Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Fokala symptom efter Lokalisation

- Hos barn vanligt med tumörer i bakre skallgropen. Hos vuxna vanligare med tumörer supratentoriellt.
- Hemisfärtumörer ger progredierande hemipares , hemihypestesi (känselnedsättning), synfältsbortfall , afasi mm.
- Frontala tumörer kan ge upphov till en svårtolkad personlighetsförändring (kritiklöshet, minnesstörning). Detta gör att tumören kan hinna växa sig stor innan diagnos ( patientens symptom gör att denne negligerar sin sjukdom eller inte uppfattar dem, symptomen kan vara mycket subtila och likna symptom vid andra tillstånd: depression , ”normalt åldrande” osv).
- Infratentoriella tumörer ger hemiataxi , balansstörning (om de sitter i cerebellum).
- Tumörer i hjärnstammen ger mångfacetterade symptom : kranialnervspåverkan och påverkan av långa passerande bansystem ger spastiska pareser , känselnedsättning och ataxi .
- Tumör i sinus cavernosus ger oculomotorius-, trigeminus-, eller abducenspåverkan .
- Hypofystumörer ger endokrina besvär och chiasmapåverkan .

Storlek

- Krävs en ganska stor tumör för att ge ett funktionsbortfall. Bortfallssymptomen utvecklas successivt.
- En mycket liten tumör kan dock generera epileptiska anfall.

Generella symptom

- Pga ökat intrakraniellt tryck

Huvudvärk

- Mycket vanligt symptom om man ser till hela förloppet (70% har det någon gång).
- Grundregeln är dock att tumören ger andra symptom innan huvudvärken tillkommer! Beror på att hjärnparenkymet saknar nociceptorer, varför en påverkan av extracerebrala smärtkänsliga strukturer (tex dura) krävs för att ge värk.
- I ovanliga fall är tumören så lokaliserad att den tidigt påverkar smärtkänsliga strukturer.
- Typ av huvudvärk: Progressivt utvecklad under några veckor eller mer.
- Illamående och kräkningar: I klassiska fall på morgonen.
- Huvudvärk + intrakraniell tryckstegring eller andra neurologiska symptom är alarmerande! Snabb utredning och handläggning krävs.

Personlighetsförändring

- Förekommer oavsett tumörlokalisation om den växer sig tillräckligt stor .
- Uppgift måste tas från anhöriga.

Sänkt vakenhet

- Sent i förloppet: Kräver omedelbart neurokirurgiskt omhändertagande.

 

Tumörsymptom

Text Box: Stegrat intrakraniellt tryck
- Vanlig komplikation till hjärntumör
- Sker när tumörstorlek är c:a 100-150ml (senare om atrofierad hjärna)
- Den som ligger på gränsen till tryckstegring (tömt nästan all likvor) enligt Monroi Kelly doktrinen kan snabbt få symptom vid liten tryckökning tex pga hypoventilering (pga morfinbehandling tex) med ökad intrakraniell blodvolym (↑CO2 → vasodilatation i CNS) eller vid epileptiskt anfall.
Hjärnödem
- Omger i regel tumören och bildas pga inflammation och nybildade läckande kärl. 
- Kan bidra till symptomen genom att öka intrakraniella trycket. 
- Kan behandlas med kortikosteroider
Text Box: Epileptiska anfall
- Retningar av parenkymet leder till epilepsi 
- Anfallets karaktär är relaterad till tumörens lokalisation i hjärnan (Jackson anfall).
- Kan sekundärgeneraliseras
- Kan vara svårbehandlad
- Kan kvarstå trots radikal operation
Text Box: Obstruktiv hydrocefalus
- Vid tumörväxt nära 3:e ventrikeln (bilden), akvedukten, eller 4:e ventrikeln
- Även vid stora storhjärnshemisfärer som kan trycka på foramen monroi.
Text Box: Herniering
- Vid stegrat intrakraniellt tryck. 
- Vanligast unilateral ockulomotoriuspåverkan pga uncusherniering. Ger vidgad, ljusstel pupill.
- Tryck på hjärnstammen kan ge andningsuppehåll och cirkulationskollaps.

Symptomtyp (% av pat som haft)

Låggradigt gliom

Malignt gliom

Meningeom

Primärt CNS-lymfom

Huvudvärk

40

50

36

35

Epilepsianfall

65-95

15-25

40

17

Hemipares

5-15

30-50

22

24

Kognitiv störning

10

40-60

21

61

Referenser

Hjärntumörer och andra tumörer i nervsystemet. Smits, A; Hesslager, G. Neurologi: 230-245 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!