Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Lumbalpunktion

Kontraindikationer

- Förhöjt intrakraniellt tryck , särskilt vid en fokal process (tumör, blödning i parenkym, subduralt eller epiduralt). Vid mer generaliserad tryckstegring (meningit, SAB) är det mer sällan kontraindicerat. Tryckstegring ökar risken för herniering.
- En CT kan ofta påvisa en fokal orsak till stegrat intrakraniellt tryck, men kan inte utesluta att ett sådant föreligger!
- Blödningsbenägenhet: Antikoagulantiabehandling (ffa Warfarin) och sjukdom med blödningsbenägenhet är också kontraindicerande.

Tryckmätning

- Görs vid provtagning med manometer: Tryck under 20 cm H2O i liggande är normalt.

Postpunktions-huvudvärk

- Uppträder hos 15-20% av lumbalpunkterade patienter. Relativt kraftfull huvudvärk som accentueras (eller endast framträder) när patienten står upp, och mildras av att ligga ned.
- Oftast lindrig och snabbt övergående.
- Mycket högre risk hos yngre patienter: Äldre får sällan huvudvärk efter LP.

Orsaker till inflammatoriska likvorförändringar

Purulent meningit:

- Polymorfkärnig pleocytos (>500 x 10^6/L)
-
Glukos, Laktat
-
Albuminkvot

Mellanting:

- Övervägande mononukleär pleocytos (10-1000 x 10^6/L)
-
Glukos

Serös meningit:

- Övervägande mononukleär pleocytos ((5-) 10-1000 x 10^6/L)
- Ej glukos-sänkning
- Lätt-måttligt
albuminkvot

Bakterier

Bakteriell meningit

Delvis behandlad bakteriell meningit

Delvis behandlad bakteriell meningit

Rupterad hjärnabscess

 

Parameningealt infektionsfokus (abscess)

 

Tuberkulös meningit

Tidig tuberkulös meningit

 

Borrelia, syfilis, leptospira

 

Listeria, Brucella

 

Virus

 

Enstaka virusmeningiter (parotit, echo 3/9)

Viral encefalit och meningit (herpes zoster, HIV, HTLV mfl)

Svampar

 

Svampmeningit

Tidig svampmeningit

Parasiter

 

 

Toxoplasmos, Whipples sjukdom

Icke infektiösa inflammatoriska tillstånd

 

Meningeal sarkoidos

Läkemedelsreaktion

 

 

Vaskuliter med CNS-påverkan

 

 

SLE

 

 

MS

 

 

Hypofysapoplexi

 

Neoplastisk meningit (maligna celler i likvor)

Paramalign encefalopati och cerebellopati

Subaraknoidalblödning

Stickblödning

Makroskopiskt

- Klar-grumlig. Homogen blodtillblandning.
- Efter att likvor centrifugerats kvarstår den gul-röda missfärgningen (xantokromin).
-  Missfärgningen beror på nedbrytnings-produkter av hemoglobin som finns i likvorn.

- Klar-grumlig. Initial blodtillblandning.
- Efter att likvor centrifugerats
blir den klar

Erytrocyter och celler

- Stegring: Koncentrationen är densamma i upprepade rör med likvor man tar i följd.
- Järnfager / cytofager / erytrofager. Dessa utgörs av monocyter som fagocyterat erytrocyter. Siderofager är monocyter med hemosiderin-pigment (något senare)

- Stegring. Koncentrationen minskar successivt för varje rör likvor man tar i följd.

Leukocyter

- > 1 leukocyt / 1000 erytrocyter pga meningeal retning och migrering av leukocyter

- 1 leukocyt / 1000 erytrocyter. Blödning dominerar.

Pigmentanalys

- För att åldersbestämma subaraknoidalblödning
- Nedbrytning:
Erytrocyter -> (oxi)hemoglobin -> hem-grupper -> biliverdin -> bilirubin
- Oxihemoglobin absorberar ljus av våglängden 415nm: Ses efter 2-4h, max dygn 1-2. Bilirubin vid 455nm: Ses efter 9-15h, max dygn 2-3. Methemoglobin vid 406nm: Ses efter 5-10 dagar
- Nedbrytningsprodukter av hemoglobin finns inte efter enbart stickblödning då ingen nedbrytning ses in vitro. Detta är ett av skälen till att man väntar 6h efter symptomdebut med att ta Lp vid misstanke om subarachnoidalblödning. Det andra skälet är att man vill att erytrocyterna skall hinna blandas ut i CSF så att man ej får ett falskt negativt resultat.
- Vid BBB-skada: Bred absorptionsökning kring 280nm pga proteinökning.

Referenser

Likvorundersökningar. Wikkelsö, C. Neurologi: 93-96 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!