetoprim, heparin
-
Falsk hyperkalemi: Leukemi med ökad trombocytos  (trombocyterna släpper intracellulärt K när de aktiveras och bildar koagel) och leukocytos. Stas vid provtagningen.
-
Acidos (ffa diabetesketoacidos) och digitalisintoxikation: Redistribuerar K från ICF till ECF.
- Uttalad njurinsufficiens: Anuri/oliguri eller GFR 10-15ml/min. Oförmåga hos njurarna att sekrera tillräckligt mycket K för att behålla balansen. Kan ge toxiskt höga nivåer.
-
Binjurebarkssvikt: Addisons sjukdom, isolerad hypoaldosteronism.
- Interstitiell nefrit
-
Ökat utsläpp i serum: Hemolys, uttalad muskelnekros
- Akut skede av svår sjukdom: Ökad katabolism och acidostendens kan ge lindrig hyperkalemi.
-
Chock: Utbredd cellskada, acidos och nedsatt njurcirkulation kan snabbt ge mycket höga K-nivåer med risk för hjärtpåverkan.

Symptom

- Beror på ändrade membranpotentialer i kroppens celler. Hyperkalemi depolariserar cellmembran. Försämrar excitabilitet hos membranen, vilket ger paralys och svaghet.
-
Stickningar kring munnen och i tungan.
-
Allmänna symptom: Muskelsvaghet, allmän trötthetskänsla, förlamning, bortfall av senreflexer.
-
Acidos: K byts mot H över cellmembran. Dessutom hindrar K utsöndringen av H i njuren.
- EKG-förändringar: Ökad amplitud av T-våg och S-våg. Minskad R-vågsamplitud. I senare skede förlängda QRS-komplex, förlängda P-R intervall. Ökad risk för ventrikulär takykardi/asystoli. Progressen till

Hyperkalemi

K-utsöndring

Aldosteronantagonister (spironolakton, eplerenon)

Renin -> ANI -> ANII

ACE-hämmare/ARB: Enalapril, Losartan

Amilorid

Uttalad njurinsufficiens/interstitiell nefrit: Minskad utsöndrande förmåga hos njurarna.

Text Box: Extracellulärt K

Intracellulärt K

H

Byte vid acidos: Ger högre EC konc av K. Tex vid ketoacidos eller digitalisintoxikation .

Text Box: Cellskada: Hemolys, uttalad muskelnekros. Utsälpp EC.

Chock: Ger både acidos, cellskada och njursvikt. Alla tillstånden bidrar till en hyperkalemi

Insulin: Stimulerar att K pumpas in intracellulärt.

Loop-diuretika: Ökar K-utsöndring via njurarna

NaHCO3: Hämmar acidos

Text Box: Upptag från GI-kanalen

Resonium: Hämmar upptag i tarmen

Dialys: Sista utvägen för att få ut K

EKG vid hyperkalemi: Progressiva förändringar vid ökad K-koncentration
1. Höga, toppiga T-vågor
2. Förlängd QRS
3. Sänkt P-amplitud, förlängd PQ-tid
4. Ventrikelflimmer

Förebyggs med Ca som stabiliserar cellmembran och minskar arytmirisken.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!