Sida 12 . Copyright Erik Boberg

Intrakraniell tryckökning

Transtentorialt (uncinat) bråck

Mediala delen av temporalloben trycks mot den fria kanten av tentorium.
- Detta ger kompression av hjärnstammen. Kranialnerv III brukar tidigt påverkas och därmed hämmas ögonrörelser och pupillen vidgas ipsilateralt (”sprängd pupill”). En större påverkan gör att även den kontralaterala pupillen påverkas. Bilateral vidgning = bråttom!
-
Hjärnstamskompressionen ger först medvetande- sänkning (tryck på formatio reticularis) sedan cirkulations– och andningspåverkan innan patienten dör.
- A cerebri posterior kan också pressas samman. Detta leder till ischemisk skada i området den försörjer, bla visuella kortex.
- Durets blödningar är blödningar i mitthjärnan och pons som tros orsakas av skador på vener och artärer som försörjer övre hjärnstammen. Dessa blödningar ger en dålig prognos.

Tonsillärt bråck

Förflyttning av cerebellums tonsiller genom foramen magnum. Orsakas av expansivitet i bakre skallgropen.
- Livshotande eftersom det orsakar tryck på hjärnstammen som kan leda till respiratorisk och cirkulatorisk kollaps.

Text Box: Tentorium cerebelli
Text Box: Falx cerebri

Intrakraniell herniering

Subfalcint (cingula) bråck

Unilateral eller asymmetrisk expansion av en cerebral hemisfär förflyttar gyrus cinguli ned under kanten på falx. Detta kan associeras med kompression av grenar av arteria cerebri anterior.

Intrakraniellt tryck (mmHg)

Volym hos expanderande intrakraniell process

20

100

140

Intrakraniellt tryck

- Volymer i hjärnan: 80% parenkym, 10% blod, 10% likvor
- Monroi-Kelly doktrinen: När volymen expanderar sker det på bekostnad av likvor- och venvolym. När kompensationen fyllts stiger trycket mycket fort (exponentiellt) vid ytterligare volymökning.
- Orsaker till stegring: Tumör, blödning, infektion (abscess), stor infarkt med ödembildning, hydrocefalus.

Kompenserad minskning av venöst blod och likvor bibehåller trycket lågt, trots expansiviteten. När dessa mekanismer uttömts stiger det intrakraniella trycket snabbt

Hjärnödem

- Ackumulering av vätska i hjärnparenkymet.

Vasogent

- Orsakas av brusten integritet hos blodhjärnbarriären. Proteiner filtreras då över i allt för hög grad och drar med sig vätska osmolytiskt.
- Orsakas av
tumörer eller inflammation (infektion, abscess), infarkt eller blödning som skapar läckande kärl – blir då lokaliserat.
- Kan även vara orsakat av
blyförgiftning och blir då generellt (drabbar hela hjärnan).
- Om BBB är intakt och osmolariteten hos blodet samtidigt kraftigt sjunker (tex vid behandling av diabetes som ger sänkta blodsockernivåer, eller dialys som ger sänkta ureanivåer) så uppstår också ett interstitiellt ödem.

Cytotoxiskt:

- Orsakas av en ökning i intracellularvätska. Uppstår pga skador på cellmembran hos  neuron, gliaceller eller endotelceller.
- Orsakas av hypoxisk/ischemisk insult eller toxiner som ger energibrist hos cellerna. Detta hämmar Na/K-pumparna vilket depolariserar cellmembranen och då ökar influxet av Cl-joner . Detta drar in vätska intracellulärt och cellerna sväller.
- Långvarig hypernatremi ger en kompensatorisk ökning av intracellulär-osmolaritet. Om denna hypernatremi behandlas för aggressivt kommer cellernas kompensation inte att kunna hävas tillräckligt fort och de kommer att svälla.

Morfologi och konsekvenser

- Hjärnan blir mjukare än vanligt, gyri blir tillplattade och sulci förminskade. Ventriklarna pressas samman.
- Ödemen orsakar en hämmad perfusion då de komprimerar blodkärlen i hjärnan.
- Dessutom fås ett
ökat intrakraniellt tryck pga ödemets expansiva effekt.

Behandling

- Hyperventilation i respirator: Ger minskat pCO2, vilket ger en cerebral vasokonstriktion och därmed minskat intrakraniellt tryck.
- Steroidtillförsel minskar inflammatoriskt betingade ödem. Fungerar därför vid tumörödem, men inte vid infarkt– och kontusionsödem.
- Mannitolinfusion ökar osmotiska trycket i blodet, varpå vätska återresorberas från hjärnan till blodbanan. Detta ger en övergående minskning av det intrakraniella trycket som kan ”köpa tid” åt patienten för en mer definitiv åtgärd.
- Barbiturater: Minskar neuronal metabolism och ger därmed minskad cirkulerande blodvolym intrakraniellt.

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!