- Mål preoperativt: Bevara normal vätskebalans, undvik dehydrering och hyperhydrering. Upprätthåll syrgastransport till vävnaderna.
- Monitorera: Diures, hemodynamiska parametrar (puls, BT), hudtemperatur, kapillär återfyllnad.

- Minskad blodvolym: Transport av ECV -> ICV
-
Osmolaliteten är låg: Elektrolyter förloras i större utsträckning än vatten. Ger flöde av vätska intracellulärt.
- Orsaker:
Kräkningar, Diarré, Kronisk njurinsufficiens, Mb Addison.

Isoton dehydrering

- Förlust av extracellulärvolym
- Ingen kompensation
från intracellulärvätskan
-
Oförändrad osmolalitet: Gör att inget vätskeskifte sker mellan ICV och ECV.
- Orsaker: Ileus, hög perspiratio (svettning + förluster vid andning), polyuri, lågt vätskeintag, blödning/stora plasmaförluster

Hyperton dehydrering

- Kombinerade förluster från både ICV och ECV
-
Ökad plasmaosmolalitet: Ger transport av vätska från ICV -> ECV
- Orsaker: Hög perspiratio (feber/hyperventilation), diabetes insipidus, hyperosmotisk enteral nutrition

Behandling

Kristalloider

- Ringeracetat:
- NaCl: 154mmol/l av Na och Cl. Lite mer än vad som är fysiologiskt.
- Kristalloider stannar ej till så stor del i blodbanan.
- Justerar vattenförluster
- Glukoslösningar: 10% och 5%. Fungerar som tillfällig näringsersättning. Glöm ej att blanda i elektrolyter då dessa lösningar saknar elektrolyter! 10% lösning är kärlirriterande.

Kolloider

- Stärkelselösningar: Voluven, venofundin. NaCl + stärkelse. Stannar till större del i blodbanan. Ersätter plasmaförluster. Maxdos 3l.
-
Dextraner: Macrodex. Liknar kolloider. Påverkar trombocytaggregationen och ger viss blödningsbenägenhet. Maxdos 1l.

- Albumin: Albumin + NaCl. Saknar maxdos.
- Plasma: Ersätter koagulationsfaktorer. Ge om patienten har brist på dessa! Man får ej bättre koagulation av att ha 110% faktorer.

Blod

- Om för låg halt av syrebärande celler. För lågt Hb.

Behandlingsprinciper

- 5% av kroppsvikten i förluster: Ger slemhinnesvullnad (?). 3,5l hos en 70kg person. Måttlig förlust. Ersätt på 4-6h.
-
10% av kroppsvikten i förluster: Allvarlig dehydrering. Ger anuri (njuren får ej adekvat perfusion), postural yrsel och påtaglig perifer kyla. Aggressiv behandling med kolloider för att förbättra organperfusionen. 10ml/kg på kort tid. Behandla sedan enligt 5% förluster. Kolloiderna ersätter inte ECV-förluster så räkna med 7l på 70kg person.
-
Glöm inte basalbehovet! Tillägg av 30ml/kg/dygn till kompensationer för förluster. Övervaka pågående förluster: Vad rinner ur sond eller kateter?
- Räkna hellre lite för lågt än lite för högt.
-
Ersätt förluster på 4-6h: Ersätt ej långsammare pga hjärtsvikt etc. Svaga patienter behöver vätska än mer än friska för att upprätthålla sin organperfusion.
- Exempel: 50kg man med 5% förlust av vätska + 2l pågående förluster: Förluster = 50 x 0,05 = 2,5l + basalbehov = 50 x 0,03 = 1,5l  + pågående förluster = 2l = 6l vätska första dygnet!

Peroperativ vätska

- Specifika behov
- Ersätt basalbehov: 30ml/kg/dygn
- Ersätt ökade förluster: Dunstning från sår. Vid bukkirurgi 5-7,5ml/kg/h. Vid thorakoabdominell kirurgi 10 ml/kg/h.
- Ersätt blödning: 5 blodfyllda kompresser = 100ml. Innehåll i sugar från operationen. Kontroll mot aktuellt Hb.
- Sövning: Ger vasodilatation, myokardpåverkan. Individuellt anpassat vätskebehov.

Mål med vätskebehandling

- Bevara den inre miljön
- Ersätta normala förluster:
Basalt behov hos vuxen patient är 30 ml/kg/dygn. Äldre personer behöver mindre pga njursvikt, hjärtsvikt etc.
- Na: 2 mmol/kg/dygn
- K: 1 mmol/kg/dygn
- Ersätta patologiska förluster
- Upprätthålla normal organfunktion

Undersökning/monitorering

- Diures: Golden standard för mätning av vätskebalans. Peroperativt ställer man in sig på låg diures pga stress, därför fungerar ej detta mått just då.
- Hudtemperatur:
Huden blir kall om för låg blodvolym. Börjar perifert.
- Hudturgor:
Nyp i huden och se om den stannar kvar. Detta är då tecken till uttorkning.
- Kapillär återfyllnad:
Tryck på nageln. Återfyllnad (rött igen) inom 2-3s normalt.
- Puls:
Snabb, svårpalperad puls är tecken till undervätskning.
- Blodtryck
- Allmäntillstånd

Provtagning för värdering

- Na/K: Kan ge viss vägledning
- Hb:
Linjärt förhållande till uttorkning. Jämför med tidigare värden. Ökad Hb -> uttorkning. Följ Hb för att värdera effekten av vätskebehandling. Hematokrit (EVF) är alternativ till Hb.
- Stora förluster, komplicerade sjukdomar, nedgångna patienter:
Blodgas (lungödem sänker PO2, grav vätskebrist ger hypoxi och sänkt pH), spårämnen, njur/leverfunktion

Dehydreringstyper

Hypoton dehydrering

- Hypovolem hyponatremi: Ovan...

Vätskebehandling

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!